fbpx

CFR continuă perioada de observație. 34 de documente predate administratorului judiciar

În buletinul procedurilor de insolvență din 23 februarie a fost publicat raportul administratorului judiciar al clubului CFR 1907 cu propunerea de continuare a perioadei de observație. Reprezentanții CFR i-au predat acestuia 34 de documente, ce includ situația financiară, lista salariaților, decizia de impunere de la Finanțe, patrimoniu, titluri executorii de la ANAF.

 

Raportul arată ce demersuri au fost efectuate în baza Legii nr. 85/2014 privind insolvența de către administratorul judiciar RTZ Partners. ”La data de 05 februarie 2015, reprezentanţii administratorului judiciar s-au întâlnit cu reprezentanţii debitoarei, inclusiv cei ai Departamentelor Financiar şi Juridic, fiindu-le explicate acestora prevederile legale incidente în această fază a procedurii, precum şi pe viitor. Totodată, le-a fost înmânată notificarea de deschidere a procedurii faţă de debitoare prin care i se pun în vedere societăţii debitoare sarcinile şi obligaţiile de predare documente şi informaţii. Menţionăm că, în cadrul întâlnirii ne-au fost predate următoarele documente:

 1. Bilant la 31.12.2013;
 2. Contul de profit şi pierdere la 31.12.2013;
 3. Balantă de verificare la 31.12.2013;
 4. Raportul auditorului independent referitor la situatiile financiare intocmite la 31.12.2013;
 5. Bilant la 30.06.2014;
 6. Balanţă de verificare la 30.06.2014 ;
 7. Balanţă de verificare la 31.12.2014 ;
 8. lista completă a tuturor bunurilor debitorului, cu mentionarea pentru bunurile grevate;
 9. extrase CF pentru bunurile imobile la data de 30.10.2014;
 10. lista tuturor conturilor şi băncilor prin care debitorul îşi rulează fondurile;
 11. lista numelor şi a adreselor creditorilor, cuprinzand lista generala a creditorilor şi lista creditorilor salariali la data de 31.12.2014;
 12. Defalcarea datoriilor inregistrate la 31.12.2014 fata de Bugetul Statului;
 13. Lista creditorilor indispensabili;
 14. lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;
 15. extrasele de cont aferente punctului 14;
 16. contul de profit şi pierdere la 31.12.2014;
 17. declaraţie din care rezultă faptul că FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA nu este membru al unui grup de interes economic;
 18. declaraţie prin care debitoarea îşi exprimă intenţia de intrare în procedură de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii;
 19. o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;
 20. declaraţie pe propria răspundere, certificată de avocat, din care rezultă că Societatea nu a mai fost supusă procedurii de reorganizare judiciară prevăzută de lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;
 21. declaraţie pe propria răspundere, certificată de avocat, din care rezultă că debitorul sau administratorii, director si/sau acţionarii nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cumodificărileşicompletărileulterioare, Legeanr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;
 22. declaraţie prin care se arată că acţiunile FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare şi nu au fost emise obligatiuni;
 23. declaraţie prin care se arata că FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA nu este membru al unui grup de societăţi;
 24. dovada Codului Unic de Înregistrare;
 25. dovada notificării organului fiscal competent;
 26. Decizia Consiliului de administratie Nr. 1 / 27.01.2015 privind efectuarea demersurilor legale pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi mandatarea D-lui. Mureşan Iuliu–Paul, în calitate de Preşedinte C.A. sa efectueze toate demersurile legale pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor Consiliului de Administraţie;
 27. Decizia de Impunere privind obligatiile fiscale suplimentare nr. F-CJ 977 din 27/11/2014 prin care au fost stabilite obligatii suplimentare în cuantum total de 50.639.667 lei;
 28. Dovada inregistrarii Contestatiei formulate impotriva Decizia de Impunere nr. F-CJ 977 din 27/11/2014 şi a Raportului de Inspectie fiscala care a stat la baza emiteriiei;
 29. Adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. 97220 din 08.12.2014;
 30. Titlul executoriu ANAF nr. 85251/28.10.2014 pentru obligatii fiscale în cuantum de 222.458 lei;
 31. Titlul executoriu ANAF nr. 2743/19.01.2015 pentru obligatii fiscale în cuantum de 127.606 lei;
 32. Extras din registrul public care atestă dreptul de reprezentare – Certificat constatator emis de ONRC –O.R.C. de pe langa Tribunalul Cluj cu nr 4812/27.01.2015;
 33. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei înregistrată la Tribunalul Specializat Cluj;
 34. Lista litigiilor în care debitoarea este parte.

Având la bază documentele predate de societatea debitoare, administratorul judiciar a procedat la efectuarea primelor măsuri prevăzute de Legea 85/2014.

Cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, au fost concluzionate următoarele:

a) Societatea nu este un profesionist persoană fizică supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului

b) Societatea nu este o întreprindere familială, sau membru al unei întreprinderi familiale

c) Societatea deţine bunuri în patrimoniu

d) Actele constitutive şi documentele contabile au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar

e) Administratorul a fost găsit

f)Sediul social există şi corespunde adresei din Registrul Comerţului

g) Debitoarea desfăşoară activitate, nefiind dizolvată anterior formulării cererii introductive;

h) Debitoarea şi-a declarat intenţia de reorganizare prin cererea introductivă

”Date fiind aceste constatări, RTZ arată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului, motiv pentru care propune continuarea perioadei de observaţie.”, se precizează la finalul raportului.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina