fbpx

Un tânăr dintr-un cătun de munte din Hunedoara s-a trezit cu amendă în Mureș, unde nu a fost. Instanța a anulat-o. EXCLUSIV

Avântul polițiștilor în a da amenzi pentru nepurtarea măștii a dus la o situație de film SF. Un tânăr dintr-un cătun de munte din Hunedoara, care nu are mașină și nici nu pleacă de acasă că are grijă de tatăl lui cu handicap, s-a trezit cu amendă de 500 de lei că nu ar fi purtat masca într-o localitate din județul Mureș. Din fericire, instanța a anulat amenda.

În acțiunea depusă la Judecătoria Târgu Mureș, petentul a arătat că ”nu a părăsit în ultimele două luni raza județului Hunedoara. Tatăl său are un handicap grav de gradul I și el este cel mai mare din familia lor, de șase membri, care trăiește din agricultură într-o zonă greu accesibilă de munte. Nu are mașină și nu a fost în județul Mureș în ultima perioadă de timp.”

Mai arată că ”nu cunoaște pe nimeni în această zonă a județului Mureș și nici nu știe unde se află loc. Cotuș unde s-a semnalat contravenția (nu a purtat mască).”

A învederat că datorită religiei ei nu călătoresc în zilele de sâmbătă când s-a constatat contravenția.

A menționat că există un număr mare de martori care locuiesc în această zonă care pot dovedi că nu a părăsit localitatea.

”Consideră că a avut loc un furt de identitate sau altă eroare în întocmirea procesului verbal. A învederat că nu a pierdut Cartea de identitate și nu a înstrăinat-o sub nici o formă.”, se arată în acțiune.

Polologhia Poliției, fără nimic concret despre situația jenantă

IPJ Mureș a formulat întâmpinare prin care a solicitat  să se dispună respingerea ca neîntemeiată a acțiunii, precizând că ”procesul verbal corespunde exigențelor art. 16, alin. 7 și art. 17 din OG 2/2001 nefiind afectată vreo condiție ce ar putea atrage nulitatea acestuia din cele necesar a fi analizate din oficiu de instanța, agentul constatator menționând în actul sancționator toate elementele obligatorii a căror lipsă ar putea atrage nulitatea acestuia și, totodată, împrejurările obiective și subiective care au dus la aprecierea gravității faptei săvârșite de petent.

În motivarea întâmpinării, s-a arătat că petentul a fost sancționat pentru încălcarea dispozițiilor art. 65 lit. h) din Legea 55/2020, anume pentru aceea că nu a purtat masca de protecție obligatorie în spațiul public deschis pe raza localității Cotuș,  jud. Mureș. Pentru această faptă i-a fost aplicată sancțiunea principală a amenzii în cuantum de 500 lei.

Învederează instanței următoarele aspecte: situația de fapt reținută în procesul- verbal este rezultatul unor constatări personale ale unui organ aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, acesta fiind investit de către stat cu puterea de a constata și sancționa faptele antisociale având ca scop respectarea legilor și apărarea statului de drept. Astfel, constatările personale ale agentului constatator dau conținut și susținere prezumției de legalitate și temeinicie procesului verbal. În acest context veridicitatea constatărilor personale ale agentului constatator nu poate fi pusă sub semnul întrebării în lipsa unor minime indicii că situația de fapt reținută în procesul verbal nu ar corespunde realității. Aceste indicii trebuie furnizate și dovedite de petentul care susține netemeinicia actului sancționator, neputându-se reduce la o simplă afirmație a acestora. În acest caz contrar, consideră că ar fi lipsită de conținut atât instituția răspunderii contravenționale cât și puterea organelor abilitate de lege de a acționa în sensul respectării acesteia.

Aplicarea unei sancțiuni de către un organ al statului nu reprezintă un scop în sine sau un mijloc de comitere a unor abuzuri, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate, de prevenire a săvârșirii unor fapte ilicite mai grave.

Totodată precizează că, în conformitate cu prevederile Curții Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată și de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolută, din moment ce prezumțiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept și nu sunt interzise de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în măsura în care statul respectă limite rezonabile, având în vedere importanța scopului urmărit, dar și respectarea dreptului la apărare {cama Salabiaku v. Franța, Hotărârea din 7 octombrie 1988, paragraf 28, cauza Vastberga Taxi Aktiebolag și Vulic v. Suedia, paragraf 113, 23 iulie 2002).”

IPJ a mai solicitat instanței ”să constate că întrucât procesul verbal de contravenție se bucura de o prezumție de legalitate, în sensul că acesta face întotdeauna dovada până la proba contrarie (în acest sens Curtea Constituțională pronunțându-se prin Deciziile 197/2003, Decizia 259/2007 ș.a.), iar petiționara, prin susținerile sale, nu poate fac dovada contrară stării de fapt reținută prin actul de constatare și sancționare a contravenției, măsura aplicată de agentul constatator este întemeiată și, pe cale de consecință, procesul verbal contestat este temeinic și legal încheiat.”

Amenda era pentru o persoană care nu a prezentat buletinul

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinarea Poliției în care a arătat că părerea sa este că cele mai bune indicii se pot găsi în Raportul depus la dosar de agentul de poliție V. A-M care a întocmit procesul verbal.

”Se remarcă că amenda a fost aplicată unei persoane care nu avea act de identitate și a relatat doar data nașterii. Nu s-a cerut nici adresa, nici numele părinților, nici CNP sau un alt element de identificare. În raport se arată că în loc. Cotuș nu există semnal pe telefonul mobil și nici stație, iar identificarea s-a făcut mai târziu la sediul Secției de Poliție. Nu știe cum arăta persoana din loc. Cotuș care semăna cu parte dar poza pe care o are în Cartea de identitate a fost făcută la vârsta de 15 ani, iar fizionomia sa diferă mult de cea din CI, urmând ca în curând să schimb acest document

Așa cum a subliniat în contestația depusă inițial a arătat că se îngrijește și de tatăl său care are un handicap grav de gradul I și nu a părăsit localitatea în perioada septembrie 2020- ianuarie 2021.

Există în această mică comunitate unde locuiesc, dintr-o zonă greu accesibilă de munte, un număr mai mare de martori care pot dovedi cele prezentate.”, a scris în răspunsul la întâmpinare.

Petentul a solicitat ca judecata să se facă în lipsa sa .

A câștigat în instanță, dar, spre norocul Poliției, nu a cerut cheltuieli de judecată

Judecătoria a hotărât: ”Anulează procesul verbal  și pe cale de consecință exonerează petentul de la plata amenzii. Ia act că petentul nu a solicitat cheltuieli de judecată.”

Motivarea sentinței:

”În fapt petentul a fost sancționat la data de 28.11.2020 cu amendă în cuantum de 500 lei, reținându-se în sarcina sa că la data de 28.11.2020 a săvârșit fapta contravențională prevăzută de art. 65 lit. h din Legea 55/2020 și art. 1 din Anexa 2 la HG 967/2020 și sancționată de art. 66 lit. h din Legea 55/2020 respectiv că a fost depistat în cartierul de romi din localitatea Cotus,, jud. Mureș, în spațiul public deschis fără a purta mască de protecție obligatorie conform Lg. 55/2020.

În cuprinsul procesului verbal s-a menționat că procesul verbal a fost întocmit la sediul secție ide poliție pentru prevenirea virusului SARS Cov 19, în lipsa petentului. În raportul agentului constatator s-a menționat că a legitimat pe raza localității Cotuș mai multe persoane care nu purtau mască de protecție, printre care și petentul. A precizat că identificarea petentului nu s-a realizat în baza cărții de identitate, ci în urma verificărilor efectuate la sediul poliției după numele și data de naștere.

În drept, Potrivit art. 34 din OG 2/2001 instanța analizează legalitatea și temeinicia procesului verbal de contravenție și hotărăște asupra sancțiunii.

Sub aspectul legalității procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției instanța reține că potrivit art. 16 din OG 2/2001 acesta trebuie să conțină o serie de date care să permită identificarea contravenientului și a faptei săvârșite. Lipsa acestor mențiuni atrage sancțiunea nulității absolute sau relative, după caz.

Petentul nu a invocat aspecte privind nelegalitatea procesului verbal.

Având în vedere aceste aspecte instanța constată că procesul-verbal respectă condițiile de legalitate prevăzute de OG 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanța reține că, deși O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a actului de constatare a contravenției, din economia textului art. 34 rezultă că procesul-verbal contravențional face dovada deplină a situației de fapt și a încadrării în drept până la proba contrară, dacă această prezumție de legalitate și veridicitate este susținută de aparența unei dovezi solide.

Această prezumție este una relativă care trebuie interpretată în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv cauza Anghel contra României (hotărârea din 4.10.2007) și Gherghe Nicoleta contra României (decizia din 18.11.2008) potrivit căreia, prezumție operează numai când agentul constatator a perceput faptele cu propriile simțuri, atunci când a asistat personal la comiterea contravenției, iar această prezumție trebuie să se coroboreze de restul probelor din cadrul procesului în care este contestat procesul-verbal, situație în care petentul este în măsură a aduce orice probă care are vocația de a înlătura cele mențiunile din procesul-verbal, cu atât mai mult cu cât acesta nu are o valoare probatorie superioară celorlalte probe administrate în cauză.

Instanța reține că potrivit art. 18 din OG 2/2001 ,,Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (1) și (11). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi sau polițiști locali.” În prezenta cauză identificarea petentului nu s-a făcut în această manieră aspect ce reiese din raportul agentului constatator. Instanța reține că în situația în care este imposibilă prezentarea unui document de către contravenient, s-ar putea apela la un martor pentru atestarea stării de fapt, iar, în lipsa acestui martor se impune conducerea administrativă a persoanei respective de către organele forței publice la sediul poliției spre a fi identificată.

Întrucât agentul nu a procedat în asemenea manieră, instanța reține că acesta nu a constatat cu propriile simțuri săvârșirea faptei de către petent. În condițiile date, instanța apreciază că procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor trebuie să aibă la baza întocmirii sale, mijloace de probă temeinice, dincolo de orice dubiu, în ceea ce privește vinovăția petentului în săvârșirea faptei, mențiunile agentului inserate în actul constatator neputând singure servi drept temei pentru aplicarea sancțiunii contravenționale, în absența altor mijloace de probă. Or, din probele administrate la propunerea părților, respectiv înscrisuri, nu s-a reușit să stabilească faptul că petentul ar fi săvârșit contravenția reținută în sarcina sa.

În consecință din ansamblul materialului probator administrat instanța apreciază că nu se poate reține în sarcina petentului săvârșirea contravenția prevăzută de art. art. 65 lit. h din Legea 55/2020 și art. 1 din Anexa 2 la HG 967/2020 și sancționată de art. 66 lit. h din Legea 55/2020.

Față de considerentele expuse, instanța va admite plângerea, va anula procesul-verbal contestat și în consecință va exonera petentul de sancțiunile aplicate.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată de către petent, iar în raport de prevederile art. 451-453 Cod procedură civilă și soluția ce se va pronunța cu privire la fondul cauzei va respinge ca neîntemeiată cererea intimatului de obligare a petentului la plata cheltuielilor de judecată.”

Comments

comentarii

Alexandru Chipciu a fost exclus din lot de Marius Șumudică înainte de CFR Cluj - Young Boys Berna în Liga Campionilor.... Citește mai mult
Ploaia și vijelia de duminică seara au creat probleme în mai multe zone din județul Cluj. Vântul a „luat pe sus” acoperișul unei case din Mihai Viteazu, producând o avarie la rețeaua de gaze.... Citește mai mult
Luni au intrat în vigoare restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței, după crearea unui culoar dedicat transportului în comun.... Citește mai mult
Municipiul Cluj-Napoca a fost din nou lovit de o ploaie puternică în după-amiaza zilei de luni.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!