fbpx
Acasă » TRADUCERI » A bankok által behajtóknak átruházott követeléseket nem lehet végrehajtani! Jogerős határozat Kolozsváron

A bankok által behajtóknak átruházott követeléseket nem lehet végrehajtani! Jogerős határozat Kolozsváron

Klasszikus eset: nem törlesztett személyi kölcsön átruházása egy pénzbehajtó Kft.-re. Több ezer romániai lakostól pénzbehajtó cégek próbálják végrehajtani a hitelt. Nekik tudniuk kell, hogy a végrehajtást csak a bank indíthatja be és egyetlen más cég sem követelheti a tartozást! Legalábbis ezt tartalmazza a Kolozsvári Szaktörvényszék határozata.

A Román Kereskedelmi Bank Kolozsvári Fiókjával kötött, személyi kölcsönre vonatkozó szerződés 2007. október 31-én jött létre, melyben 50.000 euró hitelösszeget hagytak jóvá. A hitel fedezésére jelzálogszerződés kötöttek egy kolozsvári lakásra.

Az esedékes részletek fizetésének mulasztása következtében a BCR kiállította a 13316261/14.10.2009 számú értesítést, melyet postázott B.B.L. adósnak és felszólította őt, hogy az értesítés kiküldését követő hét munkanapon belül törlessze a teljes, 1706,85 eurós elmaradást, ellenkező esetben a követelés peresíthetőnek minősül, valamint a teljes összeg előrehozott lejáratúvá minősíttetik. Mivel az 1706,85 eurós követelési felszólításnak a megadott határidőben nem tettek eleget, a hitelösszeget előrehozott lejáratúvá minősítették, illetve a követelést átadták a SC Suport Colect SRL-nek, amely egyben, a J1045/02.11.2009 sz. Követelés-átruházási Szerződés értelmében hitelező minőséget nyert. A Suport Colect egyedüli részvényese pedig maga a BCR.

Az átruházási szerződés alapján a Suport Colect és a bukaresti BCR közös közleményében arról értesítették B. nevű adóst, valamint a jelzálog biztosítóját, hogy az értesítés napjától számítva az átruházott hitelösszeget, azaz 51.230 eurót, minden hozzá tartozó joggal, hozammal és haszonnal a Suport Colect SRL engedményes számlaszámára kell befizetni.

2010, szeptemberében, a Hitelszerződésből eredően, a Suport Colect és az adós között létrejött egy Fizetési Megállapodás, melyben az áll, hogy az irat aláírásakor a tartozás összege 51.939 euró.

Megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a tartozást 12 havi részletben törlesztik, minden hónapban 505 eurót. Az adósok nem tettek eleget teljes mértékben a Hitelszerződésben és a Fizetési Megállapodásban vállalt kötelességeiknek, ezért Morari és Társai végrehajtó-irodában bejegyzett ingatlan-végrehajtási és letiltási kérelem alapján a cég az adósság végrehajtását kezdeményezte. Megjegyezzük, hogy a tartozás összege akkor 48.046 euró volt.

A Kolozsvári Bíróság helyt adott a végrehajtásnak, így az beindult az adósok ellen, akiket felszólítottak, hogy egy napon belül törlesszék a 48.046 eurós tartozást, azaz a Hitelszerződés összegét, valamint a 2012.07.12-ig felszámolt kamatot, illetve további kamatokat egészen a teljes tartozás törlesztéséig +  7.985,45 lej végrehajtási díjat + a munkadíjból és végrehajtásból származó 1896,24 lej ÁFÁ-t.

A kétségbeesett emberek Călin Viorel Iuga ügyvéd révén megtámadták a határozatot és a Kolozsvári Szaktörvényszékhez fordultak, amely igazat adott nekik.

„Az elsőfokú bíróság téves állításokból indult ki, amikor úgy vélte, hogy a Morari és Társai végrehajtó-irodánál bejegyzett 481/2012 sz. végrehajtási dosszié a 3297/07.11.2007 sz. Hitelszerződésre vonatkozik.

calin iugaA kereset a lefoglalás jogi alapját a J1045/02.11.2009. számú Hitel-átruházási Szerződés, valamint a saját kézjellel ellátott és 2010.09.30-án létrejött „Fizetési Megállapodás” nevű irat képezi, melyek nem végrehajtható okiratok. Az átruházás két tárgya közötti különbséget az a jogi hatás képezi, mely a kamat eredetére és a  követelés végrehajtásszerű beszedésére vonatkozik. Egy esetleges banki hitelszerződés esetén a kamat az előre megállapított ütemterv szerint továbbra is felszámolható, valamint ez a szerződés a teljes összeg vonatkozásában végrehajtható lenne, míg a követelés-átruházás esetében a kamat már nem az eredeti hitel-törlesztési ütemterv szerint számolandó, mivel a banki Hitelszerződés az átruházás következtében érvényét vesztette és a követelés-átruházási szerződés nem végrehajtható okirat” – emelte ki (a fotón látható) Călin Iuga ügyvéd a felfolyamodási indoklásában.

Az ügyvéd elmagyarázta, hogy az átruházással a bank hogyan mondott le az adósság-végrehajtási jogáról: „A banki Hitelszerződésből származó követelés-átruházás két különböző jogi viszonyt eredményezett a felek között: egyik a bank és az adós között, másik pedig az engedményes hitelező és az adós között.  Az Átruházási Szerződés nem végrehajtható okirat, amint az kitűnik a régi (az átruházáskor érvényben levő) Polgári Törvénykönyv előírásaiból. Ennek értelmében az engedményes egy új jogi eljárás keretén belül kell érvényesítse a megszerzett jogát, melyhez e banki követelés megszerzésével jutott. Mindezt úgy, hogy az engedményező bank lemondott minden, a Hitelszerződésből eredő és a követeléssel kapcsolatos jogáról.

Az engedményes a Hitelszerződés vonatkozásában harmadik fél. Mivel a bank az engedményeshez fordult, így lemondott a szóban forgó adósság végrehajtatási jogáról. A jogorvoslattal élő peres fél ellenfele követelési jogot szerzett a felfolyamodókkal szemben, de nem a hitelező bank és általunk kötött Hitelszerződés alapján, hanem az átruházási szerződés alapján.

A követelés „megszerzésével” a Hitelszerződés intuitu personae jellege nem száll át a hitelintézménynek nem minősülő és a hitelezésben nem szakmabéli engedményesre, és az Átruházási Szerződés nem minősül végrehajtható okiratnak” – állította Iuga ügyvéd.

A Kolozsvári Szaktörvényszék indoklása

”A Törvényszék mindenek előtt megállapítja, hogy az Átruházási Szerződésben a 3297/07.11.2007. sz. Hitelszerződésből származó követelést a SC Suport Colect SRL-re átruházták. A követelés összegével – és annak minden tartozékával – a perorvoslattal élő felek a Román Kereskedelmi Bank felé tartoztak. A Polgári perrendtartás 372. cikk rendelkezései értelmében a végrehajtás csak bírósági határozat alapján indítható be, vagy egy olyan, más okirat alapján, mely a törvényes előírások értelmében végrehajtható okiratnak minősül.

A Törvényszék meglátása szerint sem, a J1045/02.11.2009 számú Átruházási Szerződés, valamint a saját kézjellel ellátott, 2010.09.30-án létrejött „Fizetési Megállapodás” nevet viselő irat nem minősül végrehajtható iratnak, mivel a törvényes előírások ezt nem teszik lehetővé.

A tárgyalásra bocsátott jogi helyzet tekintetében a Törvényszék megvizsgálja, hogy a Hitelszerződés végrehajthatósága kizárólagosan a bank intézményét és a hitelezett adóst illeti-e meg, vagy az átruházással kiterjed az engedményesre is. 

Erre a jogi helyzetre vonatkozóan, e törvényszék megítélése szerint a végrehajtás a törvényes előírások értelmében nem megengedett abban az esetben, amikor egy Hitelszerződés végrehajtását kérő hitelező egy átruházási szerződés során szerzett engedményes hitelező jogcímet valamely hitelező pénzintézettől.

A nézőpontra vonatkozó érvelésben hivatkozás történik a 99/2006. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 120. cikk előírásaira, mely szerint a hitelszerződések, beleértve hitelintézmények által megkötött valós vagy személyes garanciaszerződéseket is végrehajtható okiratnak minősülnek.

Következésképpen, a bírósági határozaton kívüli bármely irat végrehajtható jellegét a törvényhozó pontosan meg kell határozza.

Megjegyzendő, hogy a fentiek értelmében a pénzbeli kötelességteljesítésre hitelező minőséget nyújtó jogi eszköznek, pontosabban az átruházási szerződésnek nincs (valós vagy személyes) garancia-szerződés jellege. Következésképpen, a követelés átruházásáról szóló szerződés vonatkozásában nem hozható fel a 99/2006. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 120. cikk által előírt végrehajtható jelleg.

Igaz, hogy az esetünkben alkalmazandó, régi Polgári Törvénykönyv 1396. cikkben előírt követelés-átruházás magával vonja a követelés átszállását annak minden tartozékával és garanciájával együtt.

A régi Polgári Törvénykönyv 1396. cikk előírásai szerint valamely követelés eladása vagy átruházása magával vonja annak minden tartozékát, kaucióját, kiváltságát és jelzálogát.

A követelés, a garancia és a tartozékok az anyagi vonzatra, azaz a tárgyalás alá tartozó joganyagra vonatkozik, nem pedig annak a végrehajtási jellegére, mely eljárásjogi tartalommal rendelkezik.

Mindezek mellett téves úgy érteni, hogy a követelés átszállása magával vonja a végrehajtási jelleg átszállását is, mivel a követelés végrehajthatósága az átruházott jognak nem tartozéka, hanem egy sajátossága, melyet a törvényhozó e szerződéstípusra vagy előír, vagy nem. A hitelszerződésekhez tartozó valós vagy személyes garanciaszerződések esetében a végrehajtható jelleg kifejezetten szabályozásra került. A követelés-átruházás esetében pedig ez a jelleg nem volt kifejezett módon előírva.

Ugyanennek értelemében a Törvényszék megjegyzi, hogy a törvényhozó végrehajtható jelleggel ruházta fel a hitelszerződést a hitelező vonatkozásában, azaz a banki kölcsönt folyósító hitel-intézetre vonatkozóan, mely esetben a végrehajthatósági jelleg szigorúan a tárgyra vonatkozik: a fő tartozás és tartozékai, valamint annak alanyai: a bank-intézet és az adós.

A követelés átruházása másrészt egy önálló szerződést jelent, mely a követelésjog érvényesítésekor módosításokat szenvedhet, illetve amelynek közjogi eljárásban való igénylése  bírói vizsgálat tárgyát kell képezze. Az átengedett adósnak a maga során lehetősége van a hitel átruházásának visszautasítására. Ezek a tényezők jogalapot képeznek és csupán az ezek után megszerzett végrehajthatósági jogcím elnyerésével kérheti az engedményes hitelező bírósági végrehajtótól a végrehajtás beindítását.

Következésképpen, a leírtak alapján a Törvényszék megállapítja, hogy a perorvoslati kérelem megalapozott és a Morari és Társai végrehajtó-iroda 481/2012. sz. végrehajtási dossziéjában a végrehajtás végrehajtható okirat hiányában történt meg. Ily módon megállapítást nyer, hogy a felfolyamodók által említett más indokok megvizsgálása – sem a követelésre vonatkozó kamatszámolási módszerre vonatkozóan, sem pedig a végrehajtói munkadíjra vonatkozóan – nem esedékes.”

Megjegyzések

A régi Polgári Törvénykönyv 1396. cikk előírásait az érvénybe lépő új Törvénykönyv előírásai hatálytalanították, azonban számos követelés-átruházás történt a régi Törvénykönyv hatálya alatt.

Az új Polgári Törvénykönyv jogok átruházásáról szóló 1568. cikkének (1.) bekezdésében: A követelés-átruházással az engedményesre átszáll: a) minden olyan jog, mely az engedményezőt az átengedett hitel vonatkozásában megilleti; b) garanciajogok és az átengedett hitelnek minden tartozéka.

„A téma nyitott marad az új Törvénykönyv esetében is, mivel a végrehajtható jelleg a hitelszerződésre vonatkozik, nem pedig a követelésre” – jegyzi meg Călin Iuga ügyvéd.

(A magyar nyelvű változatot készítette Györgyjakakb Miklós igazságügyi fordító és tolmács, a CLUJUST.RO hivatalos partnere.)

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina