fbpx

Lovitură zdrobitoare pentru Garda Forestieră Cluj! Instanța arată că l-a amendat pe nedrept pe proprietarul furat

Și furat de pădure și amendat de Garda Forestieră! I s-a întâmplat unui clujean care deține suprafețe mari în Maramureș și care se luptă cu mafia lemnului din zona Borșa. O judecătoare curajoasă de la Vișeu de Sus arată în motivarea sentinței, prin care a admis plângerea contravențională a proprietarului, cum autoritățile forestiere au contribuit la tăierea ilegală a pădurii și apoi l-au împiedicat să-și preia suprafața în condiții legale. Ba mai mult, Garda Forestieră Cluj, condusă de Istrate Ștețco, l-a amendat că nu are grijă de suprafața pe care Direcția Silvă refuză să i-o predea, motiv pentru care a fost chemată în judecată din 2016.

Clujeanul Crin Gălățean, căruia i s-a defrișat ilegal o suprafață de 146 de hectare de pădure din Maramureș cu concursul autorităților forestiere, aspect investigat de DNA, a obținut o victorie zdrobitoare împotriva Gărzii Forestiere Cluj, care în loc să tragă la răspundere hoții, tot pe el l-a amendat și vrea să-l pună să împădurească.

Prin procesul-verbal seria CCS nr. 0141123 din 3.10.2018 încheiat de Garda Forestieră Cluj, Gălăţean a fost sancţionat cu „avertisment” conform art. 4 al. 1 din Legea 270/2017 privind prevenţia. S-a reţinut în sarcina sa că, în calitate de proprietar de fond forestier în suprafaţă de 146 ha situat în Borşa, nu a întreţinut şi nu a menţinut în stare corespunzătoare şi vizibile semnele şi limitele amenajistice de proprietate şi nu a asigurat paza pe bază de contract , încălcând prevederile art. 3 al. 3 lit. „a” şi „b” din Legea 171/2010. Totodată s-a dispus un plan de remediere cu măsuri şi termene care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Gălățean a contestat procesul-verbal în instanță, iar Judecătoria Vișeu de Sus i-a dat dreptate: ”Admite plângerea formulată de petentul petentul Gălăţean Crin Iosif, având CNP.. domiciliat în Mun. Cluj-Napoca …. jud. Cluj România, cu domiciliul procesual ales la SCPA Podaru & Buciuman, cu sediul în Cluj-Napoca. str. Baba Novac, nr. 20, ap. 2, jud. Cluj, prin avocat Ovidiu Podaru în contradictoriu cu intimata Garda Forestieră Cluj, cu sediul în mun. Cluj – Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, corp A, etaj 3, etaj 3, nr. A 3-4, jud. Cluj şi , în consecinţă dispune anularea procesului – verbal de contravenţie silvică seria CCS nr. 0141123 din data de 3.10.2018”

Însă motivarea sentinței civile nr. 789/2019, pronunțate de judecător Mariana Șimon, este devastatoare pentru autoritățile forestiere. Practic, în motivarea admiterii unei plângeri contravenționale, judecătoarea Șimon, care este și președintele Judecătoriei Vișeu de Sus, a rezumat perfect bătaia de joc la care a fost supus clujeanul proprietar de pădure de către autoritățile din domeniu.

Instanța: ”În mod paradoxal, deşi această situaţie a fost creată de ignorarea deliberată a demersurilor sale de către autorităţile silvice şi de încălcarea prevederilor legale, tocmai de către persoanele responsabile în domeniu (multe încălcări cu aspecte penale), intimata Garda Forestieră a considerat că petentul trebuie sancţionat.”

”Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate şi a temeiurilor juridice aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria CCS nr. 0141123 din 3.10.2018 încheiat de Garda Forestieră Cluj , petentul Gălăţean Crin Iosif a fost sancţionat cu „avertisment” conform art. 4 al. 1 din Legea 270/2017 privind prevenţia. S-a reţinut în sarcina sa că, în calitate de proprietar de fond forestier în suprafaţă de 146 ha situat în Borşa , nu a întreţinut şi nu a menţinut în stare corespunzătoare şi vizibile semnele şi limitele amenajistice de proprietate şi nu a asigurat paza pe bază de contract , încălcând prevederile art. 3 al. 3 lit. „a” şi „b” din Legea 171/2010. Totodată s-a dispus un plan de remediere cu măsuri şi termene care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal .

Actul de constatare şi sancţionare a fost încheiat în lipsa petentului şi a oricărui martor, justificându-se în ceea ce priveşte martorul , că la sediul intimatei nu au putut fi găsiţi martori(fila 103).

Sub aspect formal , procesul-verbal a fost încheiat cu respectarea disp. art. 16-19 din OG 2/2001 , neconstatându-se nici un motiv de nulitate. De altfel, petentul nu a invocat motive de nelegalitate formală .

În ceea ce priveşte temeinicia acuzaţiei , jurisprudenţa CEDO asimilează procedura contravenţională unei proceduri penale.

Prin urmare trebuie dovedită existenţa faptei şi vinovăţia prev. de lege , în sensul art. 1 din OG 2/2001 care defineşte contravenţia.
Cele două condiţii sunt cumulative , nefiind suficientă dovada uneia sau alteia.

În speţă, petentul nu contestă existenţa faptelor reţinute în sarcina sa , ci lipsa vinovăţiei/culpei. Astfel, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei , petentul a depus toate diligenţele pentru a respecta legislaţia silvică în calitate de proprietar al fondului forestier , aflându-se în imposibilitatea obiectivă să delimiteze în prezent parcela de 146 ha despre care se face vorbire în actul de control şi nici să încheie un nou contract de administrare.

În mod paradoxal, deşi această situaţie a fost creată de ignorarea deliberată a demersurilor sale de către autorităţile silvice şi de încălcarea prevederilor legale , tocmai de către persoanele responsabile în domeniu (multe încălcări cu aspecte penale) , intimata Garda Forestieră a considerat că petentul trebuie sancţionat.

În fapt, antecesorului petentului , Rondolean Victor , i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 822 ha 7800 mp conform Titlului de proprietate nr. 20002 din 1.11.2006 .

La data de 26.01.2007 , acesta încheie cu Direcţia Silvică Baia Mare –Ocolul Silvic Borşa , contractul de administrare nr. 158 având ca obiect paza şi administrarea terenului forestier susmenţionat valabil până la 31.12.2007 şi cu posibilitatea prelungirii termenului prin acordul părţilor şi acte adiţionale. Conform art. 3 din contract , la preluarea suprafeţelor de teren , s-a procedat la efectuarea unei inspecţii de fond.

Prin contractul autentificat sub nr. 580 /2.04.2007 de BNP Urda Maria din Dragomireşti , Rondolean Victor prin mandatar cu procură specială , vinde masa lemnoasă pe picior de pe parcelele UP VII Tibău, UA 90A , 91 A, 93 A şi 93 B în suprafaţă de 108,6 ha , cumpărătoare fiind SC „HORBER” SRL (fila 29).

Deşi subparcelele 90A, 91A , 93 A ŞI 93 B erau cuprinse în contractul de administrare nr. 158 /2007 , Ocolul Silvic Borşa încheie un nou contract de asigurare a serviciilor silvice nr. 1751/29.06.2007 valabil până la 31.12.2008 precum şi actul adiţional 2431/31.12.2008 prin care termenul s-a prelungit până la 31.12.2009, cu SC „HORBER” SRL.

În mod corect Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj Napoca a sesizat, ca urmare a verificărilor sale, că proprietarul de drept al terenului a vândut doar masa lemnoasă şi nu era posibilă încheierea celui de-al doilea contract de asigurare a serviciilor silvice cu SC „HORBER” SRL. Acelaşi aspect este sesizat şi în Raportul de expertiză tehnico-judiciară întocmit în dosarul 3016/117/2010 al Tribunalului Cluj . Mai departe, pe suprafaţa de 108,5 ha au fost autorizate tăieri pe un număr de 7 partizi , însă au fost exploatate fără autorizaţie alte 4 partize.

Pe suprafaţa UA-rilor 90 A, 91 A, 93 A şi 93 B din UP VIII Tibou nu mai există masă lemnoasă, ci doar teren gol destinat împăduririi . Cioatele arborilor tăiaţi sunt în stare avansată de degradare , făcând practic imposibil de făcut o diferenţă între cele marcate în interiorul suprafeţelor autorizate şi cele marcate în afara acestora.

Titularul autorizaţiilor de exploatare avea obligaţia achitării în contul administratorului sau a prestatorului de servicii silvice a contravalorii fondului de conservare şi regenerare , însă suma virată OS Borşa este 0. Nu a fost încasată nici taxa de peiaj pentru masa lemnoasă provenită din partizile autorizate de OS Borşa şi transportată pe drumurile auto forestiere administrate de acest ocol. Nu se mai pot identifica limitele între proprietăţi, însă mai grav, există numeroase „cazuri în care nu se pot identifica limitele de parcelă sau subparcelă din cauza faptului că vegetaţia forestieră a fost îndepărtată în totalitate” .

Esenţial în cauză este faptul că terenul a rămas în administrarea OS Borşa şi „deşi inspecţiile au fost demarate cu mult timp în urmă , nici până la această dată , nu au fost încheiate actele de control şi finalizate predările”(fila 75 –citat din verificările ITRSV Cluj Napoca).

La rândul său , Ocolul Silvic Borşa nu a reprimit terenul de la beneficiarul autorizaţiei de exploatare şi care răspunde pentru suprafaţa şi volumul autorizat , fiind gestionarul de drept. Aşa cum s-a arătat , nici nu a făcut demersuri în acest sens , nici nu a încasat taxele de regenerare şi peiaj, mai mult , ulterior s-a desfiinţat iar succesoarea în drepturi OS Dragomireşti nu-şi mai asumă nicio responsabilitate.

Potrivit art. 10-11 din HG 1076/2009 , predarea unei suprafeţe de fond forestier pentru care contractul de administrare sau de sericii silvice a încetat, se face prin control de fond. Contractul de administrare sau de servicii silvice se semnează odată cu procesul-verbal de predare-primire încheiat în baza controlului de fond. În lipsa unui astfel de control de fond şi a unui proces-verbal de predare-primire , petentul nu poate încheia un nou contract.

Este lesne de înţeles că astfel de obligaţii nu vor putea fi îndeplinite , planşele foto anexate Raportului de expertiză tehnico-judiciară despre care s-a făcut vorbire , fiind elocvente în acest sens.

Susţinerile intimatei că , în lipsa delimitării suprafeţei de fond forestier, obligaţie care incumbă exclusiv proprietarului , nu se poate realiza controlul de fond , nu poate fi primită .

Intimata omite că proprietarul a fost complet ignorat când s-au eliberat autorizaţiile de exploatare masă lemnoasă , actele de punere în valoare , când s-a încheiat un alt contract de servicii silvice cu un neproprietar, când nu s-a procedat la reprimirea terenului , când s-au constatat tăieri ilegale , când nu s-au luat măsuri disciplinare împotriva celor vinovaţi etc.

Pagubele produse fondului forestier respectiv , fac obiectul cercetărilor penale (dosar 1425/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus aşa cum însăşi intimata arată în întâmpinare-fila 141). Alte două rapoarte de control încheiate chiar de intimată în 2009 şi 2015 au fost transmise organelor penale (dosar 398/P/2012)- Răspunsul la întrebarea nr. 1 din interogatoriu şi dosar nr. 260/P/2015 al DNA –Serviciul Teritorial Cluj –Răspunsul la întrebarea nr. 6 din interogatoriu.

Nu poate fi primită nici susţinerea intimatei că petentul avea posibilitatea să se adreseze Ocolului Silvic „Silva” Borşa (cu care intenţionează să încheie contractul de administrare sau servicii silvice ) în vederea efectuării de către acesta a controlului de fond şi preluării suprafeţei (răspuns la întrebarea nr. 1 din interogatoriu ) , din moment ce de la încetarea contractului încheiat cu Ocolul Silvic Borşa , nu i s-a predat terenul . De asemenea , nu poate fi primită nici susţinerea că lipsa semnelor de hotar este imputabilă proprietarului (răspuns la întrebarea nr. 7 din interogatoriu) atât timp cât proprietarul a fost exclus de la drepturile sale prin ilegalităţi.

Soluţionarea dosarelor penale susmenţionate , nu este finalizată şi în acest context vor fi edificatoare concluziile sub aspectul vinovăţiei .

În mod corect , intimata a răspuns la întrebarea nr. 7 din suplimentul la interogatoriu , că neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţile semnatare , poate fi constatată de instanţele de judecată . Ori, dovada unui astfel de litigiu , nu a fost făcută în cauză.

În acord cu petentul , instanţa reţine că interesul în formularea prezentei plângeri , este extrem de bine justificat atât timp cât procesul-verbal neatacat constituie premisa unor sancţionări pecuniare viitoare repetate conform Legii 270/2017.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept arătate , instanţa va admite plângerea petentului şi va dispune anularea procesului-verbal de contravenţie silvică.”, se arată în motivarea sentinței.

Direcția Silvică tărăgănează procesul predării suprafeței

Crin Gălățean se judecă de la începutul lui 2016 cu Direcția Silvică Maramureș, Ocolul Silvic Dragomirești, Garda Forestieră Cluj și Horber SRL pentru a i se preda suprafața de pe care s-a ras pădurea, aspect anchetat de DNA.

La termenul de judecată de luna trecută, juristul Direcției Silvice MM nu s-a prezentat la proces. În încheierea de ședință din 27 mai a Tribunalului Maramureș se arată: ”S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că s-a depus la dosar prin e-mail şi serviciul registratură al instanţei, cerere din partea pârâtei Direcţia Silvică Maramureş prin care se solicită acordarea unui nou termen de judecată întrucât consilierul juridic al direţiei este delegat să reprezinte interesele instituţiei la Curtea de Apel Cluj.”

Șeful Direcției Silvice Maramureș a fost amendat de instanță: ”În temeiul art. 187 pct.2 lit.g Cod procedură civilă, aplică Directorului Direcţiei Silvice Maramureş – dl. Dumitrean Indrei, (CNP…… ) domiciliat în Baia Mare, Bd……. judeţul Maramureş, o amendă judiciară în cuantum de 700 lei, pentru neîndeplinirea şi cauzarea amânării la acest termen cu privire la obligaţia de a depune înscrisuri, respectiv a proceselor verbale de predare primire dintre pădurarul Coman şi Tomoioagă şi a procesului verbal prin care s-ar fi predat suprafaţa care face obiectul prezentului litigiu la Ocolul Silvic Silva Borşa”

Următorul termen de judecată este în 24 iunie, când, spun sursele noastre, Direcția Silvică va cere iar amânare că juristul este în altă parte.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns