Acasă » EXAMENE-CONCURSURI » Concurs de admitere în magistratură în perioada 28 martie-8 iulie. Vezi câte posturi sunt și calendarul probelor

Concurs de admitere în magistratură în perioada 28 martie-8 iulie. Vezi câte posturi sunt și calendarul probelor

INM organizează concurs de admitere în magistratură în perioada 28 martie-8 iulie, dedicat celor cu minim 5 ani vechime în alte profesii juridice. Vezi mai jos câte posturi sunt și calendarul probelor.

Prin hotărârea Plenului nr. 54/26 martie 2019, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului Naţional aI Magistraturii, la Bucureşti, in perioada 28 martie – 8 iulie 2019, a concursului de admitere în magistratură, în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în raport de dispoziţiile OUG nr. 7/2019, precum şi lista posturilor scoase la concurs, Iista posturilor în privinţa cărora Plenul poate dispune suplimentarea posturilor scoase Ia concurs, tematica, bibliografia, metodologia de desfăşurare a interviului, metodologia de desfăşurare a testării psihologice, taxa de concurs şi cererea tipizată de înscriere la concurs.

Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 48 posturi de judecător la judecătorii şi 34 posturi de procuror la parchetele de pe Iângă judecătorii.

Distinct de posturile scoase la concurs, a fost aprobată lista posturilor de judecător ( 325 ) şi procuror (47), în privinţa cărora Plenttl poate dispune suplimentarea posturilor scoase la concurs, in condiţiile art. 25 din regulament.

Susţinerea probelor de concurs se va desraşura astfel:

– 2 iunie 2019 – probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoştinţelor juridice la următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal;

– 16 iunie 2019 – test de verificare a raţionamentului Iogic;

– 28 iunie – 5 iulie 2019 — susţinerea interviului.

Pentru a fi numită în magistratură, orice persoană trebuie să Indeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi să aibă  vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.

La concursul de admitere în magistratură se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi condiţiile privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, cu o vechime in specialitate de cel puţin 5 ani, 111 funcţiile prevăzute de lege, la data susfinerii primei probe a concursului, respectiv:

a) are cetăţenia română, are domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

b) este licenţiată în drept;

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;

d) cunoaşte limba română şi are o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani la data susţinerii primei pr❑be din cadrul primei etape a concursului.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, de a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic şi a condiţiei de a se bucura de o bună reputaţie, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, se efectuează după data afişării rezultatelor definitive.

Cererile pentru inscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anuntului privind concursul pe paginile de internet ale ConsiIiului Superior al Magistraturii şi Institutului National al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscriptii domiciliază candidaţii, respectiv până la data de 18 aprilie 2019.

La cererea de inscriere se anexează următoarele acec:

 1. certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
 2. actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
 3. diploma de licentă, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
 4. chitanta de plată a taxei de înscriere;
 5. certificatul de cazier judiciar;
 6. certificatul de cazier fiscal;
 7. declaratia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate;
 8. curriculum vitae;
 9. carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

Taxa de înscriere, în cuantum de 650 RON, se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea.

Examinarea candidatilor se va face în două etape.

Prima etapă este eliminatorie şi constă în sustinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

 1. test de verificare a cunoştinţelor juridice prin sustinerea unei probe, tip grilă cu 100 de intrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii:
 • drept civil
 • drept procesual civil
 • drept penal
 • drept procesual penal

Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în functie de punctajul oblinut de candidat. La testul-grilă fiecare răspuns corect valorează un punct. Sunt declarati admişi Ia această probă candidatiii care au obtinut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7,00.

 1. test-grilă de verificare a rationamentului Iogic constând în rezolvarea unui test­grilă care cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în conditii de concurs, ale căror răspunsuri nu se punctează.

La testul-grilă de verificare a rationamentului logic participă numai candidatii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştintelor juridice.

Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în functie de punctajul obtinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

Nota obtinută la prima etapă este suma notelor oblinute la cele două probe în raport cu următoarea pondere: 70% testul-grilă de verificare a cunoştintelor juridice, 30% – testul-grilă de verificare a rationamentului logie. Sunt declarati admişi în etapa a II-a candidatii admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obtinute la prima etapă, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în Iimita tripului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapă constă în susţinerea unui interviu care constă în:

 1. elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia,
 2. analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei. Analiza prevăzută la lit.a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere la aprecierea interviului.

Sunt declaraţi admişi Ia acestă probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7. Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviu! 25%.

Conform art. 25 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursuIui de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului ConsiIiului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, modificată şi completată, clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor oblinute la concurs, stabilite conform art. 24 din regulament.

Departajarea candidaţilor cu note egale se face după criteriile prevăzute de dispoziţiile art. 25 alin. 3 din regulament.

in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) teza a doua din regulament, prin I-Iotărârea nr. 54/26 martie 2019, Plenul a stabilit ordinea, condiţiile şi limitele în care poate fi dispusă suplimentarea posturilor scoase la concurs, astfel:

– în cazul incidenţei ambelor situaţii prevăzute de art. 25 alin. (2) lit. a) şi b), suplimentarea poate fi dispusă numai cu privire la posturile din listele suplimentare, cu aplicarea, după caz, la medii egale, a criteriilor de departajare prev. de art. 25 alin. (3) din regulament.

– suplimentarea poate fi dispusă numai în limita posturilor de judecător şi procuror din listele supIimentare, care sunt efectiv vacante, adică nu au fost ocupate prin alte modalităţi până la data la care s-ar dispune suplimentarea.

– ordinea de suplimentare este ordinea din listele suplimentare.

– la stabilirea numărului de posturi din listele suplimentare, distinct pentru instanţe şi parchete, corespunzător numărului de candidaţi admişi după cele două etape ale concursului şi care nu s-au încadrat în număru1 de posturi scoase la concurs, se va avea în vedere ponderea pe care posturile scoase la concurs pentru instanţe, respectiv, parchete, o au în totalul posturilor scoase la concurs.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina