fbpx

Viața unui dosar în instanță: Înregistrarea, repartizarea și circuitul

Modalitatea de înregistrare, cum se face repartizarea și care este circuitul unui dosar civil sau penal în instanță sunt descrise în noul Regulament de ordine interioară al instanțelor judecătorești din România.

Extras din Regulament

Inregistrarea si repartizarea cererilor adresate instantelor, circuitul dosarelor

Art. 94. (1) Actele de sesizare a instantei depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin posta, curier ori fax sau in orice alt mod prevazut de lege, se depun la registratura, unde, in aceeasi zi, dupa stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, data certa si numar din aplicatia ECRIS.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca in aceeasi zi sau ulterior se constata ca au fost inregistrate acte identice de investire a instantei, acestea vor primi un singur numar in aplicatia ECRIS, formand un singur dosar.

(3) Caile de atac declarate impotriva aceleiasi hotarari se inregistreaza in acelasi dosar si se solutioneaza de completul initial investit.

(4) Numarul unic al dosarului este format din: numarul din registrul general electronic/numarul identificator al instantei/anul inregistrarii dosarului.

(5) Numarul din registrul general electronic reprezinta numarul dosarului in cadrul registrului electronic pentru intreaga instanta. Acest numar incepe de la valoarea 1 pentru primul dosar din anul curent si continua incremental pentru fiecare nou dosar creat.

(6) Numarul identificator al instantei reprezinta un numar unic de identificare a instantei de judecata. Lista numerelor de identificare a instantelor de judecata este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

(7) Numarul unic dat de instanta de fond se pastreaza fara modificari pe tot parcursul solutionarii dosarului pana la executarea hotararii. In situatiile in care in mod obiectiv programul nu permite pastrarea aceluiasi numar, se va genera un numar nou in sistem informatic.

(8) Dosarele inregistrate pe rolul instantelor inainte de generalizarea acestei aplicatii primesc numar unic in sistemul informatic, daca sunt repuse pe rol sau daca se formuleaza o cerere in legatura cu acestea care necesita acordarea unui termen de solutionare.

(9) Dosarele vor fi inregistrate atat in registrul de la registratura generala a instantei, cat si in registrul general al sectiei la care a fost repartizat fiecare dosar.

(10) Stabilirea obiectului cauzei se face, de regula, de catre un grefier cu studii superioare, sub coordonarea unui judecator. Dupa stabilirea numarului din aplicatia ECRIS, dosarele se predau personalului responsabil cu efectuarea repartizarii aleatorii, avand atasate dovezile privind modul in care au fost transmise.

(11) Daca din motive obiective actele de sesizare a instantei nu au primit numar in aplicatia ECRIS in conditiile alin. (1), acestea vor fi prelucrate cu prioritate a doua zi, cu aprobarea presedintelui instantei sau a persoanei desemnate de acesta, incheindu-se in acest sens un proces-verbal si mentionand ca data certa data depunerii actului de sesizare la registratura.

(12) Celelalte cereri si acte de orice natura, inclusiv corespondenta cu caracter administrativ, sosite prin posta, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, se inregistreaza in registrul general de dosare, registrul de intrare- iesire a corespondentei administrative ori in registrul de evidenta a petitiilor si se prezinta, dupa caz, presedintelui instantei sau presedintelui sectiei, daca vizeaza activitatea acesteia, sau, atunci cand cererea priveste un dosar aflat pe rolul instantei, completului caruia i-a fost repartizata cauza sau grefierului de sedinta, dupa caz. In cazul in care o cerere sau un act priveste un dosar aflat pe rolul instantei in ziua depunerii, dupa inregistrare, grefierul registrator va preda cererea sau actul direct grefierului de sedinta.

(13) Dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la registratura instantei sub semnatura, dupa care se predau arhivarului care le ataseaza la dosar, facandu-se mentiune despre aceasta pe conceptul de citare.

(14) Dovezile de indeplinire a procedurilor si comunicarilor efectuate prin telefon, telegraf, fax, posta electronica ori prin alte mijloace de comunicare, primite de grefierul de sedinta sau de persoana care le-a transmis, se depun la dosar in forma scrisa, imediat ce au fost receptionate.

(15) Documentele si inscrisurile care nu pot fi atasate la dosar, precum si obiectele ce servesc ca mijloc de proba vor fi predate direct grefierului sef sectie, respectiv grefierului-sef, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament privind gestiunea corpurilor delicte.

(16) Inregistrarea, evidenta si pastrarea documentelor ce nu sunt destinate publicitatii se vor face in conditiile prevazute de lege.

(17) Plicurile continand corespondenta cu caracter confidential se inregistreaza in registrul de intrare a corespondentei, cu aceasta mentiune, fara a fi desfacute, dupa care se predau destinatarului.

(18) Instantele judecatoresti vor lua masuri pentru completarea tuturor campurilor aplicatiei ECRIS cu date complete si corecte, conform instructiunilor de utilizare.

Art. 95. (1) Pe coperta dosarului se vor mentiona, dupa caz, denumirea instantei, sectia, completul de judecata, numarul dosarului, numele sau denumirea partilor, obiectul pricinii, masura preventiva, termenele de judecata, numarul si data hotararii, initialele judecatorului insarcinat cu redactarea hotararii si pozitia din registrul de executari penale.

(2) Inainte de a fi puse la dispozitia justitiabililor sau predate pentru sedinta de judecata, dosarele trebuie sa aiba toate filele cusute si numerotate.

(3) In cazul in care dosarul urmeaza a fi inaintat la instanta de apel sau recurs ori la alta autoritate sau se depune in conservare, se va proceda la snuruirea definitiva si aplicarea sigiliului, iar pe fata interioara a ultimei coperte grefierul arhivar va certifica numarul filelor in cifre si, in paranteza, in litere.

(4) In ipoteza in care partile solicita eliberarea unor inscrisuri aflate in dosarele altor autoritati, atasate dosarului ce se conserva, se poate proceda la desigilarea acestora cu intocmirea unui proces-verbal despre operatiunea intreprinsa, realizandu-se in mod corespunzator o noua numerotare, lasandu-se la dosar o copie a actului respectiv.

(5) Dosarele se pot forma in doua sau mai multe volume, iar in adresele de inaintare a dosarelor se indica numarul volumelor si numarul de pagini ale fiecarui volum. Fiecare volum are, de regula, un numar de 200 de file

(6) Actele medicale si medico-legale, probele obtinute ca urmare a unor metode de supraveghere tehnica, transcrierile convorbirilor de orice fel, fotografiile si probele care contin imagini administrate in cauze penale, precum si fotografiile sau alte imagini administrate in cauzele civile, daca vizeaza viata privata, se tin in volume separate. Pe coperta volumului se mentioneaza Sdate confidentiale. Aceste volume sunt supuse regimului de studiere si fotocopiere prevazut de art. 93 alin. (10) si (13), care se aplica in mod corespunzator.

(7) La instantele de control judiciar se formeaza un nou dosar la care se ataseaza separat dosarul primei instante si, dupa caz, al instantei de apel.

Art. 96. Cererile de inregistrare a modificarilor actelor constitutive si/sau statutului asociatiilor, fundatiilor, sindicatelor si ale altor persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial primesc numar nou de dosar. La dosarul initial se ataseaza dosarul nou-format.

Art. 97. (1) Cererile nou-intrate care privesc un dosar deja inregistrat in ECRIS nu vor fi inregistrate cu numar nou de dosar, daca au unul din urmatoarele obiecte:
1. abtinere, recuzare, incompatibilitate;
2. cerere de ajutor public judiciar;
3. exceptie de neconstitutionalitate;
4. indreptare, completare si lamurire hotarare, inlaturare omisiuni vadite;
5. perimare;
6. contestatia privind tergiversarea procesului;
7. cerere privind efectuarea de perchezitii in cursul judecatii.

(2) Crearea dosarelor asociate se va face, de la momentul inregistrarii, pentru urmatoarele tipuri de cereri:
1. cerere de reexaminare;
2. reexaminare anulare cerere;
3. reexaminare ajutor public judiciar;
4. caile de atac privind amenzile judiciare;
5. reexaminare taxa de timbru/restituire taxa de timbru dupa solutionarea definitiva a cauzei/restituire cautiune dupa solutionarea definitiva a procesului.

(3) Pentru cererile prevazute la alin. (1) se pot crea, la momentul formularii acestora, dosare asociate care nu se contabilizeaza din punct de vedere statistic.

(4) In cazul declararii unei cai de atac impotriva solutiei pronuntate asupra cererilor prevazute la alin. (1), precum si in cazul declararii unor cai de atac impotriva altor tipuri de incheieri pronuntate inainte de solutionarea cauzei se creeaza dosar asociat la momentul declararii caii de atac, daca acesta nu s-a format la momentul inregistrarii cererii.

(5) Cererile de reexaminare prevazute de art. 200 alin. (6) si (7) din Codul de procedura civila se repartizeaza aleatoriu in sistem informatic ECRIS completelor care judeca in aceeasi materie, dupa blocarea completului initial investit.

(6) Cererile de restituire a taxei judiciare de timbru sau a cautiunii, formulate dupa ramanerea definitiva a hotararii, se repartizeaza completului care a judecat cauza.

Art. 98. (1) Dupa alocarea numarului unic in sistemul ECRIS pentru dosarul de fond, pentru procedura de camera preliminara se creeaza primul dosar asociat. Incheierea prin care se dispune inceperea judecatii in procedura camerei preliminare este incheiere de dezinvestire. In cazul in care se dispune restituirea cauzei la parchet, incheierea pronuntata de judecatorul de camera preliminara, ramasa definitiva, este act final de dezinvestire si in dosarul de fond.

(2) In cursul procedurii camerei preliminare sau al judecarii cauzei de catre instanta de judecata se inregistreaza ca dosare asociate, de la momentul formularii acestora:
a) cererile privind luarea, inlocuirea, revocarea, incetarea masurilor preventive sau modificarea continutului acestora, precum si verificarea periodica a masurilor preventive;
b) cererile privind luarea, modificarea sau ridicarea masurilor asiguratorii;
c) cererile referitoare la masurile de siguranta.

(3) La intocmirea rapoartelor statistice privind volumul de activitate al judecatorilor de camera preliminara si al completelor de judecata, dosarele asociate, inregistrate conform alin. (1) si (2), vor fi contabilizate ca fiind dosare nou-inregistrate de catre programul informatic ECRIS.

Art. 99. (1) In materia executarii hotararilor penale, prima cerere in aceasta materie asupra careia se pronunta judecatorul delegat cu executarea, prin incheiere, se inregistreaza ca dosar nou in legatura cu dosarul de fond.

(2) Cererile ulterioare, pentru care legea prevede ca judecatorul delegat cu executarea se pronunta prin incheiere, se inregistreaza ca dosare asociate la dosarul format conform alin. (1).

(3) Dosarele asociate prevazute la alin. (2) se contabilizeaza din punct de vedere statistic.

(4) Cererile in materia executarii, pentru care legea prevede ca se solutioneaza de catre instanta, se inregistreaza ca dosare noi.

Art. 100. (1) Inregistrarea statistica a cererilor, formarea dosarelor, intocmirea conceptelor de citare, emiterea procedurilor de chemare in fata instantei si comunicarea copiilor de pe actele de sesizare a instantei se fac imediat dupa fixarea termenului de judecata, pentru cauzele de natura urgenta, sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare, in celelalte cauze. Persoana care intocmeste procedurile va face mentiune, pe conceptul de citare, despre data predarii acestora spre expediere.

(2) Expedierea corespondentei se va realiza, in conditiile legii, prin posta, agent procedural sau curier, prin fax ori e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat si supravegheat si care sa asigure caracterul oficial al acesteia.

Art. 101. (1) Repartizarea cauzelor se va efectua in sistem informatic prin programul ECRIS.

(2) In cazul in care repartizarea in sistem informatic nu se poate aplica din motive obiective, repartizarea cauzelor se efectueaza prin metoda sistemului ciclic.

(3) Repartizarea aleatorie in sistem informatic se realizeaza o singura data, urmand ca in situatiile in care pe parcursul desfasurarii procesului apar incidente procedurale sa se recurga la regulile stabilite in prezentul regulament.

(4) Cererile referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judeca de acelasi complet daca prin lege nu se prevede altfel.
(5) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la inceputul fiecarui an si se numeroteaza pe instanta sau, dupa caz, pe sectii, tinandu-se seama de materiile in care judeca, de specializarea completelor si de stadiul procesual in care se afla cauzele. Modificarea numarului completelor de judecata sau schimbarea judecatorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, in conditiile legii.

(6) Toate modificarile aduse compunerii completului de judecata ori repartizarii dosarelor in conditiile prezentului regulament vor fi evidentiate in programele informatice de repartizare aleatorie.

(7) In situatiile de modificare a compunerii completului de judecata, copiile dupa incheierile, hotararile colegiului de conducere si procesele verbale se pastreaza in mape separate.

(8) Un dosar se considera repartizat aleatoriu chiar si in situatia in care un singur complet poate solutiona o cauza, daca aceasta situatie se datoreaza unor motive obiective.

(9) Ori de cate ori se impune excluderea unui complet de la repartizarea aleatorie, aceasta se dispune de presedintele de sectie sau de presedintele de instanta, dupa caz.

Art. 102. (1) Cauzele avand ca obiect cererile, propunerile, plangerile sau contestatiile date prin lege in competenta judecatorului de drepturi si libertati se inregistreaza in sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidentiate in legatura cu dosarul avand ca obiect prima cerere, propunere, plangere ori contestatie formulata in cauza.

(2) Persoana desemnata cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea, propunerea, plangerea sau contestatia, verifica in sistemul ECRIS daca au fost formulate alte sesizari in cursul urmaririi penale efectuate in cauza respectiva si intocmeste un proces-verbal pe care il depune la dosar.

(3) Daca solutionarea unei cereri, propuneri, plangeri sau contestatii de catre un singur judecator de drepturi si libertati nu este posibila din cauza numarului mare al inculpatilor la care aceasta se refera, pot fi constituite mai multe dosare, pe grupuri de inculpati. Modalitatea de constituire a dosarelor pe grupuri de inculpati se stabileste prin hotarare a colegiului de conducere.

(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica atat la solutionarea unei prime cereri, propuneri, plangeri sau contestatii, cat si a celor formulate ulterior in cursul urmaririi penale in aceeasi cauza.

(5) Judecatorul de drepturi si libertati care solutioneaza o prima cerere, propunere, plangere sau contestatie solutioneaza, de regula, si urmatoarele cereri, propuneri, plangeri ori contestatii formulate in cursul urmaririi penale in cadrul aceluiasi dosar de urmarire penala, daca prin hotarare a colegiului de conducere nu s-a dispus altfel.

(6) La primirea rechizitoriului sau a acordului de recunoastere a vinovatiei, persoana desemnata cu repartizarea aleatorie verifica in sistemul ECRIS dosarele in care s-au indeplinit acte sau masuri procesuale de catre judecatorul de drepturi si libertati. Aceasta inainteaza de indata dosarul format, incheierile emise de judecatorul de drepturi si libertati, precum si un proces- verbal in care mentioneaza rezultatul verificarii presedintelui sectiei penale ori, dupa caz, presedintelui instantei, daca nu exista sectii.

(7) Presedintele sectiei penale ori, dupa caz, presedintele instantei, dispune, in scris, ca dosarul format ca urmare a sesizarii instantei prevazute la alin. (6) sa nu fie repartizat acelor judecatori care, in calitate de judecatori de drepturi si libertati, au indeplinit acte sau masuri procesuale in cursul urmaririi penale. Dispozitia presedintelui sectiei penale sau, dupa caz, a presedintelui instantei prin care s-a decis excluderea anumitor complete de la repartizarea aleatorie se depune la mapa privind incidentele de repartizare.

Art. 103. (1) Repartizarea aleatorie a cauzelor se realizeaza de catre persoanele desemnate anual de presedintele instantei.

(2) Prin metoda sistemului ciclic dosarele sunt preluate de persoana sau persoanele desemnate potrivit alin. (1), care repartizeaza cate un dosar, in ordine, completelor de judecata competente, stabilite conform art. 101 alin. (5).

Art. 104. (1) Ori de cate ori se impune aplicarea metodei de repartizare ciclica a dosarelor, acestea se atribuie, in functie de data inregistrarii la instanta respectiva, catre completele de judecata competente, in ordinea numerotarii acestora.

(2) In cazul unei noi operatiuni de repartizare ciclica alocarea dosarelor se va realiza incepand cu completul cu numarul urmator celui caruia i-a fost atribuit ultimul dosar la repartizarea ciclica precedenta.

(3) In situatia desfiintarii unui complet, toate cauzele repartizate acestuia, inclusiv cele suspendate, vor fi repartizate prin sistemul ciclic, conform hotararii colegiului de conducere.

Art. 105. Cauzele avand ca obiect luarea, revocarea sau inlocuirea unei masuri preventive cu privire la inculpatul condamnat, dupa pronuntarea hotararii asupra fondului cauzei, pana la sesizarea instantei de apel, in conditiile art. 399 alin. (10) din Codul de procedura penala, se solutioneaza de completul care a pronuntat hotararea asupra fondului cauzei, daca judecatorul care a intrat in compunerea acelui complet isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei sau, dupa caz, al instantei si la data stabilita pentru solutionarea acestor cauze.

Art. 106. (1) Pe toata durata tutelei, curatelei sau ocrotirii interzisului judecatoresc, dupa caz, actele procesuale referitoare la exercitarea atributiilor instantei de tutela se efectueaza in acelasi dosar, repartizat aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori si de familie.

(2) Cererile sau plangerile referitoare la tutela minorului, la curatela sau la ocrotirea interzisului judecatoresc se inregistreaza ca dosare asociate, cu exceptia actiunilor in anulare, care se inregistreaza ca dosare distincte si se repartizeaza aleatoriu. Dupa solutionarea definitiva sau, dupa caz, irevocabila a acestor cauze, dosarele se ataseaza la dosarul de tutela, de curatela sau la dosarul avand ca obiect ocrotirea interzisului judecatoresc, dupa caz.

(3) Cererile referitoare la deschiderea tutelei fratilor si/sau surorilor minorului cu privire la care exista pe rolul instantei o sesizare similara se solutioneaza de acelasi complet.

(4) In cazul in care o alta instanta este investita ulterior cu cereri in materia ocrotirii unei persoane fizice, aceasta solicita copii certificate de pe toate inscrisurile dosarului in care s-a dispus, dupa caz, instituirea tutelei minorului, ocrotirea interzisului judecatoresc sau curatela persoanei respective, inclusiv copiile certificate de pe toate inscrisurile din dosarele asociate sau atasate.

Art. 107. (1) Daca ulterior inregistrarii unei cereri se constata ca la instanta s-a depus cel putin o cerere formulata de aceleasi parti, chiar impreuna cu altele, avand unul dintre obiectele initiale, toate cererile vor fi repartizate primului complet investit daca cererile nu au fost solutionate inca.

(2) Colegiul de conducere stabileste, in functie de resursele instantei, procedura interna privind evitarea, in masura posibilitatii, a judecarii separate a actelor de sesizare a instantei in situatiile prevazute la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si daca primul complet investit a luat act de renuntarea la judecarea cererii sau a anulat cererea ca netimbrata, ca nesemnata ori pentru neindeplinirea celorlalte conditii prevazute de art. 194197 din Codul de procedura civila, ori cererea de deschidere a procedurii de insolventa a fost respinsa in conditiile art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si atunci cand cererea a fost respinsa ca inadmisibila in conditiile art. 1.017 alin. (2) din Codul de procedura civila.

(4) In cazul in care primul complet investit considera ca nu sunt aplicabile prevederile alin. (1) presedintele de sectie sau, dupa caz, presedintele instantei, stabileste care este completul care va solutiona cauza, intocmind un proces-verbal.

(5) Prevederile alin. (1)(3) se aplica si in caile de atac.

(6) Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in materie penala.

Art. 108. (1) Dosarele avand ca obiect cererile de chemare in judecata introduse dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, in vederea repartizarii pe complete.

(2) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise, de indata, completului corespunzator, pentru indeplinirea procedurilor premergatoare fixarii primului termen de judecata. In functie de numarul si de complexitatea cauzelor, colegiul de conducere poate stabili un alt termen pentru verificarea cererilor de chemare in judecata.

Art. 109. (1) Dosarele repartizate pe complete vor fi preluate de presedintele sau de unul dintre judecatorii completului de judecata, care va lua masurile necesare in scopul pregatirii judecatii, astfel incat sa se asigure solutionarea cu celeritate a cauzelor.

(2) In situatia in care judecatorii prevazuti la alin. (1) se afla in imposibilitate sa ia masurile necesare pregatirii judecatii, astfel incat sa se asigure solutionarea cu celeritate a cauzelor, acestea vor fi dispuse de presedintele instantei ori, dupa caz, al sectiei, ori de judecatorul desemnat de acestia.

(3) Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecata si aducerea la indeplinire a celorlalte masuri pentru pregatirea judecatii se realizeaza de catre grefierul de sedinta sau de un grefier desemnat de catre presedintele instantei in acest scop.

(4) Dupa ramanerea definitiva a incheierii prin care s-a dispus, in procedura in camera preliminara, inceperea judecatii, completul fixeaza primul termen de judecata, dispunand citarea partilor, precum si, dupa caz, alte masuri pentru pregatirea judecatii, in conditiile legii.

Art. 110. (1) Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abtinerea tuturor membrilor completului de judecata, se vor solutiona de completul cu numarul imediat urmator, care judeca in aceeasi materie. Daca in materia respectiva nu mai exista decat un singur complet de judecata, incidentele procedurale referitoare la toti membrii completului se vor solutiona de acesta. Daca nu mai exista un complet care judeca in acea materie, incidentele vor fi solutionate de completul din materia si dupa regulile stabilite de colegiul de conducere al instantei.

(2) Daca in urma solutionarii incidentelor procedurale prevazute la alin. (1) se constata ca, din motive prevazute de lege, completul caruia i-a fost repartizata aleatoriu cauza nu este in masura sa judece, dosarul se repartizeaza aleatoriu. Daca mai exista un singur complet care judeca in acea materie, cauza se repartizeaza acestuia.

(3) Cauzele in care toti judecatorii unei sectii au devenit incompatibili sa judece se repartizeaza conform regulilor stabilite de colegiul de conducere.

(4) In situatia in care incidentele procedurale se refera la o parte din membrii completului de judecata, solutionarea acestora se va face de catre un complet constituit prin includerea judecatorului sau a judecatorilor stabiliti prin planificarea de permanenta, pe materii, realizata cel putin trimestrial.

(5) In cazul in care dupa solutionarea incidentelor procedurale conform alin. (4), se constata incompatibilitatea unuia sau unora dintre membrii completului de judecata, intregirea completului se realizeaza prin participarea judecatorului sau judecatorilor inscrisi in lista de permanenta dupa judecatorul sau judecatorii care au participat la solutionarea incidentului procedural.

(6) Planificarea de permanenta se intocmeste de presedintele instantei sau, dupa caz, de presedintele sectiei, cu aprobarea colegiului de conducere, tinandu-se cont de completele de judecata din care face parte judecatorul, avand prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor.

(7) Planificarea de permanenta se face pentru fiecare zi. Incidentele procedurale se solutioneaza, de regula, in ziua in care au fost invocate. Intregirea completului se face cu judecatorul sau judecatorii din planificarea de permanenta din ziua in care acestea au fost invocate.

(8) In caz de absenta, compunerea completului de judecata se va realiza prin participarea judecatorilor din planificarea de permanenta, desemnati conform alin. (4) si (6), intocmindu-se in acest sens un proces-verbal.

(9) In cazul existentei, intr-o singura zi, a mai multor incidente procedurale sau a situatiilor de absenta a membrilor completului de judecata, solutionarea acestora se face, prin rotatie, de judecatorii aflati pe planificarea de permanenta din acea data, in ordinea inregistrarii.

Art. 111. (1) In cazul trimiterii cauzei de la o sectie la alta in conditiile legii, dosarul isi pastreaza numarul si este repartizat aleatoriu. Aceeasi regula se aplica in cazul trimiterii dosarului la sau de la un complet specializat.

(2) In situatia recalificarii unei cauze astfel incat s-ar schimba numarul judecatorilor care compun completul se va proceda astfel:
a) daca o cauza trebuie solutionata de un complet cu un numar mai mare de judecatori decat cel caruia i-a fost repartizata, completul de judecata va fi intregit, dupa caz, cu unul sau doi judecatori din lista de permanenta din ziua in care s-a dispus asupra recalificarii;

b) daca o cauza trebuie solutionata de un complet cu un numar mai mic de judecatori decat cel caruia i-a fost repartizata, completul de judecata va fi format din presedintele completului si, daca este cazul, si din urmatorul judecator din compunerea acestuia.

(3) Daca anterior luarii oricaror masuri procedurale de catre completul caruia i-a fost repartizata cauza se constata o eroare la repartizarea acesteia, presedintele de sectie sau presedintele instantei, dupa caz, stabileste existenta erorii si necesitatea unei noi repartizari aleatorii. In celelalte cazuri se aplica regulile prevazute la alin. (2).

(4) In caz de disjungere, dosarul nou-format se repartizeaza aceluiasi complet pentru respectarea principiului continuitatii.

(5) Repunerea pe rol a cauzei dupa suspendare, pentru continuarea judecatii, pentru perimare sau pentru pronuntarea hotararii ca urmare a incheierii acordului de mediere, se va realiza de completul initial investit cu solutionarea cauzei, chiar daca intre timp si-a schimbat compunerea.

(6) Cererile de indreptare a erorilor materiale si cererile de completare sau lamurire a hotararii se solutioneaza de completul care a pronuntat hotararea a carei indreptare ori lamurire se solicita. Aceeasi rezolvare se va da si contestatiilor la executare prevazute de art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedura penala si de art. 712 alin. (2) din Codul de procedura civila. In cazul completelor colegiale, judecatorii care au pronuntat hotararea se vor reuni chiar daca nu mai fac parte, impreuna, din acelasi complet. Daca la data aparitiei oricareia dintre situatiile mentionate numai unul sau unii dintre respectivii judecatori isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei, completul va fi intregit cu unul ori, dupa caz, 2 judecatori din lista de permanenta de la data inregistrarii cererii de indreptare a erorilor materiale sau a cererii de completare ori lamurire a hotararii, respectiv a contestatiei la executare.

(7) In cazurile prevazute la alin. (6), daca judecatorul, sau, dupa caz, niciunul dintre judecatorii care au compus completul colegial nu mai functioneaza in cadrul sectiei ori, dupa caz, al instantei, cauza se va repartiza aleatoriu, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (13).

(8) Cauzele trimise spre rejudecare se repartizeaza completului initial investit. Dispozitiile art. 110 se aplica in mod corespunzator in situatia existentei unui caz de incompatibilitate.

(9) Completul de divergenta se constituie prin includerea in completul de judecata a presedintelui sau a vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecatorului din planificarea de permanenta.

(10) Cererile de suspendare a executarii hotararilor supuse cailor de atac se vor solutiona de completul care a fost investit cu judecarea cauzei. Daca cererea de suspendare se inregistreaza inainte de sosirea dosarului, aceasta se va repartiza in procedura aleatorie.

(11) Suspendarea provizorie a executarii hotararii in conditiile Codului de procedura civila de la 1865 se va solutiona dupa modelul completelor specializate in compunerea carora intra presedintele instantei sau, dupa caz, presedintele de sectie ori inlocuitorii acestora.

(12) Cererea de suspendare provizorie a executarii silite inceputa in conditiile Codului de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, formulata inainte de introducerea unei contestatii la executare, se repartizeaza aleatoriu. Daca exista contestatie la executare depusa la instanta, cererea de suspendare provizorie a executarii silite, chiar formulata separat, se va judeca de catre completul care solutioneaza contestatia.

(13) Prin hotarare a colegiului de conducere se poate stabili preluarea cauzelor unui complet daca membrul sau, dupa caz, niciunul dintre membrii acestuia nu isi mai desfasoara activitatea in cadrul sectiei ori, dupa caz, al instantei, de catre alt sau alti judecatori, dupa caz. In aceasta situatie vor fi preluate toate cauzele completului respectiv, inclusiv cele suspendate.

(14) Prevederile art. 7 alin. (1) lit. g) se aplica in mod corespunzator in situatiile neprevazute de prezentul articol.

Art. 112. (1) In caz de avarie, instantele vor proceda la atribuirea numarului unic de dosar prin alocarea unei plaje de numere care sa porneasca de la un numar mai mare decat ultimul numar atribuit electronic. Fiecare dosar inregistrat se noteaza in registrul de avarie.

(2) Dupa ce avaria dispare, grefierii care au gestionat registrul de avarie au obligatia de a inregistra toate dosarele din acest registru in sistemul ECRIS, pentru a deveni numere unice de dosare.

(3) Inregistrarea de noi dosare in sistemul ECRIS se realizeaza numai dupa preluarea in sistemul electronic a tuturor numerelor din registrul de avarie.

Art. 113. (1) Pe perioada vacantei judecatoresti se pot forma complete separate, pentru a se asigura solutionarea cauzelor urgente, precum si a celor in care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.

(2) Colegiile de conducere, la propunerea presedintilor de sectii sau, daca nu exista sectii, la propunerea presedintelui instantei, stabilesc tipurile de obiecte care se vor solutiona in timpul vacantei judecatoresti, precum si modalitatea de repartizare a cauzelor inregistrate in timpul vacantei judecatoresti, ramase nesolutionate la sfarsitul acesteia, de regula, prin metoda repartizarii ciclice.

 

Comments

comentarii

Două grupuri de cetăţeni români, ale căror curse aeriene au fost anulate, sunt blocate pe Aeroportul Internaţional Dubai, în contextul fenomenelor meteorologice extreme care afectează teritoriul Emiratelor Arabe Unite.... Citește mai mult
La Iulius Mall Cluj vei avea parte de un weekend în care poți să te întorci pe tărâmul copilăriei și să redescoperi magia lucrurilor simple.... Citește mai mult

Lasă un răspuns