fbpx

Un student exmatriculat de la Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” a obținut în instanță daune materiale și morale

Un student exmatriculat de la Academia de Poliție și reînmatriculat după ce a obținut în instanță anularea unei prevederi din Regulament s-a îndreptat împotriva instituției pentru perioada cât a stat pe dinafară și a fost nevoit să se înscrie la o facultate cu taxă.

Tribunalul Bihor i-a admis in parte cererea de chemare in judecată t in contradictoriu cu parata Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”, avand ca obiect pretentii: ”Obliga parata la plata, catre reclamant, a sumei de 3.218, 75 lei daune materiale, precum si la plata sumei de 4000 euro (sau echivalentul in lei la data platii), reprezentand daune morale”, se arată în soluția pe scurt. Sentința a fost atacată cu recurs de către Academie, fiind pe rol la Curtea de Apel Oradea.

De ce a fost exmatriculat, cum a revenit în Acemedie și de ce a primit daune materiale și morale puteți citi în motivarea Tribunalului Bihor de mai jos:

”Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Decizia nr. 101/12.10.2017, emisă de Rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” s-a dispus exmatricularea reclamantului M.A. din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, pentru nepromovarea examenului la materia „Drep procesual penal” în cadrul sesiunii de restanțe și reexaminări a anului universitar 2016-2017, precum și obligarea sa la plata cheltuielilor de întreținere pe durata celor 3 ani de studii.

Prin Decizia nr. 666/13.09.2019 (f. 8), pronunțată în dosarul nr… , Curtea de apel Oradea a admis recursul declarat de recurentul M.A. (reclamant în prezenta cauză), a admis în parte acțiunea formulată de acesta, în contradictoriu cu pârâta Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”și a anulat în parte Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în ceea ce privește dispozițiile cuprinse la articolele 38, 39 alin. (1) și alin. (2) teza a doua (dispoziții ce privesc instituirea condiției obținerii unui minim de 60 de puncte de credit aferente disciplinelor opționale și obligatorii din planul de învățământ pentru promovarea unui an de studii și exmatricularea din Academie în cazul nepromovării examenelor/ colocviilor nici după cel mult două reexaminări), a anulat Decizia Rectorului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nr. 101/12.10.2017 (privind exmatricularea recurentului) și a respins ca nefondate celelalte pretenții ale reclamantului (privind reînmatricularea recurentului).

Astfel cum rezultă din cuprinsul deciziei Curții de Apel Oradea, Decizia Rectorului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nr. 101/12.10.2017 a fost suspendată până la soluționarea dosarului nr. …, astfel încât reclamantul a susținut și promovat în final examenele anterior nepromovate și a obținut diploma de licență (nu înainte însă de a se transfera la o altă facultate).

În acest sens, la data de 15.02.2018 a fost respinsă de către Tribunalul Bihor cererea de suspendare a executării Deciziei de exmatriculare, în dosarul nr. _____ (după cum rezultă din informațiile existente pe portalul instanțelor judecătorești), iar la data de 04.05.2018, Curtea de Apel Oradea a admis recursul împotriva sentinței astfel pronunțate, dispunând suspendarea executării Deciziei Rectorului Academiei de Poliție nr. 101/ 12.10.2017, până la pronunțarea sentinței de fond.

Nu este contestat de către părți că, urmare a suspendării actului administrativ reprezentat de Decizia Rectorului Academiei de Poliție nr. 101/12.10.2017, s-a dispus reînmatricularea reclamantului în anul IV de studii aferent anului universitar 2018-2019, iar reclamantul a și absolvit Acadamia de Poliție în luna iulie 2019, înainte de soluția dispusă de Curtea de Apel Oradea prin decizia civilă nr. 666/13.09.2019.

Prin cererea de chemare în judecată ce face obiectul prezentei cauze, reclamantul M.A. a solicitat despăgubiri materiale și morale ca urmare a prejudiciului cauzat acestuia prin emiterea actelor administrative anulate ca nelegale de către Curtea de Apel Oradea.

În ceea ce privește daunele materiale, reclamantul a solicitat, în total, suma de 42.736 lei cu acest titlu, precizând (f. 64) că solicită contravaloarea indemnizației de studiu aferentă perioadei octombrie 2017-iunie 2018, precum și contravaloarea drepturilor salariale (salariul mediu, inclusiv norma de hrană și drepturile de echipament) pe care acesta le-ar fi obținut dacă ar fi fost încadrat pe post începând cu luna iulie 2018 și până în iunie 2019.

Potrivit adresei Inspectoratului General pentru Imigrări – Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Rădăuți (în cadrul căruia reclamantul este încadrat în prezent) nr. _____ din data de 15.04.2021 (f. 67), drepturile salariale pentru un ofițer de poliție cu gradul de subinspector de poliție, funcția de ofițer debutant, coeficient de 2, 8, pe perioada iulie 2018 – iunie 2019 sunt în cuantum total net de 37.692 lei (sume calculate în raport de gradația 0, spor de condiții grele de muncă 10%, spor de pericol deosebit 30%, confidențialitate 8%, misiune permanentă 25%, salariu de merit 20%, suma cuprinzând și norma de hrană și norma de echipare).

În ceea ce privește contravaloarea indemnizației de studiu pe perioada relevantă (octombrie 2017-iunie 2018), instanța a solicitat apărătorului reclamantului să precizeze dacă solicită, cu acest titlu, suma ce reprezintă diferența dintre suma de 42.736 lei și suma de 37.692 lei (reprezentând drepturile salariale aferente perioadei iulie 2018-iunie 2019), adică suma de 5.045 lei, răspunsul fiind afirmativ.

Însă, potrivit precizărilor depuse la solicitarea instanței de către pârâtă (f. 90 dosar), în perioada octombrie 2017 – iunie 2018, cuantumul drepturilor bănești corespunzător anului IV de studii, cuvenite unui student pe perioada studiilor în cadrul Academiei de Poliției „A.I. C___” a fost de 300 lei/lună.

În ceea ce privește daunele morale, instanța a dispus audierea, prin comisie rogatorie, a 2 martori (declarațiile aflându-se la f. 30, 31 ale dosarului Tribunalului București), din declarațiile acestora rezultând că, ulterior exmatriculării reclamantului, acesta s-a transferat la o altă facultate, fiind ulterior reînmatriculat la Academia de Poliție în anul 4. În ceea ce privește impactul exmatriculării reclamantului asupra psihicului și asupra reputației acestuia, instanța reține, din declarațiile martorilor, că acesta a fost afectat ca urmare a etichetării sale ca fiind printre studenții împotriva cărora s-a luat măsura exmatriculării datorită nepromovării unui examen, fiind dat ca exemplu negativ. De asemenea, instanța reține că situația reclamantului a ajuns la cunoștința unui număr relativ mare de persoane, aspect relevant în ceea ce privește impactul produs de actul administrativ nelegal asupra reputației sale.

În drept, instanța reține că, potrivit art. 19 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în același timp și despăgubiri, termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. Alineatele 2 și 3 ale aceluiași articol prevăd că acțiunile se adresează instanțelor de contencios competente și se supun normelor Legii nr. 554/2004 în ceea ce privește procedura de judecată și taxele de timbru.

Rezultă astfel că acțiunea în despăgubire pentru repararea pagubei produse printr-un act administrativ nelegal poate fi și subsecventă acțiunii principale având ca obiect anularea actului, fiind o latură intrinsecă litigiului de contencios administrativ și supunându-se regulilor specifice acestuia sub aspect procesual.

În completare față de prevederile Legii nr. 554/2004, acțiunii în despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin emiterea unui act administrativ nelegal îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil privind răspunderea civilă delictuală.

Potrivit art. 1349 alin.1 C. civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, iar conform alin. (2) al aceluiași articol, cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Potrivit art.1357 C.civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare.

Așadar, condițiile cumulative necesare antrenării răspunderii civile delictuale sunt: săvârșirea unei fapte ilicite, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu și vinovăția.

Potrivit art. 252 C. civil, orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică, iar conform art. 253 alin. (4) C.civil, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile.

Față de aceste prevederi exprese, instanța reține că, pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale poate fi antrenată răspunderea civilă delictuală, inclusiv prin acordarea unor despăgubiri morale.

Întrucât în cadrul acțiunii în anularea actelor administrative nelegale s-a statuat deja asupra cerinței existenței unei fapte ilicite a instituției pârâte, precum și asupra culpei acesteia, Tribunalul reține că pentru angajarea răspunderii administrative patrimoniale se impune dovedirea doar a existenței prejudiciului și a legăturii de cauzalitate între prejudiciu, respectiv daunele pretinse, pe de o parte, și emiterea actelor administrative anterior anulate, pe de altă parte.

În ceea ce privește prejudiciul material, instanța reține că este adevărat că, în absența emiterii dispoziției de exmatriculare, reclamantul ar fi încasat contravaloarea indemnizației de școlarizare inclusiv pe perioada octombrie 2017-iunie 2018.

Reclamantul a solicitat, cu acest titlu, suma reprezentând diferența dintre suma totală solicitată ca despăgubiri materiale (de 42.736 lei) și suma ce reprezintă drepturile salariale pe care le-ar fi încasat dacă ar fi fost încadrat pe postul actual în luna iulie 2018, deci suma de suma de 5.045 lei.

Însă, astfel cum s-a arătat, potrivit precizărilor depuse la solicitarea instanței de către pârâtă (f. 90 dosar), în perioada octombrie 2017 – iunie 2018, cuantumul drepturilor bănești corespunzător anului IV de studii, cuvenite unui student pe perioada studiilor în cadrul Academiei de Poliției „A.I. Cuza” a fost de 300 lei/lună. Raportând această sumă la numărul de luni în care reclamantul nu a mai obținut indemnizația, se reține că suma totală pe care reclamantul ar fi obținut-o pe perioada cât nu a fost student al acestei unități de învățământ, este cea de 9 (luni) x 300 (lei/lună), respectiv 2.700 lei.

Însă, instanța constată că reclamantul nu este îndreptăți la plata, cu titlu de daune materiale pentru prejudiciul cauzat prin emiterea actului administrativ nelegal, a contravalorii indemnizației cuvenite unui student pe perioada studiilor la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Astfel, această indemnizație i-a fost plătită reclamantului odată cu reînmatricularea în cadrul Academiei de Poliție (deci acesta a încasat aceste drepturi salariale în anul universitar 2018-2019), respectiv pe toată perioada în care acesta a avut calitatea de student al acestei unități de învățământ, iar prejudiciul cauzat reclamantului prin faptul că, pe perioada cât a avut calitatea de student al unei alte unități de învățământ superior, nu a încasat indemnizația de școlarizare aferentă calității de student al Academiei de Poliție, nu este echivalent cu valoarea indemnizației, ci eventual cu valoarea dobânzilor pentru încasarea acesteia cu întârziere.

Or, reclamantul nu a solicitat astfel de dobânzi, ci însăși contravaloarea indemnizației, cerere ce nu este însă întemeiată, astfel încât daunele materiale constând în contravaloarea indemnizației de studiu urmează a fi respinse ca neîntemeiate.

În schimb, în privința daunelor materiale, daunele constând în contravaloarea sumelor achitate de către acesta pentru a fi înmatriculat la Universitatea Nicolae Titulescu (pe perioada cât decizia de exmatriculare și-a produs efectele) sunt certe, iar între necesitatea plății de către reclamant a acestor sume și decizia de exmatriculare există un raport de cauzalitate.

De altfel, însăși pârâta recunoaște, în cuprinsul adresei depuse la f. 90 dosar, că reclamantul nu a făcut dovada, „în sensul stabilirii răspunderii civile delictuale, în condițiile legii, referitor la prejudiciul suferit de acesta, decât cu privire la contravaloarea taxelor achitate de reclamant pentru urmarea cursurilor la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, rezultând astfel că pârâta recunoaște, implicit, existența acestui prejudiciu și faptul că acesta a fost dovedit de către reclamant.

Referitor la cuantumul acestor taxe plătite de reclamant Universității „Nicolae Titulescu”, se constată că acestea au constat în taxă de transfer la altă universitate în cuantum de 800 RON, taxă de studiu de 718, 75 RON, taxă sistem credit de 1250 RON, taxă eliberare programe analitice un a sau doi de studiu drept, de 450 RON, conform chitanțelor de la f. 39-42 dosar, suma totală fiind de 3.218, 75 RON, sumă pe care instanța o va obliga pe pârâtă să o plătească reclamantului cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin emiterea actului administrativ nelegal, întrucât, în absența exmatriculării reclamantului din unitatea de învățământ pârâtă, aceste taxe nu ar fi fost suportate de către acesta.

În privința caracterului cert al prejudiciului constând în drepturile salariale aferente încadrării pe un anumit post și în privința cuantumului acestui prejudiciu se impune a se stabili dacă, astfel cum susține pârâta, acesta îndeplinește sau nu condiția de a fi cert și determinat sau determinabil, respectiv dacă, în speță, se poate susține că, în absența actelor administrative anulate, este cert că reclamantul ar fi fost încadrat, după absolvirea Academiei de Poliție, în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Rădăuți și că, astfel, ar fi obținut drepturile salariale în cuantum net de 37.692 lei, aferente unui ofițer de poliție cu gradul de subinspector de poliție, funcția de ofițer debutant, coeficient de 2, 8, pe perioada iulie 2018 – iunie 2019.

Sub acest aspect, instanța reține că nu se poate prezuma că, în măsura în care nu ar fi intervenit decizia de exmatriculare, reclamantul ar fi absolvit Academia de Poliție în anul 2018 (ar fi promovat toate examenele, inclusiv pe cel de licență) și că ar fi obținut drepturile salariale aferente încadrării acestuia pe un anumit post, respectiv cel pe care îl ocupă în prezent, acestea reprezentând condițiile necesare reținerii prejudiciului în cuantum de 37.692 lei.

Ca atare, reținând că prejudiciul material în cuantum de 37.692 lei este doar unul eventual, neîntrunind condițiile prevăzute de art. 1385 C.Civ., atât timp cât nu se poate prezuma că reclamantul ar fi ocupat, în ipoteza în care nu ar fi fost exmatriculat, exact postul pentru care îl ocupă în prezent, instanța va respinge în rest cererea reclamantului având ca obiect despăgubiri.

În ceea ce privește prejudiciul moral, instanța reține că prejudiciile morale sunt consecințe de natură nepatrimonială, cauzate persoanei prin fapte ilicite culpabile, constând în atingerile aduse personalității fizice, psihice și sociale, ce rezultă din vătămarea unui drept sau interes personal-nepatrimonial.

În legătură cu criteriile de stabilire a cuantumului daunelor morale, în jurisprudență s-a statuat că nu se poate apela la probe materiale, judecătorul fiind singurul care, în raport cu consecințele suferite de persoana vătămată, trebuie să aprecieze o sumă globală, care să compenseze pentru prejudiciul cauzat ca urmare a faptei ilicite.

Astfel, instanța reține că despăgubirile morale nu trebuie privite ca o cuantificare economică a unor drepturi și valori nepatrimoniale, ci ca o evaluare complexă a aspectelor în care vătămările produse se exteriorizează, supusă puterii de apreciere a instanțelor de judecată. Prin urmare, chiar dacă valorile morale nu pot fi evaluate în bani, atingerile aduse acestora îmbracă forme concrete de manifestare, iar instanța de judecată are posibilitatea să aprecieze intensitatea și gravitatea lor și să dispună repararea prejudiciului moral produs.

Așadar, Tribunalul va aprecia în echitate cuantumul daunelor morale ce se vor acorda reclamantului, în raport de o apreciere rezonabilă a situației de fapt.

În acest sens, instanța va avea în vedere faptul că exmatricularea dintr-o instituție de învățământ superior este de natură, prin ea însăși, să producă o suferință ce este inerentă acestei proceduri, dar, în același timp, această se prelungește și ulterior, prin crearea unei stări de incertitudine materială (reclamantul beneficiind de indemnizație pe durata studiilor, precum și de asigurarea cazării și mesei), dar și prin afectarea reputației persoanei exmatriculate.

Însă, în același timp, în aprecierea cuantumului daunelor morale, în cauză trebuie avut în vedere și gradul culpei instituției de învățământ în crearea situației generatoare de prejudicii (culpă ce a constat în aplicarea ca atare a unei dispoziții regulamentare ce impunea studenților academiei de poliție exigențe suplimentare și mai ridicate decât cele minime impuse studenților altor unități de învățământ superior). Or, instanța apreciază că această culpă nu este una gravă, dat fiind specificul aparte al instituției de învățământ pârâte și dezideratul urmărit, respectiv acela al realizării unui nivel de pregătire cât mai înalt al absolvenților acesteia. Concomitent, instanța va avea în vedere faptul că reclamantul nu a fost străin de prevederile regulamentare anulate (semnând contractul de studiu ce făcea trimitere la acestea) și că acesta ar fi avut posibilitatea ca, prin conduita sa diligentă de a se pregăti în mod corespunzător pentru promovarea examenelor, să evite producerea prejudiciului.

Apoi, în ceea ce privește gradul în care a fost afectată reputația reclamantului, instanța reține că acesta se impune a fi evaluat, pe de o parte, prin prisma unui element agravant (constând în prezentarea reclamantului ca exemplu negativ în rândul studenților, dovedită prin declarațiile martorilor audiați), dar concomitent și prin prisma unui element care îl atenuează, respectiv faptul că reclamantul ar fi avut posibilitatea de a evita producerea acestei consecințe, astfel cum s-a arătat mai sus.

În același timp, intensitatea cu care au fost au fost percepute consecințele vătămării de către reclamant nu poate fi apreciată ca fiind foarte ridicată, având în vedere că exmatricularea a fost precedată de o perioadă de câteva luni în care reclamantul figura cu restanță la disciplina a cărei nepromovare a condus la exmatricularea sa, astfel încât nu se poate reține că acesta se bucura de o reputație ireproșabilă sub aspectul rezultatelor la învățătură.

Susținerile reclamantului, potrivit cu care legăturile sale de rudenie cu persoane ce dețin funcții de conducere în structurile M.A.I. ar conduce la o agravare a răspunderii patrimoniale a pârâtei nu pot fi reținute ca întemeiate, întrucât legăturile de rudenie ale reclamantului nu sunt imputabile pârâtei, iar pe de altă parte, tocmai caracterul notoriu al acestor legături ar fi trebuit să îl determine pe reclamant să aibă o conduită ireproșabilă, astfel încât să nu ajungă în situația de a i fi necesară aplicarea dispozițiilor regulamentare anulate.

Văzând cele expuse, instanța apreciază că acordarea unor daune morale în cuantum de 4000 euro reprezintă o justă și echitabilă despăgubire pentru prejudiciul moral cauzat reclamantului, urmând a fi admisă în parte cererea de chemare în judecată sub acest aspect, și respinsă în ceea ce privește restul pretențiilor.

În raport de soluția adoptată, constatând culpa procesuală a pârâtei, văzând și dispozițiile art. 453 alin. (2) C.proc.civilă, pârâta va fi obligată să plătească reclamantului suma de 74, 31 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru, precum și suma de 589,52 lei, reprezentând onorariu avocat.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a avut în vedere faptul că cererea reclamantului a fost admisă doar în parte, astfel încât cheltuielile de judecată i se cuvin acestuia proporțional cu gradul în care a fost admisă cererea introductivă, sens în care instanța a luat în considerare faptul că reclamantul a solicitat suma totală de 91.136 lei (daunele materiale solicitate, la care se adaugă cele morale – la cursul valutar de la data introducerii cererii de chemare în judecată, însă cererea a fost admisă doar pentru suma de 22.578, 75 lei (19.360 reprezentând suma de 4000 euro la cursul valutar de la data introducerii acțiunii + 3.218, 75 lei daune materiale), astfel încât cheltuielile de judecată în cuantum de 300 lei, reprezentând taxă de timbru, respectiv cele în cuantum de 2380 lei, reprezentând onorariu avocațial, au fost reduse proporțional.”

 

Comments

comentarii

În 2021, echinocţiul de toamnă are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 22:21 şi reprezintă momentul în care Soarele, în mişcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc.... Citește mai mult
Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, miercuri, 22 septembrie, într-o conferinţă de presă, că speră ca jucătorii săi să aibă o altă atitudine în meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei României la fotbal, cu CFR Cluj.... Citește mai mult
O echipă de control a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj a verificat depozitele carmangeriei Moldovan, după ce în spațiul public au apărut reclamații la adresa produselor comercializate.... Citește mai mult
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar asta înseamnă că începem să scoatem din dulap hainele mai călduțe și accesoriile potrivite.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!