fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Avocata Dorina Meteș a obținut executarea silită a Primăriei Cluj-Napoca pentru plata onorariului

Avocata Dorina Meteș a obținut executarea silită a Primăriei Cluj-Napoca pentru plata onorariului

Fiind cunoscută ca o avocată bătăioasă, Dorina Meteș, care recent a plecat dintre noi din cauza unei probleme medicale, a obținut în vară executarea silită a Primăriei Cluj-Napoca pentru plata unui onorariu. In memoriam, vă prezentăm hotărârea judecătorească. Aceasta a fost atacată cu apel de către municipalitate, care se va judeca la Tribunal, însă avocata nu a mai apucat să-l vadă soluționat.

Încheierea civilă nr. 4030/2018 – Judecătoria Cluj-Napoca

Prin contestația la executare precizată înregistrată la această instanță sub Dosar nr. … reclamantul Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar Emil Boc (…), în contradictoriu cu creditorii Metes Dorel si Metes Dorina Octavia, a solicitat ca prin sentința ce se va pronunța să se dispună :

– anularea  actelor de executare silită întocmite în Dosarul de executare nr. 22/2018 al SCPEJ  Stolnean Romeo Marius si  Stolnean Oana, împotriva  debitorului Municipiul Cluj-Napoca, respectiv a Somației  mobiliare emisa de către SCPEJ Stolnean Romeo Marius si  Stolnean Oana in dosarul executional nr. 22/2018 înregistrata la registratura instituției sub nr. 6432/3 din 30 ianuarie 2018, a încheierii civile nr. 728/CC/2018 pronunțata de Judecătoriei Cluj-Napoca in dosarul nr. 887/21l/2018, a încheierii din 26 ianuarie 2018 privind stabi lirea cheltuielilor de executare silita și a adresei  de înființare a popririi.

– suspendarea executării până la soluționarea prezentei contestații în conformitate cu prevederile art. 719, NCPC.

În motivarea contestației la executare formulate petentul Municipiul Cluj-Napoca, prin primar, a arătat că, prin Somația mobiliara emisa de către SCPEJ  Stolnean Romeo Marius si  Stolnean Oana  in dosarul executional nr. 22/2018, la   solicitarea   creditorilor Metes,   in   baza  titlului  executoriu   încheierea  civila nr. 1514/2016 pronunțata de către Judecătoria Cluj-Napoca in dosarul nr. xxxxx/211/2014 au fost somați ca in termen de o zi de la data primirii somației să achite creditorilor Metes suma de 2.057 lei reprezentând rest debit in valoare de 1000 lei + cheltuieli de executare – 1.057 lei in faza de executare silita, suma compusa din 700 lei onorar avocat + 238 lei taxe percepute conform art.669, NCPC + 119 lei onorar executor judecătoresc.

Or, menționează contestatorul, ei sunt de acord cu plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 2.000 lei asa cum au fost dispuse de către instanța prin hotărârile judecătorești cu numărul mai sus arătat insa nu este de acord cu achitarea cheltuielilor de executare in suma totala de 1 .057 lei. Consideră că, cu rea-credinta creditorii au apelat la serviciile SCPEJ Stolnean Romeo Marius si  Stolnean Oana întrucât aceștia ar fi putut solicita efectuarea executării silite în condițiile prevăzute de NCPC numai în cazul în care instituția publică nu își execută obligația de plată în cadrul acestui termen. Creditorii Metes aveau posibilitatea de a solicita achitarea cheltuielilor de judecata dispuse de către instanța printr-o simpla notificare adresata instituției noastre nefiind necesara deschiderea procedurii executării silite.

Pe de altă parte, arată contestatorul, onorariul de avocat in faza de executare silita de 700 lei, solicitat prin încheierea din 26 ianuarie 2018 in dosarul executional nr.22/2018 al SCPEJ Stolnean Romeo Marius si  Stolnean Oana, este mult prea mare, fiind vădit neîntemeiat, raportat la munca depusa de către avocat in cadrul procedurii executării silite , raportat la gradul redus de dificultate al cauzei ș i fata de munca depusa de avocat in aceasta faza – care presupune cel mult formularea unei cereri, res pectiv completarea unui formular tipizat- . A invocat în acest sens dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr. 492 din 8.06.2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 583 din 5 iulie 2006 și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Mai mult, concluzionează contestatorul, nu este de acord nici cu achitarea onorariului executorului judecătoresc solicitat prin încheierea nr.22/2018 din 26 ianuarie 2018 – dosar executional nr.22/2018 a SCPEJ Stolnean Romeo Marius si  Stolnean Oana , in valoare de 119 lei ia care se adaugă taxele percepute conform art.669, Cpr.civila in suma de 238 lei – taxe judiciare de timbru – , onorariul de executor stabilit în cauză, este nejustificat, atât în raport cu complexitatea și activitatea desfășurată de către executor la întocmirea cererii de executare, cu atât mai mult cu cât, în executările silite de acest gen (în care se execută autorități publice) este suficientă emiterea unei somații executorul nefiind nevoit a face vreun demers suplimentar. în consecință, considerăm că încheierea de cheltuieli a fost încheiată în mod eronat în ceea ce privește stabilirea onorariului executorului judecătoresc. Arată că, în speță, raportat la gradul redus de dificultate al activității din cadrul executării silite, apreciază că onorariul executorului judecătoresc stabilit la limita maximă prevăzută de Ordinul nr.2550/C/2006, respectiv 10% din suma ce urmează a fi executată silit, la care se adaugă TVA de 24%) este vădit neîntemeiat. Cu toate că onorariul stabilit de executorul judecătoresc se încadrează în prevederile art. 1 din ordinul mai sus-menționat privind onorariile minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești șt cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite, apreciază că acesta este mare raportat la actele îndeplinite de către executorul judecătoresc în dosarul executional nr. 22/2018 și, în consecință, nu se justifică un onorariu stabilit la limita maximă prevăzută de lege.

Intimații Metes Dorel si Metes Dorina Octavia au formulat Întâmpinare prin care au solicitat respingerea contestației la executare formulate de contestator, ca neîntemeiată și nefondată pentru considerentele expuse pe larg în cuprinsul acesteia.

Analizând ansamblul materialului probator de la dosarul cauzei instanța reține următoarele:

P rin Încheierea civila nr.1514/2016 pronunțata de către Judecătoria Cluj-Napoca in Dosarul nr. xxxxx/211/2014 instanța a respins contestația la executare formulata de contestatorul Municipiul Cluj-Napoca, cu cheltuieli de judecata instituite in sarcina acestuia in suma de 1.000 lei, sentință rămasă definitivă prin Decizia civila nr. 2019/2017 pronunțată de Tribunalul Cluj, în sensul respingerii apelului declarat de Municipiul Cluj-Napoca in dosarul nr. xxxxx/211/2014* .

Prin Decizia civila nr.95/2018 a Tribunalului Cluj pronunțata in dosarul nr.xxxxx/211/2014*/al, definitiva, instanța a dispus completarea dispozitivului Deciziei civile nr. 2019/2017 și pe cale de consecința a dispus obligarea Municipiului Cluj-Napoca la plata sumei de 1.000 lei reprezentând cheltuieli de judecata – onorar avocațial in apel.

Întrucât debitorul nu și-a îndeplinit de bună voie obligațiile stabilite prin titlul executoriu de mai sus, creditorii Metes Dorel si Metes Dorina Octavia au înregistrat o cerere de executare silită în Dosarul execuțional nr. 22/08.01.2018 al SCPEJ Stolnean Romeo Marius si  Stolnean Oana.

La solicitarea executorului judecătoresc, prin Încheierea civilă nr. 728/CC/2018 pronunțata de Judecătoriei Cluj-Napoca în Dosarul nr. 887/21l/2018 s-a încuviințat executarea silită, sens în care executorul judecătoresc a pășit la emiterea actelor de executare silită, respectiv: Somația mobiliara emisa de către SCPEJ Stolnean Romeo Marius si  Stolnean Oana in dosarul execuțional nr. 22/2018, la   solicitarea   creditorilor  Meteș,   in   baza  titlului  executoriu   încheierea   civila nr. 1514/2016 pronunțata de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. xxxxx/211/2014 prin care contestatorul a fost somat ca in termen de o zi de la data primirii somației să achite creditorilor Meteș suma de 2.057 lei reprezentând rest debit in valoare de 1000 lei + cheltuieli de executare – 1.057 lei in faza de executare silita, suma compusa din 700 lei onorar avocat + 238 lei taxe percepute conform art.669, NCPC + 119 lei onorar executor judecătoresc, încheierea din 26 ianuarie 2018 privind stabilirea cheltuielilor de executare silita și  adresa de înființare a popririi.

In drept, conform art. 622 alin. 1 si 2 C . proc. civ., obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie, iar in cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.

Potrivit art. 632 C . proc. civ., e xecutarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, iar titlurile executori sunt hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Conform art. 670 alin. 2 si 3 C . proc. civ., cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite, onorariile executorului judecătoresc si ale avocatului, sunt in sarcina debitorului urmărit.

In acelasi timp, din dispozitiile art. 782 si urm. C. pro c. civ. rezulta ca poprirea se î nființează de către executorul judecătoresc, fara somație, iar despre aceasta măsura trebuie î nștiințat si debitorul, caruia i se comunica in copie adresa privind poprirea.

Apoi, conform art. 712 C . proc. civ., care reglementează obiectul contestației, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare…”

În ce privește primul motiv de nulitate invocat de contestator în speță că, debitorul nu a emis o notificare creditorului anterior demarării executării silite dovedind o vădită rea-credință, instanța reține că, și dacă ar fi adevărate aceste afirmații, ele nu prezintă relevantă în demararea procedurii de executare silită, atâta timp cât debitorul nu a uzitat de calea specială a consemnării sumelor la dispoziția creditorului.

Așadar într-o astfel de situație, debitorul care dorește să nu fie supus unei proceduri de executare silită are la dispoziție procedura ofertei de plata și a consemnațiunii, procedura de care contestatorul nu s-a prevalat, motiv pentru care atâta timp cât suma consemnată în titlu executoriu nu a fost executat benevol, intimatul era în drept să procedeze la demararea executării silite.

De asemenea, criticile contestatorului relative la cheltuielile de executare constând in onorariul executorului judecătoresc si cererea sa de diminuare a lui nu pot fi primite de instanța întrucât din procesul verbal de cheltuieli se observa ca aceasta cheltuiala de executare a fost stabilita cu respectarea dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 188/2000 și ale Ordinului Ministrului Justiției nr. 2561/2012, la care se adaugă TVA, iar in raport de activitățile îndeplinite de executorul judecătoresc în dosarul execuțional in discuție , instanța apreciază ca cuantumul sau nu este disproporționat ori nerezonabil.

In acelasi sens, instanța constata ca criticile contestatorului împotriva cuantumului cheltuielilor de executare constând in onorariul avocațial si al executorului judecătoresc se rezuma la aprecierea lor pe baza duratei in timp a executarii silite, ori pur teoretic prin raportare la munca depusa de aceștia in redactarea actelor si la cuantumul creanței, făcând abstracție de actele necesare premergătoare executarii silite propriu-zise, a multiplicării înscrisurilor doveditoare cat si de faptul ca in mod evident ca munca depusa de avocat, cat si de executorul judecătoresc nu se rezuma la redactarea si multiplicarea de acte ci presupune si verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor legale necesare executarii silite, anterioare sau concomitente efectuării actelor de executare silita, obținerea de informații si urmărirea efectiva a executarii silite, ceea ce si explica faptul ca onorariile minimale si maximale care pot fi percepute de executorul judecătoresc se raportează la valoarea creanței de executat, conform art. 39 din Legea nr. 188/2000, iar nu la durata redactării înscrisurilor ori multiplicării lor, cum fara temei pretinde contestatorul, criterii care pot fi avute in vedere si in ce privește onorariul avocațial.

In acest context, instanța constata ca si cererea de reducere a cheltuielilor de executare silita formulata de contestator este neîntemeiata.

Pentru considerentele ce preced, instanța constata ca executarea silita contestata este temeinica si legala si nu exista nici un motiv de anulare a ei, iar cheltuielile de executare silita răspund atât valorii creanței de executat, cat si activitatii de ansamblu depusa de avocat si executorul judecătoresc pentru realizarea ei in faza procesuala a executarii silite, motive pentru care prezenta contestație la executare este neîntemeiata si, in temeiul art. 720 C . proc. civ., urmează sa fie respinsa ca atare.

În temeiul dispoz. art. 453 C.pr. civilă și reținând culpa procesuală a contestatorului în derularea prezentului litigiu, va dispune obligarea contestatorului la plata în favoarea intimaților a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns