Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » Proiectul noului sediu central al Băncii Transilvania este contestat de o firmă
Locul unde ar urma să fie noul sediu al Băncii Transilvania

Proiectul noului sediu central al Băncii Transilvania este contestat de o firmă

O firmă chiriașă în imobilul demolat pentru a face loc noului sediu al Băncii Transilvania de pe bulevardul Dorobanților din Cluj-Napoca a depus plângere prealabilă împotriva proiectului și urmează acțiunea în contencios administrativ.

Bistro Dorobanți SRL, prin avocatul Ciprian Păun, a depus recent la Primărie o  plângere prealabilă faţă de Hotărârea Consiliului Local nr. 780 din 2.08.2017 referitoare la aprobare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru BT Building SRL în vederea construirii Sediu Administrativ, G-ral Traian Moşoiu nr.35, Calea Dorobanţilor nr. 34-36.

Prin plângerea prealabilă, firma a solicitat:

  • Revocarea Hotărârii Consiliului Local fiind pe motiv de nulitate, aceasta fiind aprobată de către Consiliul Local cu nerespectarea prevederilor legale
  • Revocarea Hotărârii Consiliului Local raportată la nerespectarea procedurii de informare a publicului referitoare de dezbaterea acestui act administrativ prin neafişarea proiectului de hotărâre pe site-ul instituţiei şi neinformarea subscrisei , în ciuda solicitării de informare a subscrisei cu privire la orice proiect de PUD sau autorizaţie de construcţie fiind direct afectaţi,
  • Revocarea Hotărârii Consiliului Local raportat la faptul că actul menţionat anterior nu este motivat şi nu cuprinde o motivare administrative suficientă cu privire la argumentele pentru care se derogă de la Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca
  • Revocarea Hotărârii Consiliului local raportat la nelegalitate pe ansamblu a documentelui şi netemeinicia lui.

Justificăm interesul nostru cu privire la acest demers, deoarece suntem chiriași ai societății BT BULIDING SRL. Iniţial societatea noastră a încheiat un Contract de închiriere cu societatea MIR MECANICA ITALO-ROMANA SRL, preluat apoi de BT BUILDING SRL.

Acest contract de închiriere nr. 14-063/18-10-2014 a fost încheiat pentru o perioadă de 5 (cinci) ani calendaristici, începând cu data de 10.10.2014, astfel încât acesta expiră la data de 10.10.2019. Acest contract este încă în vigoare şi nu există nici un document legal din care să rezulte că acesta a fost reziliat. Clădirea în care am funcţionat a fost demolată în baza unei autorizaţii de demolare ce nu cuprindea imobilul nostru, element pe care îl vom putea demonstra uşor având acces la documentaţia ce a stat la baza autorizaţiei de demolare şi pe care o solicităm în probaţiune.”, se arată în plângere.

Avocatul firmei a invocat chestiuni procedurale care nu ar fi fost respectate: 

”Proiectul de HCL a fost introdus pe ordinea de zi de către Primarul Municipiului Cluj-Napoca sub numărul 16.c. Proiectul nu a fost postat, odată cu celelate Proiecte pe site-ul instituţiei, desi era de interes public şi au existat solicitări de informare cu privire la punerea în dezbatere a acestui proiect. Astfel, subscrisa am adresat o cerere Municipiului, prin care am cerut expres să fim informaţi la momentul la care un proiect de PUZ sau PUD va fi pus în dezbaterea Consiliului Local.

În cadrul Şedinţei Consiliului Local din data de 2 august 2017, Primarul Municipiului Cluj-Napoca propune introducerea acestui punct pe ordinea de zi nerespectându-se termenul minim de 5 zile stabilit de prevederile legale şi fără a explica urgenţa introducerii unui astfel de punct pe ordinea de zi a Consiliului Local. Aşa cum rezultă din Minuta Şedinţei Consiliului local , propunerea domnului Primar nu este supusă votului Consilierilor Locali. Preşedintele de Şedinţă a supus la vot doar Ordinea de zi, nesupunând la vot introducerea acestor puncte pe ordinea de zi. Introducerea acestor puncte pe Ordinea de zi , după convocarea Consiliului Local , fără a fi asumată şi de un consilier local duce la nulitatea amendării Ordinii de Zi. Primarul Municipiului nu are drept de vot în Consiliul Local , deci nu poate decât propune Consiliului Local modificarea Ordinii de Zi, dar amendamentul de modificare trebuie asumat de un consilier local care are drept de vot şi drept de a propune amendarea Ordinii de Zi.

Potrivit articolului 43 teza a doua din legea nr. 215 din 2001, “Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare, și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți.” Nu există nici un argument pentru care s-ar fi impus modificarea Ordinii de Zi şi nici o definire a urgenţelor pe care le implică acest proiect.

Proiectul de Hotărâre depus spre dezbatere Consiliului Local nu putea fi afişat spre dezbatere publică, pentru că aşa cum rezultă din conţinutul său Referatul Direcţiei Generale Urbanism prin care s-a propus admiterea proiectului a fost emis în data de 1.08.2017 şi avea numărul 300611. Astfel, Consiliul Local a fost învestit cu aprobarea unui proiect , depus pe ordinea de zi fără a avea o justificare legală privind urgenţa sau celeritatea şi cu un aviz al Direcţiei Generale Urbanism emis cu o zi înainte de dezbaterea publică din Consiliul Local.

Mai mult , la vot nu au participat doi consiglieri locali, aşa cum rezultă din Minuta Şedinţei de Consiliu Local. Prevederile art. 46 din legea nr. 251 din 2001 prevăd expres că “(1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.” . În cazul nostru nu se menţionează că cei doi consilieri locali nu au participat la dezbateri, menţionându-se doar că nu participă la vot. Raportat la această chestiune , rezultă că prin neîndeplinirea obligaţiei de a se abţine de la dezbateri , s-a viciat legalitatea hotărârii adoptate, sancţiunea prevăzută de lege fiind nulitatea absolută.”, se arată în plângere.

Cei doi consilieri sunt Radu Moisin și Radu Constantea de la PNL.

De asemenea, reclamanții au susținut că PUD-ul nu nerespectă prevederile urbanistice şi legale:

”În primul rând aşa cum rezultă din informaţiile publice la care am avut acces , prin certificatul de urbanism emis de către Municipiul Cluj-Napoca, s-a solicitat doar eliberarea unui PUD şi nu a unui PUZ pentru modificarea indicatorilor urbanistici. Potrivit prevederilor legale aplicabile, Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezintă de fapt documentaţia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detaliind continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate. În cazul nostru, se impunea obligatoriu realizarea unui PUZ , în conformitate cu prevederile legale şi cu Regulamentul Local de Urbanism. Prin Hotărârea de Consiliu Local atacată nu se menţionează motivul pentru care se derogă de la un Plan Urbanistic General în vigoare de doar trei ani.

Pe de altă parte în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, pentru parcelele comune POT-ul (procentul de ocupare al terenului) maxim este de 50%, şi nu de 60%, ca în PUD. În fapt se derogă, cu peste 10% faţă de maximul zonei, fără a exista o argumentaţie cuprinzătoare şi eficientă cu privire la această chestiune. Pentru aceste corpuri retragerea faţă de limita laterală de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară, dar nu mai puţin de 4,50 de metri, iar faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirilor măsurată la înălţimea superioară, dar nu mai puţin de 6 metri. Propunerea merge în regim de construire continuu, contrar regulamentului şi nu asigură retragerea de înălţime faţă de limitele laterale şi posterioare ale proprietăţilor.

În al treilea rând, din informaţiile furnizate public şi la care avem acces public, PUD-ul include o suprafaţă de teren care aparţine statului roman şi care este data în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. Astfel, din punct de vedere legal, hotărârea de aprobare PUD nu cuprinde o suprafaţă de teren aflată în proprietatea Beneficiarului.

Accesele şi numărul locurilor de parcare nu sunt corelate cu suprafaţa reală a imobilului, existând probleme de gestiune a parcărilor în proiect. . Astfel, nu este menţionat numărul de parcări pe care trebuie să îl realizeze beneficiarul.”

Plângerea prealabilă a fost respinsă de Consiliul Local, astfel că urmează acțiunea în contencios administrativ.

Poziția Direcției de urbanism a Primăriei:

”Anterior aprobării în CL a documentației, solicitanta SC Bistro Dorobanți SRL a fost informată prin adresa nr. 265433/43/15.06.2017 cu privire la studiul de urbanismm.

În baza fundamentării tehnice a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ca urmare a analizării documentației în ședința CTATU din data de 14.03.2017 (ocazie cu care a avut loc și dezbaterea publică) și în ședința Comisiei operative de urbanism din data de 18.05.2017, s-a emis Avizul Arhitectului șef nr.459 din 26/05.2017.

Informarea publicului s-a desfășurat cu respectarea prevederilor HCL nr. 153/2012 cu privire la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului, respectiv: adișarea pe site-ul Primăriei (9.12.2016), anunț în ziar (Făclia din data de 30.11 – 02.12.2016) cu privire la intențai de elaborare a PUD-ului și notificarea tuturor prorietarilor parcelelor direct învecinate zonei studiate.

Având în vedere că proprietarii parcelelor (sau reprezentanții legali ai acestora) sunt beneficiarii/inițiatorii studiilor de urbanism, reglementările cu privire la informarea publicului nu prevăd informarea/notificarea chiriașilor din clădirile aflate pe parcelele cuprinse în studiile de urbanism, relațiile contractuale de închiriere fiind între proprietari și chiriași”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns