fbpx
Fostele sere stau pe un teren intravilan valoros, aproape de drumul național

Amenzi civile de 1,5 milioane lei pentru comisiile de împroprietărire de la Primăria Cluj-Napoca și Prefectură

Comisia locală și cea județeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor au fost obligate, într-un singur dosar civil, să plătească câte 756.000 de lei fiecare către 62 de oameni cărora nu le-au fost emise titluri de proprietate, deși au din 2013 sentință definitivă în acest sens. Oamenii s-au judecat 9 ani pentru a câștiga procesul, iar acum umblă la executor judecătoresc pentru a forța cele două comisii din Primăria Cluj-Napoca și Prefectură să-și facă treaba. S-a ajuns la amenzi civile record, care vor fi plătite din banii noștri, de la bugetul local, după cum precizează în dosar chiar reprezentantul Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate, al cărei președinte este Emil Boc.

62 de reclamanți s-au judecat din 2004 până în 2013 cu pârâții Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cluj-Napoca și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cluj pentru a li se emite titluri de proprietate pentru un teren de peste 17 hectare unde au fost serele din Someșeni, administrate de Legume Fructe SA (actuala Roxer Grup). Terenul a aparținut Agenției Domeniilor Statului (ADS) și este o adevărată mină de aur, având în vedere că este în intravilanul municipiului, aproape de drumul național 1C, la ieșirea spre Apahida.

Serele Someșeni sunt în paragină

Pentru că cele două comisii de împroprietărire nu au respectat decizia definitivă a Tribunalului Cluj, reclamanții s-au adresat unui executor judecătoresc. Reprezentanții Comsiilor nu au fost impresionați nici de somațiile executorului, astfel că cei 62 de oameni au cerut aplicarea de penalități, adică aplicare unei amenzi civile. Mai întâi, Judecătoria Cluj-Napoca a stabilit printr-o încheiere cuantumul penalizării pe zi, ce trebuie plătit pe grupuri de moștenitori, în total fiind 15 grupuri.

”În fapt, în  dosarul execuțional  nr. 1269/2015 al BEJ Cîmpian Mihai Radu creditorii au început în baza titlurilor executorii reprezentate de Sentința Civ nr. 717/2012, Sentința Civ nr. 20313/2012  si Dec. Civ. nr. 692/R/2013, pronunțate în dosarul nr. 219/211/2004, executarea silită împotriva debitorilor sus indicați pentru întocmirea documentațiilor necesare și eliberarea Titlurilor de Proprietate în favoarea lor conform dispozițiilor cuprinse în aceste hotărâri judecătorești.

Executorul judecătoresc a procedat la somarea celor doi debitori în vederea executării obligațiilor stabilite în sarcina lor, însă aceștia nu și-au îndeplinit obligația de eliberare a Titlurilor de Proprietate în favoarea noastră.

Fiind vorba despre o obligație de a face ce poate fi adusă la îndeplinire doar de către debitorii în cauză, au uzat de procedura prevăzută de art. 906 alin 1 si 2 din Codul de Proc. Civ., solicitând constrângerea debitorilor prin aplicarea unei penalități pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligațiilor din titlul executoriu.

Cererea lor a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 17.11.2015 sub numărul de dosar 21282/211/2015 și a fost admisă prin încheierea Civ. nr. 3493/12.04.2016.

Conform acestei încheieri, fiecare dintre cei doi debitori a fost obligat la plata în favoarea lor, respectiv a fiecărui grup de reclamanți care au un antecesor comun – în total 15 grupuri de reclamanți -, a sumei de 200 lei/zi de întârziere/debitor până la executarea obligațiilor stabilite în sarcina acestora prin Titlurile executorii, respectiv eliberarea Titlurilor de Proprietate.”, se arată în dosar.

Extras din Încheierea civilă nr. 3493/2016 Judecătoria Cluj-Napoca:

În fapt, prin Sentința civilă nr. 717/2012 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca, în dosarul civil nr. 219/211/2004 rămasă definitivă prin  Decizia nr. 692/R/2013 pronunațată de către Tribunalul Cluj, respectiv Sentința civilă nr. 20313/2012 de lămurire a dispozitivului sentinței, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în același dosar, pârâta Comisia locală a fost obligată să pună reclamanții în posesie și să emită documentația necesară în vederea emiterii titlurilor de proprietate cu privire la terenurile indicate în cererea de chemare în judecată, iar Comisia Județeană să elibereze titlurile de proprietate asupra terenurilor.

Reclamanții au început demersurile pentru obținerea titlurilor de proprietate încă din anul 2013, după finalizarea procesului din dosarul civil nr. 219/211/2004. În ședința comisiei de fond funciar din 25.09.2015 a fost analizată modalitatea de punere în posesie a hotărârilor judecătorești mai sus amintite și  s-a propus întocmirea anexei 27 pentru terenurile solicitate, propunerea fiind înaintată Comisiei Județene prin adresa nr. …/304/2015, iar prin Hotărârea nr. 5 din 07.04.2015 a Comisiei Județene a fost validat tabelul anexă nr. 27 cu 14 poziții ( nr. crt. 124-137), pentru suprafața totală de 16,9684 ha.

După emiterea hotărârii de către Comisia Județeană, în data de 28 mai 2015 au fost întocmite procesele-verbale de punere în posesie însușite și semnate de către reclamanți. Procesele-verbale de punere în posesie au fost trimise Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca prin adresa nr. …/304/2015 în vederea scrierii titlului de proprietate.

Acestea au fost returnate de către Comisia Județeană prin Adresa nr. 9752/1238/IV/ înregistrată la Comisia locală la data de 22.02.2015, pe considerentul că terenul se află în proprietatea publică sau privată a statului. I s-a solicitat Comisiei locale să procedeze, cu celeritate la întocmirea și înaintarea către Comisia Județeană a documentației necesare punerii la dispoziția Comisiei locale a suprafeței de 17,5439 ha, documentație care ulterior va fi transmisă de către Comisia Județeană către ADS, conform art. 15 din HG nr. 401/2013.

La data de 12.10.2015, reclamanții au înregistrat o cerere la BEJ Cîmpian Mihai Radu, fiind format dosarul execuțional nr. 1269/2015 , în cadrul căruia s-a început executarea silită în temeiul titlurilor executorii indicate. Deși au fost somate în acest sens, pârâtele nu și-au îndeplinit obligația prevăzută în titlul executoriu Sentința civilă nr. 717/2012 pronunțată de Judecătoria Cluj Napoca în dosarul nr. 219/211/2004 și Sentința civilă nr. 20313/2012 și Decizia nr. 692/R/2013 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 219/211/2004, fiind îndeplinite condițiile pentru aplicarea unor penalități în raport de art. 906 al. 1 și 2 C.p.c.

În drept, potrivit 905 alin. (1) N.C.P.C. Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării debitorul nu execută obligația de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalități, de către instanța de executare.

Conform alin. (2) al aceluiași articol Când obligația nu este evaluabilă în bani, instanța sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu.

Art. 712 al.(1) C.p.c., Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.

Conform unei jurisprudențe constante a CEDO (sintetizată în cauza Fundația de Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate și Stanomirescu împ. României, par.447 ș.urm.), dreptul de acces la o instanță garantat de art. 6 CEDO ar fi iluzoriu dacă o hotărâre judecătorească definitivă ar rămâne ineficientă în detrimentul unei părți. Executarea unei hotărâri judecătorești trebuie așadar considerată ca fiind parte integrantă din proces. În plus, o autoritate a statului nu poate să pretexteze lipsa de fonduri sau de alte resurse pentru a nu onora o datorie întemeiată pe o hotărâre judecătorească.

În speță, pârâtele Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca și Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj au fost parte în litigiul în care s-au pronunțat titlurile executorii în temeiul cărora s-a pornit prezenta executare silită. În cazul în care terenul solicitat nu era la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca în vederea reconstituirii, pârâtele aveau obligația de a învedera acest fapt instanței investite cu soluționarea cauzei în care s-au pronunțat Sentința civilă nr. 717/2012 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr.219/211/2004 și Sentința civilă nr. 20313/2012 și Decizia nr. 692/R/2013 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 219/211/2004 De asemenea, pârâtele aveau posibilitatea de a exercita căile legale de atac împotriva titlurilor executorii a Judecătoriei Cluj-Napoca, învederând instanței de control imposibilitatea de executare a obligației stabilite în sarcina lor, ceea ce nu au înțeles să facă. În măsura în care pârâtele nu au formulat aceste apărări în litigiul care a făcut obiectul dosarului nr.219/211/2004, nu mai pot invoca aceste apărări pe calea contestației la executare, după cum se prevede expres la art. 712 al. 1 C. proc. civilă. Din moment ce apărarea pârâtelor nu ar putea fi primită într-o contestație la executare, este evident că ea nu poate fi primită nici în prezenta cauză, o interpretare contrară fiind de natură să aducă atingere principiului securității raporturilor juridice.

În situația în care pârâtele sunt obligate printr-o hotărâre judecătorească să reconstituie dreptul de proprietate al unei persoane cu privire la un teren, pârâtele sunt obligate să execute întocmai și de îndată decizia instanței. Astfel, pârâtele nu pot invoca prevederile legale (L 18/1991, LEGII NR.165/2013 și HG 890/2005) și nici conduita unor persoane, chiar dacă au fost  atrase în proces (în speță ADS) pentru a nu executa de îndată obligația stabilită într-un titlu executoriu. Prin urmare, implicarea ADS în procesul de reconstituire nu poate justifica întârzierea în executarea obligațiilor stabilite în sarcina pârâtelor prin Sentința civilă nr. 717/2012 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 219/211/2004 și Sentința civilă nr. 20313/2012 și Decizia nr. 692/R/2013 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 219/211/2004. (…)

Instanța consideră că penalitatea de 200 lei pe zi de întârziere este justă în raport cu situația părților, câtă vreme pârâtele vor trebui să desfășoare demersuri multiple în vederea executării obligațiilor fixate în sarcina lor, coroborat și cu numărul mare de părți.”

La trei luni de la încheierea de mai sus, reclamanții au pornit o altă acțiune pentru ca intanța ”să stabilească suma definitivă datorată de cei doi debitori cu titlu de penalitate civilă pentru neîndeplinirea obligației prevăzută în titlul executoriu conform încheierii civile nr. 3493/12.04.2016 ”

”În ciuda stabilirii acestei penalități, până în momentul de față cei doi debitori nu și-au îndeplinit obligațiile și nu au eliberat Titlurile de proprietate în favoarea petenților.

În conformitate cu prevederile art. 906 alin 4 din NCPC, dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare de penalități debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu, instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților.

Încheierea nr. 3493/12.04.2016 a fost comunicată la data de 06.05.2016 fiind așadar împlinit termenul de 3 luni prevăzut de art. 906 alin. 4, fără ca debitorii să își îndeplinească obligațiile stabilite în sarcina lor prin Titlul executoriu.

Față de aceste împrejurări, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 906 alin 4 NCPC, solicită instanței să fixeze suma definitivă datorată de fiecare dintre cei doi pârâți cu titlu de penalități de întârziere și sa-i oblige pe aceștia la plata acestei sumei în favoarea lor ”

Solicită calcularea penalității de 200 lei/zi de întârziere/debitor pe perioada 17.11.2015 (data înregistrării cererii de aplicare penalități) și până în ziua pronunțării încheierii din prezentul dosar.”, se arată în plângere.

La începutul anului, instanța a admis definitiv acțiunea privind amenzile civile, stabilind cuantumul acestora. Astfel, judecătorul Simona Mihai a hotărât că penalizare de 200 de lei/zi se calculează pe intervalul 6 mai 2016-12 ianuarie 2017, adică pe 252 de zile. Această sumă de 50.400 lei a fost acordată la câte 15 grupuri de moștenitori, în total fiind de achitat 756.000 de lei de către fiecare comisie, adică peste 1,5 milioane lei bani publici.

Extras din Sentința civilă nr. 163/2017 Judecătoria Cluj-Napoca din 12 ianuarie 2017

”Analizând actele și lucrările dosarului, instanța retine următoarele:

În fapt, în  dosarul  execuțional nr. 1269/2015 al BEJ Cîmpean  Mihai Radu, creditorii au început în baza titlurilor executorii reprezentate de Sentința Civ nr. 717/2012, Sentința Civ nr. 20313/2012 si Dec. Civ. nr. 692/R/2013, pronunțate în dosarul nr. 219/211/2004, executarea silită împotriva debitorilor pentru întocmirea documentațiilor necesare și eliberarea Titlurilor de Proprietate în favoarea lor conform dispozițiilor cuprinse în aceste hotărâri judecătorești.

Executorul judecătoresc a procedat la somarea celor doi debitori în vederea executării obligațiilor stabilite în sarcina lor, însă aceștia nu și-au îndeplinit obligația de eliberare a Titlurilor de Proprietate în favoarea petenților.

În speță este vorba despre o obligație de a face ce poate fi adusă la îndeplinire doar de către debitorii în cauză, rațiune pentru care au uzat de procedura prevăzută de art. 906 alin 1 si 2 din Codul de Proc. Civ., solicitând constrângerea debitorilor prin aplicarea unei penalități pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligațiilor din titlul executoriu.

Cererea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 17.11.2015 sub numărul de dosar 21282/211/2015 și a fost admisă prin încheierea Civ. nr. 3493/12.04.2016.

Conform acestei încheieri, fiecare dintre cei doi debitori a fost obligat la plata în favoarea lor, respectiv a fiecărui grup de reclamanți a sumei de 200 lei/zi de întârziere/debitor până la executarea obligațiilor stabilite în sarcina acestora prin Titlurile executorii, respectiv eliberarea Titlurilor de Proprietate.

În ciuda stabilirii acestei penalități, până în momentul de față cei doi debitori nu și-au îndeplinit în totalitate obligațiile și nu au eliberat Titlurile de proprietate în favoarea petenților, ceea ce echivalează cu neîndeplinirea obligației, petenții neintrând în plenitudinea dreptului lor consfințit de instanța de judecată.

În conformitate cu prevederile art. 906 alin 4 din NCPC, dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare de penalități debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu, instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților.

Încheierea nr. 3493/12.04.2016 a fost comunicată la data de 06.05.2016, fiind așadar împlinit termenul de 3 luni prevăzut de art. 906 alin. 4, fără ca debitorii să își îndeplinească obligațiile stabilite în sarcina lor prin titlul executoriu.

În acest context, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 906 alin 4 NCPC, se impune ca instanță să fixeze suma definitivă datorată de fiecare dintre cei doi pârâți cu titlu de penalități de întârziere și sa-i oblige pe aceștia la plata acestei sumei în favoarea lor-reclamanți și intervenienta aflați în aceeași situație juridică, de la 06 mai 2016 la zi-12.01.2017-252 zile*200 lei50.400 lei în sarcina fiecărui debitor.” 

Numai că, potrivit dispozitivului sentinței, această sumă se acordă la fiecare din cele 15 grupuri de moștenitori.

Comisia județeană, prezidată de Vușcan, dă vina pe comisia locală a lui Boc

Potrivti motivării sentinței privind amenda, ”Pârâta Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cluj, reprezentată legal prin Prof.univ.dr.Ing. Gheorghe Ioan Vușcan – președinte, în calitate de pârâtă în dosarul cu numărul mai sus menționat, în contextul acțiunii formulate de către reclamanții Tătaru Liviu, Sână Rodica, Damina Ligia , ș.a. având ca obiect aplicare amenda civilă, în temeiul prcv. art. 205 NCPC a înaintat întâmpinare.

În fapt, prin prezenta cerere, creditorii solicită stabilirea sumei definitive datorate de Comisi alocală de fond funciar Cluj-Napoca și Comisia județeană de fond funciar Cluj, în calitate de debitori, în baza unui titlului executoriu, conform încheierii civile nr.3493/12.04.2016.

Încheierea civilă anterior menționată, prevede aplicarea de penalități în cuantum de 200 lei/zi de întârziere, pentru fiecare din cele 15 grupuri de reclamanți. Prin prezenta cerere reclamanții solicită calcularea valorii începând cu data de 17.11.2015 și până în ziua pronunțării încheierii din prezenta cauză.

Față de susținerile reclamantei, învederăm instanței următoarele:

I.Consideră neîntemeiată solicitarea reclamanților de stabilire a sumei definitive datorată de către comisie cu titlu de penalitate, calculată începând cu data de 17.11.2015 și până în ziua pronunțării încheierii din prezenta cauză, întrucât comisia județeană a fost obligată să plătească în favoarea reclamanților o penalitate de 200 lei pe zi de întârziere prin încheierea civilă nr.3493 la data de 12 aprilie 2016, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în Dos.civ. nr…./211/2015.

Potrivit art.904 NCPC, în cazul în care debitorul refuză să îndeplinească obligația de a face cuprinsă în titlul executoriu, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării silite, creditorul poate fi autorizat de instanța de executare, prin încheiere executorie, dată cu citarea părților, să o îndeplinească el însuși sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.

Iar potrivit, alin.(2) – alin.(4) din articolul susmenționat,„ (2) Când obligația nu este evaluabila in bani, instanța sesizata de creditor ii poate obliga pe debitor, prin încheiere definitiva data cu citarea pârtilor, sa plătească in favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilita pe zi de întârziere, pana la executarea obligației prevăzute in titlul executoriu.(4) Daca in termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității debitorul nu executa obligația prevăzuta in titlul executoriu, instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitiva, data cu citarea pârtilor.,,

Având în vedere cele mai sus arătate, comisia județeană poate fi obligată la plata sumei datorate cu titlu de penalitate doar de la data de 12,04.2016 , dată la care s-a pronunțat încheierea civilă nr.3493. ..și nu„ de la data de 17.11.2015. cum în mod neîntemeiat solicită reclamanții.

De asemenea, consideră neîntemeiată cererea de stabilire a sumei definitive, întrucât obligația stabilită în sarcina ei conform titlurilor executorii, Sentința civilă nr.717/2012, Sentința civilă nr.xxxxx/2012 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în Dosarul nr.219/211/2004 definitivă prin Decizia civilă nr.692/R/2013 a Tribunalului Cluj, este subsecventă obligației principate stabilită în sarcina comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca.

Executarea obligației de a face este prevăzută în mod expres de art.622, alin.(2) și (4) din NCPC. în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare. Executarea unei obligații de a face se poate obține la simpla cerere a persoanei îndreptățite, făcută în temeiul unui titlu executoriu, fără a fi necesară intervenția executorului judecătoresc, dacă prin lege nu se dispune altfel. In caz de neconformare a debitorului, creditorul poate recurge la executarea silită în condițiile codului.

În speță, comisia județeană nu a refuzat să își îndeplinească obligația stabilită prin sentința civilă ce constituie titlu executoriu. Mai mult, comisia județeană de fond funciar nu a stat în pasivitate în ceea ce privește ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în sarcina sa, solicitând comisiei locale să procedeze la întocmirea și înaintarea documentației necesare emiterii titlului în favoarea creditorilor.

Conform prevederilor legale în domeniul fondului funciar, referitoare la atribuțiile comisiei județene în procesul de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, acestea se duc la îndeplinire în baza documentației înaintate de comisia locală de fond funciar, de unde rezultă cu prisosință că este o obligație subsecventă aceleia prevăzută în sarcina comisiei locale.

În speță, comisia județeană de fond funciar este în imposibilitate practică de a emite titlul de proprietate dacă nu are înaintată de la comisia locală de fond funciar documentația prevăzută de lege.

Prin adresa nr…./04.11.2015, ea a solicitat comisiei locale întocmirea și înaintarea documentației necesare emiterii titlului de proprietate în conformitate cu titlul executoriu, sentința civilă mai sus arătată.

De asemenea, prin adresa nr. …/04.11.2015 înaintată către BEJ Cîmpian Mihai Radu, comisia județeană a arătat imposibilitatea emiterii titlului de proprietate în favoarea creditorilor, având obligație subsecventă punerii în posesie și condiționată de îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege comisie locale.

Mai mult, în prezenta cauză, așa cum rezultă și din considerentele hotărârii ce constituie titlu executoriu, terenul solicitat a fi reconstituit în proprietate nu se află la dispoziția comisiei locale, în prezent, acesta face parte din inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Agenției Domeniului Statului, pentru care este necesară parcurgerea procedurii administrative în vederea întocmirii protocolului de predare-preluare. De aici rezultă o altă obligație subsidiară a comisiei județene de fond funciar, deoarece solicitarea către APS de predare a amplasamentului ce trebuie retrocedat, către comisia locală, trebuie însoțită de o documentație care de asemenea este prevăzută de a fi întocmită de comisia locală de fond funciar.

Prin Hotărârea nr.263/11.07.2016 emisă de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor s-a validat amplasamentul suprafeței totale de xxxxxx ha, înscris în tabelul-anexă, nr.27, validat prin H.C.J. nr. 5/07.04.2015, conform procesului-verbal de delimitare nr…/304/07,04.2016, a fișei suprafețelor solicitate, precum și a planului cadastral scara 1: 5000, întocmite de comisia locală de fond funciar Cluj-Napoca și avizate de către reprezentanții OCPI și ADS.

Protocolul de predare-primire nu se poate încheia, întrucât documentația înaintată de comisia locală a fost retransmisă pentru refacere de către ADS, pe motiv că, unele terenuri identificate în fișa suprafeței, avizată de OCPI Cluj, nu se află în patrimoniul-administrarea ADS. (Răspunsul ADS nr.93.795/19.08.2016 înregistrat la instituție sub nr.7008/25.08.2016).

Prin adresa nr.7008/IV/I/06.09.2016. înaintată de instituție către comisia municipală de fond funciar i s-a solicitat, în regim de urgență, să procedeze la întocmirea unui nou proces-verbal de delimitare a suprafețelor ținând seama de baza de date a Serviciului Fond Funciar Cadastru, GIS și Tranzacții Terenuri, respectiv de parcelele, categoriile de folosință și suprafețele de teren care se găsesc în patrimoniul ADS și pot fi predate.

Potrivit art.9 din H.G. 626/2001, art.13, alin. l, art.15 din H.G.nr.401/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 165/2013 cu modificările și completările ulterioare, terenurile ce se solicită a fi retrocedate se transmit de către ADS comisiilor locale pe bază de protocol la cererea comisiilor județene, iar anterior încheierii protocolului se parcurg mai multe etape, și anume prezentarea către ADS a cererii comisiei județene, împreună cu actele ce stau la baza acesteia, precum și a documentației de predare a terenurilor, și verificarea de către direcțiile de specialitate din cadrul ADS a legalității documentației prezentate.

ADS-ul predă terenul agricol numai după primirea cererii de la Comisia Județeană însoțită de procesul verbal de delimitare precum și de documentația doveditoare aferentă (hărți și înscrisuri) și după verificarea în privința legalității acestei documentații.

În prezent, documentația prevăzută privind terenurile ce fac obiectul protocolului nu este finalizată, pentru a se putea încheia protocolul dintre ADS și comisia locală de fond funciar Cluj-Napoca.

Documentația de delimitare a amplasamentului împreună cu toate actele necesare se întocmește de către comisia locală de fond funciar care o va înainta cu propunere comisiei județene. In speță, comisia municipală Cluj-Napoca nu a înaintat documentația refăcută conform cerințelor ADS, necesară încheierii protocolului de predare-primire cu privire la terenul obiect al titlului executoriu.

În temeiul prevederilor speciale a legii fondului funciar este necesară parcurgerea tuturor etapelor administrative.

Legea fondului funciar este o lege specială, care reglementează în mod distinct obligațiile comisiei județene și parcurgerea etapelor administrative, emiterea titlului de proprietate în favoarea creditorilor fiind condiționată de încheierea procesului-verbal de punere în posesie, delimitarea amplasamentelor și propunerea comisiei locale. Parcurgerea acestei etape a fost dispusa st prin titlul executoriu sentința civilă mai sus menționată.

Așadar, emiterea de către comisia județeană a unui titlu de proprietate este condiționată de îndeplinirea de către comisia locală a unor obligații stabilite de legiuitor în sarcina acesteia, obligații care se concretizează prin punerea în posesie și întocmirea documentației necesare emiterii titlului de proprietate. Aceste atribuții și obligații au fost statuate de legiuitor prin dispozițiile art.5 din HG 890/2005, cu modificările și completările ulterioare. în lumina acestor dispoziții legale, reiese cu prisosință linsa de culpă a comisiei județene. întrucât obligația de emitere a titlului de proprietate se naște doar în urma înaintării de către comisia locală de fond funciar a documentației în acest sens, documentație care nu a fost înaintată.

Totodată, chiar dacă legislația funciară nu dă în competența Agenției Domeniilor Statului atribuții exprese în ceea ce privește reconstituirea dreptului de proprietate sau punerea în posesie, aceste atribuții aparținând exclusiv comisiei locale, așa cum rezultă din art. 12 al Legii 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 din Regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare, participarea reprezentanților ADS – ului la activitatea comisiilor locale este necesară însă, sub aspectul specializării acestora și al asigurării punerii la dispoziția comisiei locale a terenurilor ce urmează a fi restituite foștilor proprietari.

În acest sens, comisia județeană poate ii obligată la plata sumei cu titlu de penalitate doar de la data la care i s-a înaintat documentația în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite în sarcina sa. obligație subsecventă dispusă prin sentința ce constituie titlu executoriu.

În consecință, dată fiind lipsa de culpă în sarcina subscrisei, apreciem că nu poate fi reținută neîndeplinirea cu rea credință a sarcinilor stabilite prin titlul executoriu, astfel încât solicită respingerea cererii reclamanților astfel cum a fost formulată față de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj.

Referitor la capătul de cerere privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată, în ce privește direct comisia județeană, evidențiază lipsa de culpă a acesteia ca și condiție necesară și obligatorie pentru atragerea răspunderii civile deoarece, emiterea unui titlu de proprietate, după cum a arătat și anterior, este o activitate subsecventă îndeplinirii obligațiilor stabilite de legiuitor în sarcina comisiilor locale și condiționată de îndeplinirea acestora.

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Cluj, doar recunoaște dreptul de proprietate al persoanelor îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate, urmând ca, stabilirea amplasamentului și punerea efectivă în posesie să se facă de către comisiile locale, fiind atributul exclusiv al acestora, iar Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară să scrie titlul de proprietate în conformitate cu procesul verbal și planurile cadastrale întocmite de către comisiile locale pe care le verifică.

Cu privire la condiția vinovăției, se constată că în sarcina ei nu se poate reține reaua credință, comisia județeană fiind în imposibilitate de emite titlul de proprietate (datorită lipsei documentației), condiționată fiind de înaintarea documentației ce trebuie întocmită conform prevederilor legale de către comisia locală.

Din considerentele expuse mai sus rezultă cu prisosință lipsa culpei Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj, si astfel solicită să respingă capătul de cerere referitor la plata cheltuielilor de judecată fată de Comisia județeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj.

În drept: dispozițiile art.2O5, art.622, art.904 și următoarele NCPC, H.G. 890/2005, Legea nr. 165/2013 cu modificările și completările ulterioare, HG 401/2013 cu modificările și completările ulterioare, H.G. 626/2001 cu modificările și completările ulterioare.”

Comisia locală aruncă vina pe ADS

Potrivit sentinței, ”Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca de pe lângă Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în strMoților nr.3-5, reprezentată prin președinte Emil Boc, pârâtă în dosarul sus menționat, având ca obiect aplicare penalității, reclamanți fiind Tătar Liviu etc, în temeiul art.205 Cod procedură civilă formulează prezenta întâmpinare prin care solicită Onoratei Instanțe respingerea acțiunii reclamanților ca neîntemeiată.

În fapt, prin acțiunea introductivă de instanța reclamantii solicită sa oblige debitoarea Comisia Municipala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Cluj-Napoca la plata in favoarea reclamanților a sumei de 200 lei/zi de întârziere calculata pentru perioada 17.11.2015 si pana in ziua pronunțării încheierii din prezentul dosar.

Prin Sentința Civila nr.717/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca, modificata in parte prin Decizia Civila nr.692/r/2013 a Tribunalului Cluj, rămasa irevocabila, Sentința Civila nr…./2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca privind lămurirea dispozitivului Sentinței Civile nr.717/2012 si încheierile Civile pronunțate de judecătoria Cluj-Napoca la data de 10.03.2014 si 16.06.2014 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate in cuprinsul Sentinței Civile nr.717/2012 se constata nulitatea absoluta parțiala a T.P. nr.3290/4936/20.07.2005 emis in favoarea moștenitorilor numitului T.T. pentru suprafața de 7195 mp., _ C.F.112 Someseni, identificata sub număr topo. 801/2, si obliga parata Comisia locala de fond funciar sa pună in posesie reclamanții si intervenientii, sa întocmească documentația si sa o înainteze Comisiei Județene in vederea eliberării titlurilor de proprietate cu suprafețele de teren identificate in varianta a 2-a din expertiza tehnica judiciara efectuata de ing.T. Madaras, respectiv Comisia Județeană sa elibereze titluri de proprietate in favoarea reclamanților si intervenientilor după cum urmează: (……)

Față de aceste aspecte arăta Onoratei Instanțe faptul ca, in ședința de fond funciar din data de 25 septembrie 2015 a fost analizata modalitatea de punere in executare a hotărârilor judecătorești mai sus menționate, iar comisia a propus întocmirea anexei 27 in favoarea reclamanților pentru următoarele suprafețe: (….)

Propunerea Comisiei locale de fond funciar a fost înaintata Comisiei Județene Cluj prin adresa nr../304/2015, iar prin Hotărârea nr.5 din 7 aprilie 2015 a Comisiei Județene a fost validat tabelul-anexa nr.27 cu 14 poziții (nrxrt.124-137) pentru suprafața totala de 16,9684 ha» teren identificat in varianta a 2-a din expertiza tehnica judiciara potrivit hotărârilor judecătorești mai sus enunțate.

Astfel, după emiterea hotărârii de către Comisia Județeană in data de 28 mai 2015 au fost întocmite procesele verbale de punerea in posesie însușite si semnate de către reclamanți pe care le anexam in xerocopie. Procesele verbale de punere in posesie au fost transmise Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj-Napoca prin adresa nr…/304/2015 in vederea scrierii titlului de proprietate asa cum prevăd dispozițiile art.78 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2015.

Documentația impreuna cu procesele verbale de punere in posesie au fost returnate de către Comisia Județeană Cluj prin adresa nr.9752/1238/IV/I înregistrata la instituția noastră sub numărul xxxxx/304/22.02.2015 pe considerentul ca, terenul se afla in proprietatea publica si privata a statului.

Sentința civila nr.717/2012 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost pronunțata in contradictoriu cu Agenția Domeniilor Statului, instanța reținând faptul ca, terenul in litigiu se afla in proprietatea privata a statului, fiind administrat de Agenția Domeniilor Statului si concesionat pe o perioada de 49 de ani in favoarea S.C. Legume Fructe S.A., actualmente S.C. Roxer Grup S.R.L., ca terenul in cauza nu este afectat de lucrări de investiții in sensul legii si ca atare terenul solicitat poate Fi restituit in natura. Mai mult din considerentele Deciziei “Civile nr.692/R/2013 a Tribunalului Cluj reiese ca terenul in litigiu nu a fost predat de către agenția domeniilor Statului Comisiei locale de fond funciar.

Conform art.3 alin.3 din Legea nr.268/2001 alin.3 din Legea nr.268/2001, terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii nr.18/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, se transmit, la cererea comisiilor județene, comisiilor locale, iar potrivit art.7 alin.7 din Legea nr.268/2001 Agenția Domeniilor Statului are obligația de a preda terenul direct comisiilor locale pe baza documentației intocmite de către comisie și de a intocmi procesul verbal de delimitare.

Având in vedere ca, Agenția Domeniilor Statului care a fost parte in litigiu cunoștea faptul ca, suprafața de 17,5439 ha. nu a fost predata către comisia locala de fond funciar(fapt reținut in considerentele Deciziei Civile nr.692/R/2013 a Tribunalului Cluj) ar fi trebuit sa întocmească planul de delimitare pentru predarea acestuia către comisie, inca de la data rămânerii definitive a sentinței Civile nr.717/2012, fara a fi necesara notificarea de către Comisia locala de fond funciar prin adresa nr…./304/28.09.2015 pe care o anexam in xerocopie.

De asemenea, prin adresa nr…./2015 expediata prin posta speciala in data de 4 decembrie 2015, am comunicat pe suport electronic informațiile solicitate de către A.D.S. pentru realizarea documentației de predare.

In acest context prin Ordinul nr.332 din 10 octombrie 2016 a Președintelui Agenției Domeniilor Statului se numește comisia pentru efectuarea unei verificări in vederea identificări faptice a a suprafețelor de teren de la S.C. Legume Fructe S.A., jud. Cluj.

După identificarea terenului de la S.C. Legume Fructe S.A. se va încheia protocolul de predare a acestuia intre Agenția Domeniilor Statului si Comisia Municipala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Cluj-Napoca. După încheierea protocolului se vor emite cat mai urgent titlurile de proprietate, întreaga procedura administrativa care tine strict de atribuțiile celor doua comisii fiind deja parcursa (hotărâre comisie județeană, procese verbale de punere in posesie însușite si semnate de către reclamanți).

Având in vedere ca, obligația stabilita prin titlul executoriu a fost executata de către Comisia locala de fond funciar, in speța nu sunt îndeplinite condițiile art.905 alin.4 care dispun ca, daca in termen de trei luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității debitorul nu executa obligația prevăzuta in titlul executoriu , instanța de executare, poate fixa suma datorata.

In aceasta situație solicita instanței sa observe ca, ei nu-i poate fi imputata vreo culpa pentru neexecutare titlului executoriu, si ca nu sunt aplicabile dispozițiile art.906 alin.4 Noul Cod de Procedura Civila care se fundamentează pe ideea de culpa a debitorului, in care nu se regăsește Comisia municipala de fond funciar Cluj-Napoca

In situația in care instanța apreciază ca se impune fixarea sumei definitive, solicita instanței ca aceasta sa fie stabilita cel mult pentru intervalul de trei luni de la data pronunțării încheierii Civile nr.3493/2016, respectiv din 12 aprilie 2016 si pana in 12 iulie 2016, asa cum prevăd in mod expres dispozițiile art.906 alin.4 Noul Cod de Procedura Civila.

In acest context, Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenului nu-i poate fi imputata nicio culpa in condițiile in care Agenția Domeniilor Statului a fost parte in litigiu, cunoșteau faptul ca este deținătorul terenului si urmează a fi predat efectiv pentru a pune in executare hotărârile judecătorești. Comisia municipala de fond funciar a depus toate diligentele pentru a pune in executare hotărârea judecătoreasca având ca obiect punerea in posesie a reclamanților cu terenurile de la S.C. Legume Fructe S.A., dar ne confruntam cu refuzul predării acestuia de către deținătorul de drept, adică Agenția Domeniilor Statului.

Prin urmare Comisia Municipala de fond funciar a încercat prin toate mecanismele de care dispune potrivit legislației in materia fondului funciar sa pună in executare hotărârea judecătoreasca, dar pentru ca, penalitățile sunt stabilite in sarcina celor doua comisii, Agenția Domeniilor Statului nu are niciun interes in predarea terenului.

Comisia Municipala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Cluj-Napoca nu are buget propriu iar sumele stabilite cu titlu de penalitate sunt suportate din bugetul local, buget care are cu totul alte destinații in interesul comunități clujene, si nu pentru a suporta plați care privesc culpa exclusiva a Agenției Domeniilor Statului care tergiversează prin orice mijloace nejustificate punerea efectiva în posesie a revendicatorilor.

Pentru aceste considerente solicita Onoratei Instanțe respingerea acțiunii reclamanților.

În probațiune. anexează în copie certificată înscrisurile la care am făcut referire prin intampinare.

De asemenea solicita Onoratei Instanțe in probațiune efectuarea unei adrese către Agenția Domeniilor Statului pentru a comunica instanței motivul pentru care refuza predarea terenului către Comisia Municipala Cluj-Napoca.

(…)

Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca de pe lângă Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în  str. Moților nr.5, reprezentată prin președinte Emil Boc, pârâtă în dosarul sus menționat, având ca obiect aplicare penalității , reclamanți fiind Tătaru Liviu etc, formulează note de ședința.

Prin punerea in executare a Sentinței Civile nr.717/2012 Comisia municipala a depus toate diligentele necesare, solicitând in nenumărate rânduri Agenției Domeniilor Statului îndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit legislației in materie.

Văzând starea de pasivitate a Agenției Domeniilor Statului privind privind încheierea protocolului si pentru punerea in posesie cat mai urgenta a reclamanților, in data de 5 octombrie 2016 o comisie formata din reprezentanți ai comisiei Județene si Comisiei municipale Cluj s-a deplasat la ADS București pentru sesizarea si luarea de urgenta a masurilor ce se impun respectiv, remedierea deficientelor scriptice din evidentele ADS.

Prin Ordinul 907 din 07.10.2016 a președintelui ADS si pentru motivele arătate evidentele ADS.

Prin Ordinul 907 din 07.10.2016 a președintelui ADS si pentru motivele arătate de către cele doua comisii au fost desemnate 3 persoane pentru „ Comisia pentru efecuarea unei verificări in vederea identificării faptice a suprafețelor de teren de la S.C. Legume Fructe S.A. cărora le-au fost stabilite „ atribuții privind identificarea terenului cu destinație agricola rămas in administrarea ADS, pe categorii de folosința, clase de calitate. Datele privind categoria de folosința nu ne-au fost comunicate nici prezent motiv pentru care suntem in imposibilitatea întocmirii procesului verbal de delimitare.

Mai mult decât atât, ADS refuza in mod sistematic sa-si remedieze deficientele adică corelarea suprafețelor existente in fapt cu cele evidențiate scriptic.

In acest context Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenului nu-i poate fi imputata nicio culpa in condițiile in care Agenția Domeniilor Statului a fost parte in litigiu, cunoșteau faptul ca este deținătorul terenului si urmează a fi predat efectiv pentru a pune in executare hotărârile judecătorești. Comisia municipala de fond funciar a depus toate diligentele pentru a pune in executare hotărârea judecătoreasca având ca obiect punerea in posesie a reclamanților cu terenurile de la S.C. Legume Fructe S.A., dar ne confruntam in continuare cu tergiversarea predării acestuia de către deținătorul de drept, adică Agenția Domeniilor Statului.

Prin urmare Comisia Municipala de fond funciar a încercat prin toate mecanismele de care dipune potrivit legislației in materia fondului funciar sa pună in executare hotărârea judecătoreasca, dar pentru ca, penalitățile sunt stabilite in sarcina celor doua comisii, Agenția Domeniilor Statului nu are niciun interes in predarea terenului.

Comisia Municipala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Cluj-Napoca nu are buget propriu iar sumele stabilite cu titlu de penalitate sunt suportate din bugetul local, buget care are cu totul alte destinații in interesul comunități clujene, si nu pentru a suporta plăti care privesc culpa exclusiva a Agenției Domeniilor Statului care tergiversează prin orice mijloace nejustificate punerea efectiva in posesie a revendicatorilor.”

 

 

 

Comments

comentarii

Elicopterele SMURD din Târgu Mureş şi Iaşi au intervenit sâmbătă pentru salvarea a doi bebeluşi.... Citește mai mult
Pata Rât, groapa de gunoi a Clujului și locul unde trăiesc aproximativ 1.500 de romi, ar putea avea în viitorul apropiat o „mini” grădiniță, un loc unde copiii născuți aici ar putea avea o șansă la educație.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!