Acasă » PROCESE » CJ Cluj a pierdut un proces important împotriva Curții de Conturi pe o chestiune procedurală simplă

CJ Cluj a pierdut un proces important împotriva Curții de Conturi pe o chestiune procedurală simplă

Consiliul Județean Cluj a pierdut definitiv un proces important împotriva Curții de Conturi pe o chestiune simplă procedurală, mai exact nu a atacat actul care trebuia. ”Reclamantul Președintele Consiliului Județean Cluj nu a înţeles să atace singurul act administrativ care poate face obiectul acţiunii în această procedură specială a contenciosului administrativ”, se arată în motivarea instanței.

Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat recent cu privire la acțiunea Consiliului Județean Cluj împotriva deciziei Curții de Conturi emise în urma auditului financiar pe anul 2015.

”Respinge cu majoritate recursul declarat de Președintele Consiliului Județean Cluj împotriva sentintei civile nr. 1189 din 28.02.2017 pronuntata în dosarul nr. 5201/117/2016 al Tribunalului Cluj pe care o mentine în întregime. Decizia este definitiva.”, se arată în minuta deciziei Curții de Apel.

Motivarea Sentinței Civile nr. 1189/2017 arată că forul județean a pierdut procesul pe procedură, fără se mai analiza chestiuni de fond. Acțiunea a fost depusă la Tribunal în noiembrie 2016, reclamant fiind președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Mai jos puteți vedea motivele pentru care a fost respinsă acțiunea:

”Prin Decizia nr. 21/24.06.2016 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Cluj s-a stabilit în sarcina conducerii UATJ Cluj, obligaţia de a lua măsuri de stabilire a întinderii prejudiciilor constatate şi recuperarea acestora.

În conformitate cu dispoziţiile art. 227 din H.G. nr. 155/2014, reclamanta a formulat contestaţie cu privire la toate măsurile dispuse (filele 103-132 vol. I), care a fost soluţionată prin Încheierea nr. …/20.10.2016 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României, în sensul respingerii contestaţiei, precizându-se expres în dispozitiv că împotriva respectivei încheieri se poate introduce acţiune în contencios administrativ în faţa instanţelor judecătoreşti competente.

Potrivit pct. 227 din H.G. nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, „Împotriva încheierii emise de comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la pct. 213, conducătorul entităţii verificate poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării de primire a încheierii, în condiţiile legii contenciosului administrativ”.

În prezenta cauză instanţa reţine că, deşi la data sesizării instanţei, respectiv la data de 10.11.2016, era pronunţată încheierea de soluţionare a contestaţiei nr. … din 20.10.2016, reclamantul Președintele Consiliului Județean Cluj nu a înţeles să atace singurul act administrativ care poate face obiectul acţiunii în această procedură specială a contenciosului administrativ, respectiv încheierea de soluționare a contestaţiilor, ci s-a îndreptat împotriva Deciziei Curţii de Conturi a României nr. 21/24.06.2016, ori faţă de acest act administrativ legiuitorul a prevăzut o altă cale de atac, indicată expres în cuprinsul deciziei.

Faţă de prevederile legale exprese mai sus-indicate, tribunalul apreciază că nu poate fi primită susţinerea reprezentantului reclamantei în sensul că neindicarea faptului că se atacă încheierea nr. …./2016 ar reprezenta „doar o eroare materială”, câtă vreme petitul de acţiune cu care s-a învestit instanţa este clar formulat, nefiind făcută nicio referire cu privire la această încheiere, singura menţiune din cuprinsul cererii introductive fiind la final, în care, după ce reiterează că solicită revocarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 21/24.06.2016, reclamanta „menţionează” că a formulat contestaţie împotriva acestei hotărâri, soluţionată prin încheierea nr. …/2016, fără a rezulta că ar solicita anularea acestei încheieri.

Câtă vreme legiuitorul a reglementat o cale administrativă de atac împotriva deciziei Curţii de Conturi, finalizată cu emiterea unei încheierii de soluţionare a contestaţiei, prevăzând expres că acesta este actul administrativ care poate fi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ, faţă de exigenţele de legalitate care trebuie să guverneze procesul civil, tribunalul reţine că introducerea prezentei acţiuni împotriva deciziei Curţii de Conturi nr. 21/24.06.2016 este inadmisibilă, motiv pentru care, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, va admite excepţia inadmisibilităţii ridicată din oficiu.

În temeiul art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se ia act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată.”, se arată în motivarea sentinței.

Cu ocazia auditului financiar finalizat cu decizia contestată în instanță, Curtea de Conturi a constatat următoarele:

 Nu a fost recuperată de la Consiliul de Administrație al RAADPP Cluj, suma de 120 mii lei, reprezentând drepturi salariale nete, dobânzi și cheltuieli de judecată câștigate în instanță și achitate către două salariate, urmare a nerespectării de către entitate a clauzelor prevăzute în contractele individuale de muncă încheiate cu acestea, respectiv a fost acordată o perioadă de preaviz de 20 de zile, în timp ce contractele individuale de muncă precizau un termen de preaviz de 30 de zile;

 Bugetul Consiliului Județean Cluj a fost prejudiciat în anul 2015, prin pierderea finanțării execuției obiectivului de investiții “Parc Industrial TETAROM IV”, contractată cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin suspendarea contractului de execuție și prin plata nelegală a unor materiale (echipamente electrice), care nu sunt înregistrate în patrimoniu, în valoare de 5.204 mii lei, aferente unor lucrări neexecutate;

 Concesionarea de lucrări publice pentru proiectarea, finanțarea, construirea, darea în exploatare și întreținerea parcărilor și a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj RA, s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale, fiind estimate venituri nerealizate în sumă de 9.222 mii lei.

În fapt, în urma derulării procedurii de atribuire a contractului de concesiune aferent executării obiectivului „ Lucrări în vederea extinderii parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat și a unui hotel de 4* în perimetrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca“ a fost desemnat câștigătoare SC UTI FACILITY MANAGEMENT SA BUCUREȘTI, valoarea redevenței pentru extindere parcare și parking a fost de 250.000 euro (fără TVA) indexată cu procentul de creștere/scădere înregistrat de traficul de pasageri pe aeroport aferent anului precedent, iar valoarea redevenței pentru hotel până la punerea în funcțiune de 230.898 euro/an (fără TVA) și valoarea redevenței pentru hotel după punerea în funcțiune de 12% din venitul brut. Ca urmare a finalizării procedurii a fost încheiat contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29 din data de 17 august 2010.

Datorită faptului că UATJ Cluj nu a predat amplasamentul stabilit, în anul 2011 s-a încheiat actul adițional nr.1, prin care s-a convenit suspendarea temporară a construirii parcării și a hotelului și s-a stabilit plata unei redevențe în cuantum de 66.250 euro/an, deși în documentația de atribuire s-a prevăzut faptul că terenul, facilitățile existente și bunurile aferente vor fi predate în starea în care se află la data respectivă și fără nici o garanție în privința posibilității de a fi utilizate;

 Au fost efectuate plăți nelegale în sumă estimată de 1.873 mii lei reprezentând servicii de deszăpezire a drumurilor județene în sezonul rece 2014 – 2015, constând în: servicii de transport materiale decontate în cantități mai mari decât cele real executate, depășirea orelor de staționare a utilajelor față de cele contractate, precum și decontarea unor lucrări de deszăpezire în afara perioadei contractate;

 Au fost efectuate plăți nelegale în sumă estimată de 1.123 mii lei, reprezentând lucrări de proiectare modernizare și reabilitare a drumului județean – DJ 172F (km 1+400 – km 22+570 Gherla – Mica – limita județului cu Bistrița Năsăud), executate de către SC Samus Construcții SA Dej, care nu respectă în totalitate prevederile legale (lipsă antemăsurători, calcul de necesar materiale pentru suprafețe de drum mai mari decât cele reale, decontarea de lucrări de consolidare mai mari decât cele real executate etc.).

 Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu entității în sumă de 204 mii lei, astfel: Federației SHARE Cluj-Napoca 70 mii lei pentru proiectul ”Tineret@Cluj-Napoca 2015”, Consorțiul Studenților din România – Proiect „Transilvania Music Event” 30 mii lei, Asociația Student Plus – Proiect ”TiMAF – Transylvania Internațional Music and Arts Festival” 10 mii lei, Asociația Film și Cultură Urbană – Proiecte „Festivalul internațional de film Transilvania” și COLORS of CLUJ Festival 53 mii lei, Asociația BOILER – Proiect „Elektric Castle” 30 mii lei.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns