fbpx

Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere impus avocaților pentru obținerea indemnizaţiei

Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru obținerea indemnizației lunare de  41,5% din câştigul salarial mediu brut de către avocații care și-au redus temporar activitatea datorită pandemiei.

Prin Ordinul nr. 1340/2020 emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 15 septembrie 2020 s-a aprobat modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru avocați și alți profesioniști.

Reamintim că indemnizația lunară este în cuantum de  41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru profesioniştii definiţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020

 

CERERE

    Către

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI …………/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Subsemnatul, …………………., în calitate de …………………,

alte detalii/situaţii ………………………………..,

(Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. şi data autorizaţiei de funcţionare sau tip, nr. şi data documentului care atestă profesia sau ale documentului/contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.)

în cadrul (denumirea completă) ……………………………………,

CUI/CIF ………….., cod CAEN ………….., cu domiciliul/sediul în localitatea ………….., str. ………. nr. ……., judeţul ………./municipiul Bucureşti, sectorul …., identificat cu CI/BI seria …….. nr. ……, CNP ……………, telefon ………………., e-mail …………………………, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru perioada …………………….. .

Solicit plata în contul: …………………………., al cărui titular sunt, deschis la Banca ………………… .

Ataşez:

– declaraţia pe propria răspundere;

– copie după actul de identitate;

– copie după extrasul de cont (deschis în calitatea menţionată, pentru care solicit indemnizaţia).

Data ……………….

Numele şi prenumele (în clar) …………

Semnătura ………………………

                         DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Către

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI …………../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Subsemnatul(a), ………………., cu domiciliul/sediul în localitatea ……….., str. …………. nr. …., judeţul ……………./municipiul Bucureşti, sectorul ….., identificat(ă) cu CI/BI seria …………. nr. ……………, CNP ……………., telefon ………….., e-mail …………………………, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

  1. în anul 2019 media încasărilor/veniturilor brute lunare a fost de ……………. lei;
  2. în perioada martie – mai 2020 am beneficiat de indemnizaţia prevăzută de art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, în cuantum de …………. lei;
  3. după încetarea stării de urgenţă am realizat activitate, obţinând încasări/venituri brute de ……………. lei (medie lunară).

În aceste condiţii declar că în luna ……………., pentru care solicit indemnizaţia încasările/veniturile brute obţinute sunt de ………………… lei, ca urmare a reducerii temporare a activităţii, determinată de situaţiile prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajaţilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Data …………………..

Numele şi prenumele (în clar) ………………….

Semnătura ……………………..

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns