fbpx
Acasă » PROCESE » Parohia Romano-Catolică a obținut anularea majorării cu 500% a impozitului pentru o clădire istorică

Parohia Romano-Catolică a obținut anularea majorării cu 500% a impozitului pentru o clădire istorică

Parohia Romano-Catolică Sf. Mihail a obținut, în instanță. anularea majorării cu 500% a impozitului pentru o clădire istorică, impusă de Consiliul Local pe motiv că imobilul ar fi neîngrijit. Reprezentanții bisericii au arătat că nu este chiar așa.

Printr-o hotărâre de Consiliu Local din decembrie 2017, a fost majorat impozitul pe clădiri cu 500% pentru mai multe imobile din zona centrală a Clujului considerate neîngrijite. Printre acestea, și cel de pe strada Cardinal Iuliu Hossu nr.20, aparținând Parohiei Romano-Catolice. Aceasta a contestat în instanță hotărârea consilierilor locali.

Imobilul în cauză face parte dintr-un asam blu de clădiri (aproximativ 10 l a număr) deținute de subscri sa î n perimetrul delimitat de străzile Cardinal luliu Hossy, Arany Janos, Cismigiu, Nuferilor , toate edificate la începutul anilor 1900.

”Toate aceste clădiri, deci inclusiv cea in cauza, au fost si sunt în permanență locuite de către chiriași ai subscrisei si, din cauza vechimii construcțiilor, au necesitat ample si însemnate categorii de lucrări de reabilitare de specialitate, atât in ceea ce înseamnă acoperișurile, fațadele, instalații le interioare, cat si terenurile și curțile adiacente acestora.

De o lunga perioada de timp, reclamanta, în calitate de proprietara, exclusiv din fonduri proprii, a realizat din proprie inițiativa lucrări semnificative cu contractori de specialitate, atât la aceste clădiri, precum si alte clădiri reprezentative ce le de ținem pe raza municipiului Cluj-Napoca- în număr total de 38 imobile vechi, mare parte din acestea reprezentând monumente istorice sau care se afla in zona de protecție a monumentelor istorice”, se arată în plângere.

Cu privire la imobilul de pe Cardail Iuliu Hossu, reprezentanții Parohiei au arătat că încă din anul 2016, anterior oricărei notificări din partea Consiliului Local, din proprie inițiativa, au efectuat lucrări de schimbare în totalita te a instalației de canalizare și apa, lucrări de amenajare, renovare și consolidare interioară și reparații la acoperișul clădirii și au încheiat contractul de proiectare nr. 01 din 02.01.2018 cu s ocietatea Arh Service SRL, reprezentata de reputatul arhitect Guttman Szabolcs, pentru elaborarea unui amplu proiect de reabilitare si reparații a tuturor clădirilor ce le dețin in zona, proiect in curs de realizare.

Instanța de contencios a Tribunalului Cluj a dat dreptate Parohiei.

Solutia pe scurt: ”Admite în parte cererea formulată de reclamanta PAROHIA ROMANO CATOLICĂ SF. MIHAIL, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3. Anulează HCL Cluj-Napoca nr. 1070/19.12.2017 în ceea ce priveşte majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018 pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 20.”

În motivarea Sentinței civile nr. 3076/2018, Tribunalul Cluj arată că majorarea impozitului cu 500%  ”reprezintă o manifestare disproporționată a dreptului de apreciere al autorității locale”

”Instanța constată că potrivit HG 1/2016, în cazul clădirilor , majorarea impozitului cu până la 500% se va putea dispune în caz de  stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură .

Legea nr. 227/2015 stabilește posibilitatea de majorare a impozitului cu până la 500%, autoritatea administrativă locală având dreptul de a aprecia, de la caz la caz, procentul de majorare pe care îl aplică.

În speță, instanța constată că deși prin fișa de evaluare a imobilului întocmită la data de 04.12.2017, (f. 145-149 volum 1) punctajul total aferent întregului imobil  a fost de 26  puncte (mai mare cu 1 punct față de limita de 25 puncte), totuși, din examinarea planșelor foto depuse la filele 150-160 volum 1 și al mențiunilor din fișa de evaluare întocmită de pârâtă, nu se poate reține o stare avansată de degradare, stare de paragină sau o clădire  insalubră, ci eventual existența unor fațade nereparate/nec urățate/netencuite/nezugrăvite sau alte situații de asemenea natură .

Raportat la această situație, este disproporționată aplicarea nivelului maxim de majorare a impozitului de 500%, fără a ține cont că nivelul de degradare al clădirii care determină includerea acesteia în categoria de clădire neîngrijită, este minim raportat la trăsăturile pe care le impune legea pentru a putea califica imobilul neîngrijit. Nu se poate pune semnul egalității între o clădire care prezintă elemente de degradare, necesitând reparații, și o clădire în paragină.

Legiuitorul permite autorirăților locale ca în această situație să își exercite marja de apreciere, stabilind în concret care este majorarea pe care o aplică și nu conferă acestora dreptul de a aplica în mod automat o majorare cu 500%.

In ceea ce privește modalitatea de întocmire a fișei de evaluare din data de 04.12.2017, aceasta  a fost întocmită pe baza propriilor aprecieri ale polițiștilor locali, în conformitate cu cele stabilite prin pct. 168 lit. d) din HG 1/2016, care stabilesc că în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unității administrativ-teritoriale, se împuternicesc angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest sens, să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și să întocmească fișa de evaluare și nota de constatare .

Cu alte cuvinte, legea nu impune întocmirea unei expertize de specialitate sau recurgerea la specialiști în domeniul construcțiilor în vederea întocmirii fișei de evaluare.

Cu toate acestea, instanța trebuie să aibă în vedere modalitatea concretă în care s-au făcut evaluările și faptul că în speță punctajul acordat a fost la limita valorii de 25 puncte, care ar fi exclus reclamanta de la aplicarea majorării impozitului.

Astfel, din examinarea fișei de evaluare , se constată că la toate capitolele evaluate clădirea a fost considerată prezentând degradări minore, exceptând cornișa, jgheaburi, burlane, tencuiala și zugraveală exterioară, cu privire la care s-a constatat că prezintă degradări medii. La niciunul dintre criterii nu s-au constatat degradări majore.

Instanța nu poate primi susținerile pârâtei din întâmpinare privind faptul că în cuprindul Codului Fiscal sau al HG 1/2016 nu se regăsesc norme care să impună consiliului local stabilirea unor cote diferențiate în funcție de gradul de degradare al imobilului sau culpa proprietarilor.

Astfel cum reiese din art. 489 alin. 5 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, însuși legiuitorul a prevăzut că impozitul în cauză este variabil, putând fi stabilit în orice procent de până la cuantumul maxim prevăzut de lege de 500%.

Instanța apreciază că deși actul administrativ în cauză a fost adoptat cu respectarea competenței și a procedurii prevăzute de lege, exercitarea dreptului de apreciere al autorității publice nu poate fi utilizat abuziv, cu încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale  cetățenilor. Art. 2 lit. n din Legea 554/2004 conferă instanței posibilitatea de a cenzura conduita autorităților din perspectiva modului de exercitare a puterii discreționare și a încadrării ei în limitele marjei de apreciere, răspunzând imperativului menținerii unui echilibru rezonabil între interesul public și drepturile subiective sau interesele legitime private.

Prin impunerea unui impozit majorat cu 500%, în condițiile în care degradările constatate au avut caracter minor sau mediu iar punctajul total obținut a fost cu 1 punct peste limita de 25 puncte, reprezintă o manifestare disproporționată a dreptului de apreciere al autorității locale, care impune anularea actului admistrativ atacat.

În concret, reclamantei i s-a majorat impozitul aferent clădirii de la suma de 8038 lei la suma de 40.190 lei.”, se arată în motivare.

Sentința a fost atacată cu recurs de Consiliul Local, care se judecă la Curtea de Apel Cluj.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina