fbpx

Bancpost, obligată de judecătorul sindic să se conformeze cererii administratorului judiciar al unei firme

În loc să ajute o societate aflată în insolvență care are cont la ea, Bancpost i-a băgat bețe în roate. A fost nevoie de o cerere a administratorului judiciar RTZ & Partners și de o sentință a judecătorului sindic pentru ca banca să se conformeze și să se deblocheze situația. În joc erau banii de salarii ai firmei.

Bancpost a întârziat să dea curs unei solicitări simple a administratorului judiciar să transfere banii din contul societății aflate în insolvență în contul aceleiași firme de la o altă bancă, bani din care trebuiau plătiți 90 de angajați. Potrivit administratorului judiciar ”atitudinea reprezentanţilor băncii a fost una neprofesionistă şi şicanatoare”. De asemenea, judecătorul sindic, care a admis cererea RTZ & Partners, a notat în motivare: ”Comportamentul manifest abuziv al societăţii BANCPOST SA este dovedit”

Sentinţa nr.13/C din 7 februarie 2018 – Tribunalul Specializat Mureș

(Extrasă din BPI Nr. 3054/13.02.2018)

Prin cererea înregistrată la dosarul cauzei la data de 31.01.2018, administratorul judiciar RTZ & PARTNERS SPRL-Filiala Bucureşti a solicitat în temeiul art.58 lit.n din Legea nr.85/2014 obligarea societăţii creditoare BANCPOST SA să procedeze de îndată, fără formalităţi suplimentare, la virarea tuturor sumelor de bani existente în contul bancar RO30BPOS27606873014RON01 deschis pe numele societăţii debitoare Energoplus SRL la această instituţie bancară, în contul RO45RNCB0188122090360001 deschis la Banca Comercială Română SA – Sucursala Judeţeană Târgu-Mureş.

În motivarea cererii sale administratorul judiciar RTZ & PARTNERS SPRL-Filiala Bucureşti arată că prin Sentinţa nr.517/29.09.2017 a Tribunalului Specializat Mureş a fost deschisă procedura generală a insolvenţei faţă de societatea debitoare Energoplus SRL, societatea continuându-şi activitatea cu cei 98 de salariaţi ai săi, faţă de care există obligaţia de plată lunară a salariilor.

Arată că în vederea îndeplinirii acestei obligaţii legale, administratorul special al societăţii debitoare a adus la cunoştinţa administratorului judiciar faptul că în contul societăţii debitoare deschis la BANCPOST SA se află suma de 191.067,24 lei, sumă ce se impune a fi transferată în contul curent al societăţii deschis la Banca Comercială Română SA -Sucursala Judeţeană Târgu-Mureş.

Administratorul judiciar arată că, urmare a acestei comunicări primite din partea administratorului special, a solicitat BANCPOST SA, prin Adresa nr.151/26.01.2018, ca în temeiul prevederilor art.86 din Legea nr.85/2014 să vireze sumele de bani existente în contul societăţii debitoare deschis la această instituţie bancară în contul curent al societăţii deschis la Banca Comercială Română SA -Sucursala Judeţeană Târgu-Mureş.

Administratorul judiciar arată că atât în ziua de 26.01.2018 cât şi în cursul zilei de 28.01.2018 a purtat numeroase discuţii cu reprezentanţii băncii, care au invocat regulamente interne bancare ce ar impune formalităţi apte să prelungească foarte mult acest demers, adică pe o perioadă de aproximativ 5 zile lucrătoare.

Administratorul judiciar arată că prin e-maiul ce i-a fost transmis abia în data de 30.01.2018 reprezentanţii băncii i-au comunicat că în conformitate cu Condiţiile Generale de Afaceri este necesară actualizarea informaţiilor cu care debitoarea figurează în evidenţele băncii. Precizează că în aceeaşi zi a comunicat băncii absolut toate documentele solicitate de aceasta, atenţionând bancă asupra faptului că data de 30.01.2018 este ultima zi de plată pentru cei 90 de salariaţi ai societăţii debitoare.

Administratorul judiciar susţine că în ciuda acestor demersuri, atitudinea reprezentanţilor băncii a fost una neprofesionistă şi şicanatoare, în condiţiile în care în data de 31.01.2018, după numeroase discuţii telefonice, la orele 9 reprezentantul băncii i-a solicitat să trimită din nou aceleaşi documente, de data aceasta cu menţiunea conformităţii lor cu originalul, deşi o astfel de solicitare nu îi fusese comunicată anterior. Arată că în maxim 15 minute după această solicitare a transmis băncii documentele certificate pentru conformitate cu originalul, iar ulterior reprezentantului administratorului judiciar i-a fost blocată adresa de email astfel încât să nu mai poată transmite nicio solicitate către bancă.

Întrucât instituţia bancară nu a înţeles să dea curs solicitărilor legale venite din partea administratorului judiciar, acesta solicită judecătorului sindic, ca în temeiul art.58 lit.n din Legea nr.85/2014 să oblige bancă să procedeze la virarea sumelor de bani, precizând că toate celelalte instituţii bancare s-au conformat fără nici obiecţiuni.

Administratorul judiciar a anexat la cererea sa următoarele înscrisuri doveditoare: Sentinţa nr.517/29.09.2017 a Tribunalului Specializat Mureş, statele de plată ale angajaţilor societăţii debitoare, extras de cont pentru contul bancar RO30BPOS27606873014RON01 deschis pe numele societăţii debitoare Energoplus SRL la BANCPOST SA, cererea transmisă de administratorul judiciar în data de 26.01.2018, răspunsul comunicat de BANCPOST SA în data de 30.01.2018, somaţia transmisă de administratorul judiciar în data de 30.01.2018, dovezile de comunicare de către administratorul judiciar a documentelor solicitate şi dovezile de recomunicare a aceloraşi documente, certificate pentru conformitate cu originalul, dovada de blocare a adresei de e-mail.

La data de 02.02.2018 societatea BANCPOST SA a depus la dosarul cauzei note scrise în cuprinsul cărora indică faptul că a primit în data de 30.01.2018 solicitarea din partea administratorului judiciar de transferare a disponibilului aflat în contul societăţii debitoare, fără a-i fi comunicată însă şi documentaţia necesară actualizării datelor societăţii, documentaţie ce susţine că potrivit normelor interne este obligatori şi în lipsa ei nu se pot efectua transferuri se sume la simpla cerere.

La notele scrise este anexat răspunsul comunicat către administratorul judiciar în data de 30.01.2018.

Administratorul judiciar a depus la data de 05.02.2018 la dosarul cauzei un răspuns scris în care indică faptul că deşi au trecut încă 6 zile de la data la care s-a conformat şi ultimelor solicitări ale băncii, aceasta din urmă nu a dat curs cererii sale de transfer a sumelor de bani, prejudiciind astfel procedura de insolvenţă.

Examinând cererea promovată de administratorul judiciar în temeiul art.58 alin.1 lit.n din Legea nr.85/2014, judecătorul sindic reţine că este investit cu soluţionarea unei cereri contencioase ce are ca obiect refuzul nejustificat al unui creditor participant la procedură de a se conforma unei solicitări exprese venite din partea administratorului judiciar, formulată în exercitarea atribuţiilor legale ale acestuia, astfel că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art.45 alin.2 din Legea nr.85/2014.

Procedând astfel la un control de legalitate asupra cererii adresate în data de 26.01.2018 de administratorul judiciar către
creditoarea BANCPOST SA pentru virarea tuturor sumelor de bani existente în contul bancar RO30BPOS27606873014RON01 deschis pe numele societăţii debitoare Energoplus SRL la această instituţie bancară, în contul RO45RNCB0188122090360001 deschis la Banca Comercială Română SA -Sucursala Judeţeană Târgu-Mureş, judecătorul sindic reţine că o astfel de solicitare din partea administratorului judiciar reprezintă în fapt o exercitare a obligaţiei legale prevăzute la art.86 din Legea nr.85/2014, obligaţie menţionată în mod expres şi în dispozitivul Sentinţei nr.517/29.09.2017 a Tribunalului Specializat Mureş prin care a fost deschisă procedura generală a insolvenţei faţă de societatea debitoare Energoplus SRL.

Judecătorul sindic reţine că administratorul judiciar a dovedit cu înscrisurile anexate cererii sale că a transmis către BANCPOST SA solicitarea de virare a disponibilului bănesc al societăţii debitoare încă din data de 26.01.2018, justificând şi urgenţa acestei solicitări prin faptul că trebuiau achitate salariile pentru cei aproximativ 90 de angajaţi ai societăţii debitoare.

De asemenea, s-a dovedit fără dubiu că societatea BANCPOST SA a comunicat răspunsul său abia în 30.01.2018, iar apoi, prevalându-se de normele sale interne (ce nu sunt opozabile procedurii insolvenţei, aceasta având prioritate faţă de orice alte norme în virtutea prevederilor art.341 din Legea nr.85/2014), a tergiversat soluţionarea acestei cereri fără niciun motiv justificat.

Comportamentul manifest abuziv al societăţii BANCPOST SA este dovedit atât de faptul că după ce administratorul judiciar a comunicat toate înscrisurile solicitate de aceasta, fără nicio altă justificare, nu a procedat la virarea sumelor de bani din contul societăţii debitoare până la data de 07.02.2018, cât şi de faptul că fiind participant în procedură, ca şi creditor, avea cunoştinţă deja de toate înscrisurile pe care le-a solicitat administratorului judiciar.

Judecătorul sindic reţine că cererea administratorului judiciar este întemeiată, astfel că o va admite şi va dispune obligarea societăţii BANCPOST S.A, ca de îndată şi fără nicio altă formalitate, să procedeze la virarea tuturor sumelor de bani existente în contul bancar RO30BPOS27606873014RON01 deschis pe numele societăţii debitoare ENERGOPLUS SRL la această instituţie bancară, în contul RO45RNCB0188122090360001 deschis la Banca Comercială Română SA -Sucursala Judeţeană Târgu-Mureş, încălcarea acestei obligaţii fiind sancţionabilă potrivit dispoziţiilor art.86 alin.2 din Legea nr.85.2014.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina