fbpx
Registrul Comerțului Cluj

Baroul Cluj a cerut interval orar pentru avocați la Registrul Comerțului. Răspunsul: ”ar fi tratament preferențial”

Decanul Baroului Cluj, Flavia Maier, a trimis la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) Cluj o serie de propuneri de măsuri, între care interval orar exclusiv pentru avocați. La aceast punct, directorul Dorin Deac a răspuns că ”ar reprezenta un tratament preferenţial aplicat avocaților faţă de ceilalţi solicitanți”. Precizăm că la registraturile instanțelor există interval orar destinat avocaților. 

Primul punct din adresa Baroului Cluj a fost ”alocarea în cadrul programului zilnic cu publicul a unui interval orar exclusiv destinat accesului avocaților, preferabil în a doua parte a programului cu publicul”

În răspunsul ORC Cluj se vorbește despre ”ghișee separate destinate exclusiv accesului avocaților”.

”La solicitarea socielăţii civile, in special la solicitarea avccaţitor sau a petenţilor care au convingerea intocmirii corecte a documentatiei supuse Inregistrării, în scopul reducerii timpilor de asteptare la ghiseu, ONRC a înfiinţat ghiseele-expres care presupun preluarea cererilor si a documentelor aferente solicitanţilor, fără o verificare prealabilă la ghiseu.

Subliniem că infiinţarea ghiseelor expres s-a facut în sprijinul si în considerarea activităţii avocatilor, si, nu în ultimul rând, in scopul optimizărli activităţii prin reducerea timpului de asteptare la ghiseu.

Considerăm, totusi, că solicitarea dvs, si anume instituirea unor ghisee separate, destinate exclusiv accesului avocaţilor ar reprezenta un tratament preferenţial aplicat avocatilor faţă de ceilalţi solicitanti. Si timpul asociaţilor, actionarilor, administratorilor este la fel de important ca si cel al celorlaiţi. ORCT Cluj nu ar putea argumenta si justifica celorlalți solicitanţi tratamentui preferential aplicat avocaţilor. Pe de altă parte toate operaţiunile si serviciile oferite, conform legii, de către ONRC sunt digitalizate, toţi solicitantii având posibilitatea depunerli, respedv primirii tuturor documentelor on-line, cu atât mai mult in această perioadă de pandemie.”

Altă solicitare a Baroului a fost: ”Eficientizarea funcționării portalului on-line în vederea eliminării situațiilor în care dosarul on-line trebuie redepus pe motiv că la prima depunere acesta nu a fost salvat în program și în vederea asigurării posibilității efective de vizualizare pe site a motivului pentru care soluționarea a fost amânată”

În răspuns se precizează: ”Situaţia prezentată de dvs. la punctul 5 considerăm că este o excepţie si poate fi datorată unor factori externi (de ex. căderi de tensiune in reţeaua electrică, fluctuatii de tensiune a curenţilor electrici, intreruperi ale servicillor de internet oferite de furnizori). in ceea ce priveste posibilitatea de vizualizare pe site a motivului pentru care cererea a fost amânată., această funcţie este operabilă incă din anul 2012 prin implementarea sistemului informatic Sli. Pe portalui institutiei există o secţiune intitulată Stadiu dosar unde poate fi găsită orice infegistfare a unui profesionist si solutia cererii si, de asemenea o secţiune numită Rezolutii amânare cereri RC unde apar, mod individual, rezolutiiie de amânare având totdeauna”

Un alt punct ce a primit răspuns negativ de la directorul ORC Cluj este ”anunțarea telefonică a avocaților deponenți ai cererilor cu privire la eventuale erori sau omisiuni în vederea rectificării/complinirii lipsurilor, pentru a evita amânarea soluționării dosarelor.”

Răspunsul: Procedura de soluţionare a cererilor de inregistrare,depuse/transmise la oficiile registrului comerţului de pe Iângă tribunale este reglementată de art. 7 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 84/2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia solutionarea cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 şi 2 din ordonanţă se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părtii sau a reprezentantului acesteia, se organizează audientă publică pentru susţinerea şi solutionarea cererii.

Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnată/desemnate consideră necesar să cunoască părerea unor speciaIişti, poate/pot să dispună efectuarea unei expertize, in contul părtilor, precum şi prezentarea oricăror alte dovezi. 1n acelaşi scop, părtile pot fi invitate să se prezinte la oficiul registrului comertului.

Orice înscrisuri noi în sustinerea cererilor de înregistrare se depun la oficiul registrului comertului de pe Iângă tribunal, prin registratura generală, cu cel putin o zi înainte de data solutionării. Ori de câte ori este necesară modificarea înscrisurilor depuse in sustinerea cererii de înregistrare, solicitantul depune la oficiul registrului comertului inscrisurile modificate, cele depuse initial urmând a fi anulate de directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori persoanele desemnată/desemnate.

În conditiile în care cererile de înregistrare şi documentele depuse în sustinerea acestora nu îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, se acordă, prin rezolutie, un termen de amânare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile, la cererea motivată a solicitantului. Termenul de 15 zile se calculează fără a se lua în considerare ziva când a început şi ziva în care s-a împlinit termenul.

Comunicarea rezoluţiilor de amânare se realizează prin afişare la sediul oficiului registrului comertului de pe Iângă tribunal şi pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului, nicidecum prin anuntarea telefonica a avocatilor sau a deponentilor cererilor cu privire la eventualele erori sau omisiuni in vederea rectificarii /complinirii lipsurilor.

Dacă in termenul prevăzut mai sus, solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile dispuse prin rezolutia de amânare a directorului oficiului registrului comertului de pe Iângă tribunal şiisau a persoanei sau persoanelor desemnate, cererile de înregistrare urmează a fi respinse.

Subliniem că dispoziţiile legale mai sus amintite reglementează strict procedura de soluţionare, directorului/persoanelor desemnate conform OUG nr 116/2009 aplicându-se dispozitiile Codului Etic si regulile de conduită, prioritate în exercitarea funcţiei având interesul public, impațialitatea si nediscriminarea. Este imperativă obligativitatea unei atitudini obiective, neutră în exercitarea atribuţiilor functiei, fiind incidente dispozitiile Legii nr 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei.

Nu în ultimul rând, art. 10 din O.U.G. nr, 116/2009 prevede că, în exercitarea atributiilor prevăzute de aceastâ ordonantă de urgentă, directorul oficiului registrului comertului şi/sau persoana ori persoanele desemnatăidesemnate nu poateinu pot fi supuse niciunei restrictii, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei autorităti ori a unei persoane fizice sau juridice.

Solicitantul, aşa cum este definit de Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, răspunde pentru Iegalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse in cererile de inregistrare şi în documentele depuse în sustinerea acestora.”

Sesizarea completă a Baroului poate fi citită aici.

Răspunsul complet de la ORC Cluj poate fi citit aici.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns