fbpx

Contestație la executare admisă în dosar cu cesiune de creanță sub incidența Noului Cod Civil

După ce am văzut ce se întâmplă în cazul contestațiilor la executare cu privire la creanțe cesionate pe vremea Vechiului Cod civil, vă prezentăm o sentință a Judecătoriei Cluj-Napoca prin care a fost admisă contestația la executare în contradictoriu cu cesionarului Secapital, care a preluat creanța de la Raiffeisen Bank după intrarea în vigoare a Noului Cod Civil. Vedeți mai jos motivul pentru care executarea silită este lovită de nulitate.

SENTINȚA CIVILĂ NR. 4651/2016 din 13.05.2016

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr………. la data de 31.12.2015 (filele 1-2), astfel cum a fost precizată la data de 15.01.2016 (filele 16, 18-19), contestatorul L V., prin avocat dr. O.I., cu împuternicire avocațială la fila 20, a formulat în contradictoriu cu intimata Secapital S.a.R.L., prin Kruk Romania SRL contestație la executare împotriva executării silite din dosarul execuțional nr. 715/2015 al BEJ Șortan Ioan Călin, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, contestatorul arată, în esență, că a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită a contractului de credit nr. RF…../04.12.2006, că nu i s-a comunicat cesiunea de creanță, astfel încât intimata nu are calitatea de creditoare, că s-a perimat executarea silită, că nu este admisibilă acțiunea de executare silită.

În drept, s-au invocat dispozițiile art. 200, art. 223, art. 451 și art. 711 C.proc.civ.

În dovedire, s-au depus înscrisuri (filele 3-10, 21-23).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1.000 lei (fila 17).

Intimata Secapital S.a.R.L., prin Kruk Romania, a depus întâmpinare (filele 29-37) la dosarul cauzei la data de 27.01.2016, prin care a invocat excepția nelegalei timbrări, excepția tardivității, excepția lipsei dovezii calității de reprezentant, excepția inadmisibilității cererii privind prescripția extinctivă, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestației ca neîntemeiată.

În drept, s-au invocat dispozițiile art. 205 C.proc.civ.

În dovedire, s-au depus înscrisuri (filele 84-93).

La data de 14.04.2016, s-a depus de către BEJ Șortan Ioan Călin dosarul execuțional 715/2015 (filele 50-98), conform adresei emisă de către instanță (fila 45).

La data de 15.04.2016, s-au depus note scrise de către contestator, prin care s-a invocat excepția lipsei dovezii calității de reprezentant (fila 100).

În dovedire, s-au depus înscrisuri (filele 101-102).

La data de 06.05.2016, s-au depus la dosarul cauzei note de ședință de către intimată (fila 107).

În cauză, instanța a încuviințat și a administrat proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele :

În fapt, între contestatorul L. V, în calitate de împrumutat și RAIFFEISEN BANK SA, în calitate de bancă, s-a încheiat contractul de credit nr. RF…../04.12.2006 (filele 51-52).

Între RAIFFEISEN BANK SA, în calitate de cedent și intimata Secapital S.a.R.L., în calitate de cesionar, s-a încheiat contractul de cesiune de vânzare-cumpărare de creanțe neperformante din data de 04.10.2012 (filele 61-62).

La data de 09.11.2015, intimata a solicitat BEJ Șortan Ioan Călin să procedeze la executarea silită a creanței născută în temeiul contractului de credit nr. RF../04.12.2006 împotriva contestatorului-debitor (fila 50).

În drept, potrivit art. 712 alin. (1) C. proc.civ:, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii.

În ceea ce privește dreptul material aplicabil cesiunii de creanță, instanța apreciază că sunt incidente dispozițiile Noului Cod civil, în temeiul art. 6 alin. (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil coroborat cu art. 220 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a noului Cod Civil și art. 201 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a noului Cod Civil.

Instanța reține că potrivit art. 1.578 C.civ.:

(1) Debitorul este ținut să plătească cesionarului din momentul în care:

a) acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă;

b) primește o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanța cedată și se solicită debitorului să plătească cesionarului. În cazul unei cesiuni parțiale, trebuie indicată și întinderea cesiunii.

(2) Înainte de acceptare sau de primirea comunicării, debitorul nu se poate libera decât plătind cedentului.

(3) Atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, debitorul îi poate cere acestuia să îi prezinte dovada scrisă a cesiunii.

(4) Până la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate să suspende plata.

(5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului.

Sub imperiul NCC, cesiunea de creanță produce efecte față de debitorul cedat numai de la momentul acceptării cesiunii prin înscris cu dată certă sau de la momentul comunicării scrise a cesiunii în modalitatea prevăzută la art. 1.578 alin. (1) lit. b) NCC.

În speță, din analiza înscrisurilor de la dosar și din dosarul execuțional, instanța reține că susținerile contestatorului în sensul că nu i-a fost comunicată cesiunea de creanță sunt întemeiate. Astfel, instanța constată că nu s-a făcut dovada comunicării notificării de la fila 58 (fila 12 dos. execuțional) cu contestatorul-debitor sau dovada acceptării cesiunii de către acesta din urmă prin înscris cu dată certă.

În ceea ce privește înscrisul de la fila 63, instanța reține că este vorba despre înscrierea creanței băncii față de contestatorul-debitor (fila 63).

În atare condiții, cesiunea nu îi poate fi opusă contestatorului-debitor, care  nu este ținut să plătească decât în favoarea creditorului inițial – RAIFFEISEN BANK.

În consecință, întreaga executare silită pornită în dosarul execuțional este lovită de nulitate.

Apreciind că nu se mai impune analizarea celorlalte motive ale contestației la executare, instanța va admite cererea, astfel cum a fost precizată, având ca obiect contestație la executare astfel cum a fost formulată de contestatorul L V în contradictoriu cu intimata Secapital S.a.R.L., prin Kruk și va anula executarea silită și toate formele de executare efectuate în dosarul execuțional nr. 715/2015 al BEJ Șortan Ioan Călin.

În temeiul art. 45 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 80/2013, instanța va dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.000 lei după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. 453 alin. (1) C.proc.civ., raportat la soluția pe care urmează a o pronunța asupra contestației la executare, instanța va obliga intimata la plata în favoarea contestatorului a sumei de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocațial redus și va respinge cererea contestatorului privitoare la cheltuielile de judecată pentru rest ca neîntemeiată,. apreciind că din totalul de 2.000 lei (fila 110), numai jumătate este justificată în raport de complexitatea cauzei, de actele procesuale efectuate prin mandatar convențional..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE: 

Respinge excepția lipsei dovezii calității de reprezentant invocată de către intimată prin întâmpinare ca neîntemeiată.

Respinge excepția nelegalei timbrări invocată de către intimată prin întâmpinare ca neîntemeiată.

Respinge excepția tardivității invocată de către intimată prin întâmpinare ca neîntemeiată.

Respinge excepția inadmisibilității invocată de către intimată prin întâmpinare ca neîntemeiată.

Admite cererea, astfel cum a fost precizată, având ca obiect contestație la executare astfel cum a fost formulată de contestatorul L V, CNP …………în contradictoriu cu intimata Secapital S.a.R.L., prin Kruk Romania SRL, cu sediul procesual ales la …., în București,…

Anulează executarea silită și toate formele de executare efectuate în dosarul execuțional nr. 715/2015 al BEJ Șortan Ioan Călin.

Obligă intimata la plata în favoarea contestatorului a sumei de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocațial redus.

Respinge cererea contestatorului privitoare la cheltuielile de judecată pentru rest ca neîntemeiată.

Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.000 lei după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cu drept de apel la tribunal în termen de 10 zile de la comunicare.

Comments

comentarii

Creierul uman conţine bazele „sindromului inimii frânte”, conform unui nou studiu efectuat de oameni de ştiinţă italieni de la Spitalul Universitar din Foggia.... Citește mai mult
Sâmbătă, 18 mai, Parcul Tineretului din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment pentru toate vârstele.... Citește mai mult

Lasă un răspuns