fbpx

Aproape 50 de modificări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost publicate în Monitorul Oficial

Au fost abrogate mai multe alieneate, au fost modificate anexe și înlocuite, au fost modificate exemple referitoare la cota de TVA 5%, produse accizabile, impozitul pe profit și au fost introduse o serie de articole, puncte, alienate sau litere la cele existente.

Hotărârea de Guvern nr. 864/2020 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial  nr. 956 din 16 octombrie 2020.

Au fost introduse 14 noi prevederi, după cum urmează:

Titlul II “Impozitul pe profit”

La punctul 13 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) cheltuielile efectuate în vederea respectării obligaţiilor de compensare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

La punctul 7, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:

“(12^1) În aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal:

a) transferul alimentelor destinate consumului uman are înţelesul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată, cu modificările ulterioare;

b) alimentele pot face obiectul transferului prevăzut la lit. a) oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la data durabilităţii minimale, conform art. 6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019;

c) data durabilităţii minimale are înţelesul prevăzut la pct. 4 din anexa la Legea nr. 217/2016, republicată, cu modificările ulterioare.”

La capitolul IV, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, alcătuită din punctul 10^1, cu următorul cuprins:

“SECŢIUNEA a 5-a

Dispoziţii comune livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii

10^1. (1) În sensul art. 274^1 din Codul fiscal, cupoanele valorice pot fi în format fizic sau electronic.

(2) Instrumentele care îi conferă deţinătorului dreptul să beneficieze de o reducere la achiziţionarea de bunuri sau servicii, dar nu îi conferă dreptul de a primi aceste bunuri sau servicii, nu sunt considerate cupoane valorice în sensul art. 274^1 din Codul fiscal.

(3) Tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei datorate, cum ar fi tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi altele asemenea, sunt considerate cupoane valorice cu scop multiplu.”

La punctul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

“(3^1) Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal şi operaţiunile de administrare a creditelor şi/sau administrare a garanţiilor de credit, efectuate de către una dintre persoanele care acordă creditul sindicalizat şi care este desemnată de ceilalţi participanţi la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea creditului/administrarea garanţiilor de credit.”

La punctul 79, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (14^1), cu următorul cuprins:

“(14^1) În situaţia în care bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operaţiuni cu drept de deducere, altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective, în perioada în care persoanele impozabile au avut codul de TVA anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal, acestea au dreptul, după reînregistrarea în scopuri de TVA, să efectueze o ajustare pozitivă pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă iniţial pentru fiecare an din perioada în care au avut codul de TVA anulat şi în care bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de operaţiuni cu drept de deducere. Ajustarea se reflectă în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.”

  1. Titlul VIII “Accize şi alte taxe speciale”

La punctul 1, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

“(8) Operatorii prevăzuţi la art. 336 pct. 2, 8, 9, 13 şi 28 din Codul fiscal, alţii decât cei înfiinţaţi în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor anexa cererilor privind acordarea autorizaţiilor prevăzute pentru fiecare categorie în parte, în locul certificatului constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte valoarea capitalului social, documentele prevăzute de legislaţia specifică prin care acestea au fost înfiinţate din care să rezulte valoarea patrimoniului de afectaţiune şi/sau altele asemenea, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia specifică respectivă.

(9) În înţelesul prezentelor norme, pentru operatorii prevăzuţi la art. 336 pct. 2, alţii decât cei înfiinţaţi în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin valoarea capitalului social minim subscris şi vărsat se înţelege valoarea patrimoniului de afectaţiune şi/sau altele asemenea prevăzute în legislaţia specifică prin care acestea au fost înfiinţate.”

La punctul 8 alineatul (9), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:

“f^1) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, de maximum 1.000 hl pe an – 18.952 lei;”.

La punctul 8, după alineatul (34) se introduce un nou alineat, alineatul (34^1), cu următorul cuprins:

“(34^1) În cazul garanţiilor prevăzute la art. 348 alin. (1) din Codul fiscal, autoritatea fiscală teritorială dispune instituţiei de credit/societăţii de asigurare emitente a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie ori unităţii de Trezorerie a Statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare, în situaţiile prevăzute la alin. (34).

La punctul 8, după alineatul (39) se introduce un nou alineat, alineatul (39^1), cu următorul cuprins:

“(39^1) Valoarea garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai mică decât limita minimă stabilită potrivit alin. (9) sau (11), după caz.”

La punctul 23 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:

“f^1) pentru producţia de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, de maximum 1.000 hl pe an – 15.000 lei;”.

La punctul 30, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu următorul cuprins:

“(17^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (17), operatorii economici care solicită autorizarea ca antrepozitari pentru producţia de alcool şi de distilate, care utilizează pentru realizarea producţiei exclusiv instalaţii tip alambic, trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute, precum şi capacitatea de încărcare a instalaţiei/instalaţiilor tip alambic aflate în incinta locaţiei propuse pentru autorizare.”

La punctul 61 alineatul (7), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.”

La punctul 83 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.”

La punctul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

“(2^1) Responsabilitatea cu privire la livrarea combustibilului pentru aviaţie potrivit scopului scutit revine persoanei prevăzute la alin. (4), iar dovada livrării efective a acestuia la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit scopului scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul aeronavei aprovizionate, respectiv de conducătorii structurilor competente din cadrul autorităţilor prevăzute la alin. (4) lit. c).”

La punctul 144, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) În cazul aprovizionării cu produse energetice care provin din achiziţii intracomunitare proprii a aeronavelor deţinute de persoana prevăzută la pct. 92 alin. (4) lit. b), deplasarea produselor în cauză de la locul de primire din România către locul de aprovizionare/alimentare al aeronavelor este însoţită de un document comercial care conţine informaţiile din documentul administrativ electronic pe suport hârtie, prevăzut în anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, mai puţin codul de referinţă administrativ unic.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns