fbpx

Protestul avocaților încetează. Au obținut rapid ce au vrut. Vezi noul Protocol pentru onorariile la oficii

Noul Protocol privind onorariile avocaților din oficiu a fost semnat, astăzi, de reprezentanții MJ, UNBR și MP. Prin urmare, protestul demarat în 11 februarie încetează.

”Urmare a întâlnirilor ce au avut loc în zilele de 13-14 februarie 2019, Ministerul Justiției, Uniunea Națională a Barourilor din România și Ministerul Public au semnat PROTOCOLUL tripartit privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Negocierile privind încheierea acestui Protocol au fost demarate din anul 2017, urmare a solicitării Uniunii Naționale a Barourilor din România de majorare a onorariilor ce fuseseră negociate și acceptate în anul 2015 prin încheierea Protocolului bilateral al organizației profesionale cu Ministerul Justiției.

Durata negocierilor până la finalizarea actualului Protocol fiind justificată de lipsa unor criterii clare în solicitările repetate de recalcularea acestor onorarii, organizația profesională neoferind în acest timp o justificare solidă a bazei de recalculare.

Actualizarea Protocolului, prin introducerea Ministerului Public ca parte, este justificată de dispozițiile art.84 alin. (1) al Legii 51/1995- republicată în 2018 urmare a modificărilor intervenite asupra acestui act normativ.

Cuantumul onorariile reflectate în Protocolul tripartit semnat astăzi a fost stabilit prin raportare la evoluțiile economico-financiare, pe baza creșterii salariului minim pe economie ca valoare de referință, ajungându-se la un consens asupra faptului că, onorariile astfel cum au fost stabilite prin Protocolul încheiat în anul 2015, nu puteau fi în măsură să acopere serviciul prestat de avocat, asigurând totodată și calitatea apărării persoanelor ce sunt nevoite, datorită mijloacelor materiale precare, să apeleze la asistență judiciară din oficiu.

Totodată, au fost introduse, în cuprinsul Protocolului încheiat astăzi, noi categorii de cereri ce pot face obiectul sistemului de ajutor public judiciar, pentru a acoperii activitatea la care avocatul din oficiu este solicitat a presta serviciul, ținând cont de solicitările de asistență în activitatea desfășurată de Ministerului Public ce vor fi acoperite din bugetul alocat de acesta.

Ministerul Justiției  își manifestă permanent preocuparea în legătură cu modul de acordare a asistenței judiciare din oficiu, ca parte componentă a garantării dreptului la apărare a persoanelor aflate în situații dificile.”, se arată în comunicatul MJ

”Având în vedere semnarea acestuia (protocolul – n.red), Protestul declanșat de avocați încetează. Felicitări pentru efortul depus tuturor celor implicați!”, a precizat conducerea Baroului Cluj.

Cu o zi înainte, reprezentanții Baroului Cluj au anunțat: ”Delegația avocaților din România care au demarat PROTESTUL, în cadrul întâlnirii de astăzi, 13.02.2019, ora 13:00, cu Ministrul Justiției, Domnul Prof.univ.dr. Tudorel Toader, a obținut următoarele modificări importante ale Protocolului privind onorariile pentru asistența judiciară:

1. semnarea tripartită a noului Protocol, respectiv de către Ministerul Justiției, Ministerul Public și UNBR;
2. majorarea cuantumului onorariilor actuale cu 141,02%;
3. reglementarea cuantumului remunerației de curator;
4. eliminarea art. 10 din vechiul Protocol;
5. reglementarea expresă a interdicției reducerii onorariilor din noul Protocol;
6. încetarea expresă a delegației avocatului din oficiu, la prezentarea avocatului ales;
7. introducerea unor onorarii pentru servicii noi, reglementate de cele două Coduri de Procedură Penală și, respectiv, Civilă.”

PROTOCOLUL

Onorarii pentru furnizarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a prestaţiilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară

Art. 2. – (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale sunt următoarele:

 1. procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor:
 2. pentru cererile privind încuviinţarea purtării numelui, 470 lei;
 3. pentru cererile privind împărţirea provizorie a locuinţei sau stabilirea domiciliului minorului, 470 lei;
 4. pentru cererile privind acordarea personalităţii juridice, autorizarea funcţionării şi înregistrarea asociaţiilor şi fundaţiilor, 783 lei;
 5. pentru cererile privind exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului, 940 lei;
 6. pentru cererile privind obligaţia de întreţinere, 940 lei;
 7. pentru cererile privind instituirea tutelei sau curatelei, 940 lei;
 8. pentru cererile privind punerea sub interdicţie, 940 lei;
 9. pentru cererile privind plasamentul sau orice altă măsură de protecţie a minorului, 940 lei;
 10. pentru cererile de divorţ, când se solicită şi exercitarea autorităţii părinteşti privind copii minori, 1.253 lei;
 11. pentru acţiunile în stabilirea paternităţii, acţiunile în contestarea recunoaşterii paternităţii şi acţiunile în tăgăduirea paternităţii, 940 lei;
 12. pentru cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei, 940 lei;
 13. pentru procesele şi cererile în litigiile cu profesionişti, al căror obiect este neevaluabil în bani, 940 lei;
 14. pentru orice alte procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi pentru orice alte procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor, 627 lei;
 15. pentru asigurarea prestaţiilor extrajudiciare şi/sau de asistenţă judiciară şi reprezentare în cauzele în care legi speciale prevăd acest drept sau în care prevederile convenţiilor la care România este parte impun acest lucru, 723 lei;
 16. pentru cereri având ca obiect instituirea ordinului de protecţie, 500 lei;
 17. pentru cereri având ca obiect internarea nevoluntară/ridicare, 390 lei.
 18. procese şi cereri al căror obiect este evaluabil în bani:
 19. pentru cererile privind ordonanţa de plată, 627 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1567 lei;
 20. pentru acţiunile privind cererea cu valoare redusa, 940 lei;
 21. pentru procesele şi cererile în materia restituirii proprietăţilor imobiliare, formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi a altor dispoziţii legale aplicabile în materie, 940 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.567 lei;
 22. pentru acţiunile în revendicare, 940 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.567 lei;
 23. pentru orice alte procese şi cereri cu caracter patrimonial, indiferent de tipul litigiului 627 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.567 lei.
 24. pentru procesele şi cererile în materia contenciosului administrativ, 940 lei.
 25. pentru procesele şi cererile în materie de asigurări sociale, 940 lei.
 26. pentru procesele şi cererile în materie de proprietate intelectuală şi proprietate industrială, 940 lei plus 0.5% din valoarea solicitata, dar nu mai mult de 1.567 lei.
 • în cazul în care avocatul nu asigura asistenţa sau reprezentarea părţii, onorariul cuvenit pentru redactarea cererii de chemare în judecată, a răspunsului la adresa de regularizare a cererii de chemare in judecata, a întâmpinării sau a răspunsului la întâmpinare, respectiv a cererii de chemare în garanţie, a cererii reconvenţionale, a cererilor de intervenţie, a cererilor de arătare a titularului dreptului sau a cererilor motivate de exercitare a căilor de atac prevăzute de lege, nu poate depăşi 50% din cuantumul onorariului stabilit potrivit alin. (1), indiferent de numărul prestaţiilor.
 • Onorariile prevăzute la alin. (1) se acordă o singură dată în cursul judecăţii, dar, separat, pentru fiecare grad de jurisdicţie.
 • Pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare în căile de atac prevăzute de lege, cuantumul onorariului cuvenit avocatului se stabileşte în aceleaşi limite prevăzute la alin. (1), pentru asistenţa judiciară şi/sau reprezentarea în faţa instanţei judecătoreşti care a soluţionat cauza în fond în primă instanţă.

Art. 3. – Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa extrajudiciară acordată în cadrul sistemului de ajutor public judiciar sunt următoarele:

 1. pentru acordarea de consultaţii juridice, 470 lei;
 2. pentru formularea plângerilor prealabile în cadrul procedurii contenciosului administrativ şi a contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, 470 lei;
 3. pentru formularea de cereri, petiţii şi sesizări în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor şi în materie de asigurări sociale, 470 lei;
 4. pentru formularea altor cereri, petiţii şi sesizări, 313 lei;
 5. pentru asistenţa judiciară acordată la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române, 470 lei;
 1. pentru asistenţa judiciară acordată victimei violenţei în familie, 313 lei;
 2. pentru asistenţa judiciară a refugiaţilor şi a azilanţilor, 313 lei;
 3. pentru reprezentarea în faţa comisiilor prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi în faţa altor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, 313 lei.

Art.4. (1) – Valoarea provizorie a onorariului cuvenit pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti se stabileşte, în limitele prevăzute la art. 2, prin încheierea prin care instanţa încuviinţează acordarea ajutorului public judiciar. Referatul care atestă prestaţia avocaţială efectivă şi onorariul definitiv cuvenit avocatului, se confirmă de către instanţa care a încuviinţat acordarea ajutorului public judiciar.

 • Plata onorariilor cuvenite pentru prestarea serviciilor de asistenţă extrajudiciară se aprobă de consiliul baroului prin decan sau persoana desemnată de consiliul baroului, în limitele prevăzute la 3.

Onorarii pentru asigurarea activităţilor de asistenţă judiciară în materie penală

Art. 5. • (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice a suspectului, inculpatului sau a condamnatului când aceasta este obligatorie sau în situaţia în care organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege în care se impune desemnarea unui avocat din oficiu sunt următoarele:

 1. 627 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, 627 lei în cadrul procedurii în camera preliminară – şi 868 lei în cursul judecăţii, separat pe fiecare fază procesuală;
 2. 868 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, 795 lei în cadrul procedurii în camera preliminară – şi 868 lei, în cursul judecăţii -atunci când cel puţin două persoane au calitatea de suspect sau inculpat în cauză;
 3. 1133 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, 554 lei în cadrul procedurii în camera preliminară – şi 1.253 lei, în cursul judecăţii -atunci când cel puţin cinci persoane au calitatea de suspect sau inculpat în cauză;
 4. 470 lei pentru asistenţa judiciară sau reprezentarea în cursul urmăririi penale, a procedurii de cameră preliminară sau în cursul judecăţii a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente. Acest onorariu se acordă cumulat pentru fiecare persoana vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente, în cazul în care una sau mai multe persoane au calitatea de persoana vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente. Atunci când în cauza există mai mult de cinci astfel de părţi cu aceeaşi calitate instanţa trebuie să acorde un onorariu cumulat, în mod rezonabil, în funcţie de complexitatea cauzei, aceasta neputând fi mai mare de 24.102 lei, indiferent de numărul persoanelor reprezentate sau asistate (5 părţi*470 lei/parte=2.350 lei, peste 6 părţi – 2.350 lei+24 lei pentru fiecare parte);
 5. 627 lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac (contestaţie în anulare, recursul în casaţie, revizuire, redeschidere proces penal (conform Titlul III, Capitolul V din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, în continuare C.p.p.);
 6. 313 lei pentru asistenţa judiciară acordată în cazul cererii de revocare a amânării aplicării pedepsei, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, a contestaţiei la executare, a cererilor de
 7. întrerupere sau amânare a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă;
 8. 554 lei pentru asistenţa judiciară în procedura de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei (art.480, 484, C.p.p.);
 9. 313 lei pentru asistenţa judiciară în procedura de soluţionare a contestaţiei cu privire la durata procesului (art.4884 2, C.p.p.);
 10. 554 lei pentru asistenţă judiciară a condamnatului în procedura de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii (art.586 alin. 3, C.p.p.);
 11. 313 lei pentru asistenţa judiciară a inculpatului arestat în procedura de efectuare a comisiei rogatorii (art. 200 alin. 8, C.p.p.);
 12. 313 lei pentru asistenta judiciară acordată în alte cazuri (altele decât cele menţionate anterior), la solicitarea instanţelor, a organelor de urmărire penală sau a locurilor de detenţie, în condiţiile legii penale;
 • Onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată, potrivit prevederilor alin. (1), în cursul urmăririi penale se acordă o singură dată:
 1. prin ordonanţa sau rechizitoriul procurorului, pentru întreaga durată a urmăririi penale;
 2. prin hotărâre, în cursul judecăţii, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie.
 • Onorariile stabilite potrivit alin. (1) se majorează cu 100% în cazurile în care asistenţa judiciară din oficiu este asigurată între orele 20.00-08.00 ori în zilele nelucrătoare sau sărbătorile legale.
 • în situaţia în care, în faza de urmărire penală, procurorul conexează mai multe dosare care vizează acelaşi inculpat, plata onorariului se face pentru fiecare dosar în parte pentru prestaţia efectuată până la momentul conexării, chiar dacă este vorba despre acelaşi apărător desemnat din oficiu.

Art. 6. – Delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează, potrivit art. 91 alin. (4) din Codul de procedură penală, la prezentarea apărătorului ales. în acest caz, procurorul prin ordonanţă sau, după caz, instanţa prin încheiere, va dispune plata onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru prestaţiile efectuate până la data încetării însărcinării, ţinându-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata şi numărul actelor de urmărire penală la care apărătorul a luat parte sau numărul de termene la care a fost prezent în faţa instanţei. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit dacă prestaţia avocaţială din oficiu ar fi fost finalizată.

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Secţiunea 1

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă

Art. 7. – (1) Cuantumul onorariului care se cuvine avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată în vederea asigurării accesului internaţional la justiţie în materie civilă, în procesele şi cererile prevăzute la art. 2 şi în cazurile prevăzute la art. 3 se majorează cu 50 %.

(2) Valoarea onorariului cuvenit avocaţilor pentru asistenţa judiciară obligatorie, totală şi gratuită, acordată în temeiul Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, republicată, 1687 lei.

 • Valoarea onorariului cuvenit avocaţilor pentru prestaţiile avocaţiale asigurate în temeiul Convenţiei privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la New York la 20 iunie 1956, precum şi ale Legii nr.36/2012 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere este 964 lei;

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară în cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Art. 8. – (1) Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată persoanei extrădabile, persoanei solicitate sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, potrivit legii, sunt următoarele:

 1. 313 lei pentru asistenţa judiciară acordată pentru fiecare persoană extrădabilă sau persoană solicitată în cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;
 2. 1012 lei pentru fiecare persoană extrădabilă sau solicitată în cursul procedurii judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare;
 3. 964 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean străin din România în statul de cetăţenie;
 4. 964 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean român dintr-un stat străin în România;
 5. 554 lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva hotărârilor prin care s-a dispus luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;
 6. 1012 lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva altor hotărâri decât cele prevăzute la e).
 • în cazul în care luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, se dispune în cursul procedurii judiciare de soluţionare a cererii de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare, onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa judiciară asigurată, potrivit alin. (1) b) sau, după caz, alin. (1) lit. c), se acordă o singura dată.
 • Onorariul cuvenit avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată, potrivit prevederilor alin. (1), se acordă o singură dată pentru întreaga durată a procedurii judiciare de extrădare, de executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de soluţionare a cererii de transferare.
 • Dispoziţiile 5 alin. (3) şi ale art. 6 se aplică în mod corespunzător.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns