fbpx

CSM a emis un mesaj public pentru apărarea independenței sistemului judiciar în ansamblul său

Consiliul Superior al Magistraturii a emis un mesaj public pentru apărarea independenței sistemului judiciar în ansamblul său: ”Independența justiției reprezintă o componentă esențială a statului de drept, în care cele trei puteri – legislativă, executivă și judecătorească – trebuie să fie într-un permanent echilibru, dat tocmai de egalitatea ce există din punct de vedere constituțional.”, arată membrii CSM. Redăm mai jos mesajul:

În contextul adoptării de către Guvernul României a anumitor acte normative cu implicaţii asupra activităţii sistemului judiciar, într-o manieră ce nu respectă principiile transparenţei decizionale, consultării şi dezbaterii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, emite următorul MESAJ PUBLIC PENTRU APĂRAREA INDEPENDENȚEI SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ANSAMBLUL SĂU.

Având în vedere asumarea de către Plenul CSM, în şedinţa din data de 12 ianuarie 2017, a unui program de măsuri pe întreaga perioadă a mandatului de 6 ani, care să fie urmărit cu consecvență și realizat în spirit de coeziune între membrii săi,

Faţă de faptul că România este, începând cu 1 ianuarie 2007, ţară membră a Uniunii Europene, iar la momentul aderării şi-a asumat îndeplinirea unor obiective de referinţă în reformarea justiţiei,

Luând în considerare progresele semnificative notate în ultimii zece ani în asigurarea independenţei şi eficienţei sistemului judiciar, integrităţii şi luptei împotriva corupţiei,

Având în vedere că realizarea acestora a fost posibilă prin asumarea unui angajament ferm şi eforturi semnificative ale statului român, prin sistemul judiciar şi alte autorităţi publice responsabile, cu sprijinul societăţii civile,

Conştientizând că independenţa justiţiei nu este un privilegiu în interesul magistraţilor, ci în interesul statului de drept şi al celor care caută şi doresc înfăptuirea justiţiei, iar magistraţilor le revine o răspundere reglementată de legislaţia actuală pe măsura independenţei conferită de Constituţia României,

Apreciind că modalitatea de adoptare a unor acte normative de către Guvernul României, cu implicaţii asupra activităţii sistemului judiciar, într-o manieră ce nu respectă principiile transparenţei decizionale, consultării şi dezbaterii, constituie dovada unei desconsiderări a activităţii de înfăptuire a justiţiei şi a autorităţii instituţiilor judiciare,

În acord cu recomandările Raportului din 25.01.2017 al Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare,

Ţinând cont de cadrul legal intern care defineşte independenţa sistemului judiciar şi limitele libertăţii de exprimare,

Având în vedere principiile independenţei şi responsabilităţii justiţiei, consacrate prin numeroase documente internaţionale, asumate de corpul judecătorilor şi procurorilor din România,  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, reafirmă că:

Independența justiției reprezintă o componentă esențială a statului de drept, în care cele trei puteri – legislativă, executivă și judecătorească – trebuie să fie într-un permanent echilibru, dat tocmai de egalitatea ce există din punct de vedere constituțional.

Principiile independenţei şi imparţialităţii sunt pietre de fundament ale motivării şi legitimităţii funcţiei judiciare în orice stat.

Independenţa magistraturii, enunţată în Constituţia României şi legile justiţiei, trebuie garantată de către stat. Este de datoria tuturor guvernelor şi a celorlalte instituţii de a respecta şi supraveghea independenţa corpului de magistraţi.

Puterilor executivă şi legislativă le revine obligaţia de a se abţine de la adoptarea oricăror măsuri care ar putea submina independenţa magistraţilor.

Este de datoria fiecărui stat membru al UE să asigure resursele adecvate pentru a permite corpului de magistraţi să îşi îndeplinească atribuţiile în mod corespunzător.

Adoptarea unor măsuri care subminează progresele înregistrate în reforma justiţiei are un impact negativ major asupra societăţii româneşti în general.

Pentru a-și îndeplini menirea constituțională, Consiliul Superior al Magistraturii are nevoie de încrederea și sprijinul corpului magistraților, a celorlalte puteri și a societății în ansamblul său.

Mesajul în limba engleză/ English version

In the context of the normative acts with impact on the Judiciary as adopted by the Romanian Government, disregarding the principle of decision-making transparency, the Plenum of the Superior Council of Magistracy, in today’s session, 1 February 2017, issues the following PUBLIC MESSAGE FOR DEFENDING THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY

Considering the commitment of the Plenum of the Superior Council of Magistracy to consistenly observe and jointly accomplish the action plan for the 6 years term of office, as adopted in its session of 12 January 2017,

Considering the fact that Romania is, as of 1 January 2007, a Member State of the European Union and that upon the accession Romania has committed to reach the main objectives of the justice reform, Noting the progress in the last 10 years on ensuring the independence, efficiency, integrity of the Judiciary and fight against corruption,

Noting that the accomplishment of such progress has been possible by the strong commitment and significant efforts of Romania, through the Judiciary, through other public authorities and with the support of the civil society, Being aware of the fact that the independence of justice is not a privilege for the magistrates, but a privilege for the rule of law and for those who want justice to be done, and considering the responsibility of the magistrates, whose independence has been granted by the Romanian Constitution,

Considering that the manner of adoption of certain normative acts by the Romanian Government, with impact on the Judiciary disregarding the principle of decision-making transparency is a proof for undermining justice and Judiciary,

According to the recommandations of the European Commission, published on 25 January 2017, under the Co-operation and Verification Mechanism, Considering the domestic legal framework in terms of indepndence of the Judiciary and the margins of the freedom of speech, Considering the principles of independence and accountability of the Judiciary as granted within international documents, embraced by the Romanian judges’ and prosecutors’ body,

The Plenum of the Superior Council of Magistracy as guarantor of the independence of the Judiciary, reiterates the following:

The independence of justice is a fundamental component of the Rule of Law, where the three state powers – Legislative, Executive and the Judiciary – should meet within a permanent balance, as the Constitution guarantees the check and balances. The principles of independence and impartiality are cornerstones for the grounds and the legitimacy of the judicial position in any state.

The independence of the magistracy, as stated in the Romanian Constitution and in the laws of the Judiciary, must be guaranteed by the State. It is the duty of all governments and of the other institutions to observe and oversee the independence of the magistrates’ body.

The Executive and the Legislative have the duty to refrain from taking any action that may undermine the independence of the Judiciary. It is the duty of any EU Member State to provide the adequate resources to enable the magistrates’ body to accomplish their duties accordingly.

Measures that undermine progress in the reform of the Judiciary have a major negative impact on Romanian society in general.

In order to fulfill its constitutional mission, the Superior Council of Magistracy needs the trust and support of the magistartes’ body, of the other powers of the State and of the society as a whole.

Comments

comentarii

Simularea examenului naţional de Bacalaureat continuă marţi cu proba scrisă obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.... Citește mai mult
BMW Group și NTT Data au bătut palma, iar în Cluj-Napoca urmează să se deschidă un nou centru IT.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!