Acasă » JURIDICE-LEGISLAȚIE » A intrat în vigoare legea care prevede spaţii de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor în instanțe

A intrat în vigoare legea care prevede spaţii de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor în instanțe

Cu excepția unui punct, Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor a intrat în vigoare. Aceasta prevede că ”începând cu data de 1 ianuarie 2019, în sediile instanţelor de judecată, vor fi amenajate spaţii de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor.”

Legea privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 376 din 2 mai 2018 și cuprinde următoarel prevederi:

Art. I. — Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:

,,i) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;

j) autoritatea judiciară la care se vor putea adresa pe viitor pentru obţinerea de informaţii privind stadiul cauzei, precum şi datele de contact ale acesteia, dacă victima înţelege să depună o plângere.”

2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)—(8), cu următorul cuprins:

„(6) Cu ocazia primului contact cu autorităţile, victima poate fi însoţită de către o persoană aleasă de ea în vederea facilitării comunicării cu acestea.

(7) La depunerea plângerii conform art. 289 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, victima va primi o confirmare scrisă a acesteia. Confirmarea va cuprinde numărul de înregistrare al plângerii, precum şi date cu privire la fapta pentru care plângerea a fost depusă.

(8) Dacă victima nu vorbeşte sau nu înţelege limba română, aceasta poate cere să primească, ulterior, şi traducerea confirmării scrise prevăzute la alin. (7).”

3. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

4. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351 — (1) Începând cu data de 1 iunie 2018, sediile nou-construite ale instanţelor de judecată vor fi dotate cu săli de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, în sediile instanţelor de judecată, vor fi amenajate spaţii de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor.”

Art. II. — La articolul 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) În cauzele penale în care medierea este posibilă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), aceasta trebuie să se desfăşoare astfel încât victima să nu se găsească în contact cu făptuitorul, cu excepţia cazului în care părţile îşi exprimă acordul la încheierea contractului de mediere.

(22) Încheierea unui acord de mediere în latura penală a unei infracţiuni, conform alin. (1), constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală. Încheierea unui acord de mediere în latura penală, în condiţiile prezentei legi, poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanţei.”

Art. III. — Dispoziţiile art. I pct. 2 intră în vigoare la data de 1 iunie 2018.

Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. i) şi j), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) lit. c) şi art. 19 alin. (2) din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii și de înlocuire a Deciziei- cadru 2001 /220/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 315 din 14 noiembrie 2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 97.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns