Instanța le dă în cap cu OUG 52/2016 recuperatorilor de la Secapital-Kruk și executorilor judecătorești

Clujust.ro vă prezintă un exemplu elocvent de cum o instanță din Cluj le dă în cap cu OUG 52/2016 recuperatorilor de creanțe de la Secapital/Kruk și unor executori judecătorești, care practic au ignorat legea și au pus în executare ceva ce nu era titlu executoriu.

Judecătorul Simona Mihai de la Judecătoria Cluj-Napoca merită felicitări pentru modul cum i-a pus la punct pe recuperatorii de creanțe. Magistratul notează în sentința prin care a admis o contestație la executare că nici înainte de OUG 52/2016 contractele de credit nu puteau fi titluri executorii pentru cesionari, iar după intrarea în vigoare a Ordonanței nici nu mai poate fi vorba de așa ceva. ”Tocmai prin apariția acestei ordonanțe s-a înțeles a se clarifica încă o dată, dacă mai era necesar, că niciun contract de credit nu poate reprezenta titlu executoriu pentru un cesionar care este entitate ce desfășoară activități de recuperare creanțe.”, scrie judecătorul. 

Cu atât mai importantă este motivarea sentinței pe care o prezentăm mai jos cu cât este împotriva firmei Secapital (membră în grupul Kruk), care este parte în 5.508 dosare la Judecătoria Cluj-Napoca și 308.999 dosare în toată țara!!

Judecătorul nu s-a mulțumit să constate că termenul de prescripție era împlinit cu trei ani înainte de demararea executării silite, ci a arătat că Secapital nu deținea un titlu executoriu și că nu are calitate de creditor. Odată cu admiterea contestație la executare, instanța a anulat adresele de înființare a popririlor trimise de executor la patru bănci și o firmă.

Sentința nici măcar nu a mai fost atacată cu recurs de Secapital, fiind edificatoare.

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 4806/2017 – Judecătoria Cluj-Napoca (dosar 5469/211/2017)

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța retine următoarele:

În fapt, în data de 10.04.2006 s-a încheiat între petent și BRD- Group Societe Generale SA, contractul de credit nr. …., obiectul creditului fiind suma de 40.000 RON, credit ce s-a acordat pe o perioadă de 120 luni.

În anul 2010, acesta a încetat să achite ratele aferente creditului.

În anul 2016, in dosarul de executare nr. 673/2016 al SCPEJ Morari si asociații, s-a demarat procedura contestată.

Referitor la prescripția dreptului de a cere executarea silită, conform art. 6 din Decretul 167/1958, aplicabil în speță, dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani. Aceeași dispoziție se regăsește și la art. 706 C.pr.civ.

Potrivit art. 7 din Decretul 167/1958 precum și art. 706 alin 2 C.pr.civ. termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită.

Potrivit art. 6.9 din condițiile generale, dacă imprumutatul nu plăteste la scadenta ratele și dobânzile aferente creditului poate declara scadent anticipat creditul.

Termenul de prescripție de 3 ani s-a împlinit în anul 2013, iar creditoarea urmăritoare a început executarea silită în anul 2016, cu depășirea termenului de a începe executarea silită.

În speță se poate vorbi despre excepția lipsei caracterului executoriu al titlului deținut de către Secapital S.a.R.L. neindicat nici măcar pe încheierea de încuviințare a executării silite nr. …/CC/17.10.2016 emisă de Judecătoria Cluj Napoca.

Nici în incheierea din data de 01.03.2017 emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuțional se arată faptul că “La cererea de executare silită formulată de către creditor s-a atașat titlul executoriu constând în: contract de credit nr. …/10.04.2006.”, deci fără a fi atașate alte acte, înscrisuri cu care Secapital să-și dovedească calitatea de creditor urmăritor și existența unui titlul executoriu pe numele său.

Contractul de cesiune de creanțe nu constituie titlu executoriu.

Potrivit art.58 alin 5 din OUG 52/14.09.2016 ”(5) Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum și orice alte înscrisuri care au caracter de instrumente de garantare a respectivelor credite, încheiate la solicitarea creditorilor, nu reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfășoară activități de recuperare creanțe. “

Or, chiar dacă încheierea de încuviințare a executării silite s-a făcut dupa data intrării in vigoare a OUG 52/2016, aceasta nu face ca pentru perioada anterioară intrării în vigoarea a OUG 52/2016, contractele de credit să fie considerate titluri executorii pentru cesionari, ci tocmai prin apariția acestei ordonanțe s-a înțeles a se clarifica încă o dată, dacă mai era necesar, că niciun contract de credit nu poate reprezenta titlu executoriu pentru un cesionar care este entitate ce desfășoară activități de recuperare creanțe. 

Consecutiv, este incidentă și excepția lipsei calității de creditor a Secapital S.a.R.L, raportat la art. 1578 NC civil.

Intimata nu are un titlu executoriu valabil împotriva petentei pentru a putea începe executarea silită, deci nu are o creanță certă, lichidă și exigibilă.

În cauză este incidentă inopozabilitatea cesiunii de creanță în lipsa dovezii clare a notificării personale a debitoarei cu privire la transmisiunea în discuție.

Instanța reține că, potrivit art. 4, alin. (1) din legea nr. 193/2000 ”O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Clauzele de la art. 7 coroborat cu 3.4, art. 8 coroborat cu art. 4, art. 9-dobânda penalizatoare, din contract sunt abuzive, acestea nu au fost negociate, fiind notoriu că toate contractele de credit încheiate cu instituțiile bancare sunt contracte de adeziune.

Cuantumul dobânzilor și al  comisioanelor este vădit disproporționat și creează un prejudiciu debitorului care se supraîndatorează.

Comisionul de rambursare anticipată este nejustificat, în condițiile în care debitorul este obligat la comision de administrare și întocmire a dosarului, precum și la dobânda anuală. Perceperea acestei taxe are o conotație abuzivă întrucât  este fixată  exclusiv  la  discreția  băncii  și  nu  poate  fi  negociată cu consumatorul.

În ceea ce privește dreptul de a declara scadent anticipat creditul, el este unul unilateral, discreționar și stabilit exclusiv în favoarea creditorului, respectiv a băncii. Or, o astfel de clauză și un astfel de drept pur potestativ creează o disproporție gravă între prestațiile părților întrucât acordă posibilitatea băncii de a opri în mod efectiv plata ratelor și a obliga debitorul la plata integrală a întregului credit.

Va constata nulitatea absolută parțială a contractului de credit referitor la clauzele abuzive prevăzute:- la art. 7 din condițiile particulare coroborat cu art. 3.4 din condițiile generale contractul de credit cu privire la  dobânda variabilă (“creditul se acordă cu dobândă variabilă” și “pe parcursul utilizării și rambursării creditului, Banca poate indexa procentul de dobândă, în funcție de costurile resurselor sale. Noul procent al dobânzii va fi afișat la sediul Băncii la data intrării în vigoare a modificării și se va aplica la soldul creditului existent la data modificării dobânzii…”) – la art. 8 in contractul de credit cu privire la comisionul lunar de gestionare a creditului “la data prezentei 0,20%” coroborat cu art. 4 din condițiile generale (“… calculat ca procent din soldul creditului, plătibil în frecvența prevăzută în condițiile particulare, conform listei de tarife și comisioane standard în vigoare la data încasării”); – la art. 9 din contractul de credit cu privire la dobânda penalizatoare de 3.00 puncte procentuale peste dobânda curentă, calculat pe număr de zile de întârziere și comisionul de administrare a creditului restant, la data prezentei de 6,50 RON coroborat cu art. 4.1 lit d din condițiile generale “plătibil lunar”, – la cap. Asigurari din contractul de credit – Asicredit Grup care prevede că “Împrumutatul a luat cunoștință de condițiile și termenii asigurării de viață de grup încheiate între bancă (în calitate de deținător și beneficiar al asigurării) și Asiban SA (în calitate de asigurator) și este de acord să fie inclus în această asigurare în calitate de asigurat, în baza cererii de asigurare.

Primele de asigurare se plătesc de către împrumutat (și se debitează automat de către bancă din contul curent) lunar, la aceeași dată cu ratele de credit, până la rambursarea integrală a creditului. (conform graficului de plăți prime de asigurare –anexa la prezentul contract). Prima de asigurare lunară se calculează prin aplicarea cotei de 0,085% la soldul lunar al creditului (curent+restant) înaintea achitării ratei de credit aferentă lunii respective. Clauza de primă este stabilită de către asigurator ca urmare a evaluării riscului, în baza cererii de asigurare și, dacă este cazul, a declarațiilor/examinărilor medicale. Primele de asigurare și despăgubirile se plătesc în moneda creditului” coroborat cu articolul 7.1 din condițiile generale la contractul de credit cu consecința desființării titlului executoriu și anulării întregii executări silite pornită în temeiul contractului de credit, anularea tuturor  actelor de executare demarate față de el în dosarul execuțional nr. 673/2016 al SCPEJ Morari si asociații, în temeiul art. 712 alin 2 C.pr.civ.

După anularea clauzelor abuzive, se impune întoarcerea executării silite și repunerea părții în situația anterioară, în temeiul art. 723 C.pr.civ., 724 (1) C.pr.civ. 726 C.pr.civ.

Principiul restitutio in integrum impune ca tot ceea ce s-a executat în baza unui act juridic inexistent sau lovit de nulitate să fie restituit. Acest principiu decurge din cel al retroactivității efectelor nulității; numai prin revenirea la situația anterioară emiterii actului nul, părții vătămate îi este reparat întreg prejudiciu.

Pentru cele ce preced, contestația precizată va fi admisă.

În consecință, va dispune potrivit celor solicitate.

In temeiul art. 453 C. proc. civ., intimata va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 Ron.

În baza art. 18 din OUG nr. 51/2008, obligă intimata la plata în favoarea statului a sumei de 1000 lei pentru care petentul a obținut scutire de la plata taxei judiciare de timbru datorate în cauză, prin admiterea cererii de ajutor public judiciar, la 18.05.2017.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea dresată de petentul C.A.A, domiciliat in Cluj Napoca, cu domiciliul procesual ales în …….în contradictoriu cu intimata: Secapital S.a.R.L., cu adresa pentru comunicarea actelor de procedură la KRUK ROMANIA S.R.L., din București..sector 4 și în consecință:

Constată prescris dreptul de a cere executarea silită demarată în baza contractului de credit nr. ../10.04.2006, în temeiul art. 706 alin 1 teza 1 C.pr.civ. și art. 707 alin 2, și, pe cale de consecință dispune anularea încheierii civile nr. …/CC/17.10.2016 a Judecătoriei Cluj Napoca pronunțată în dosar nr. …./211/2016, precum și anularea executării silite și a tuturor actelor de executare efectuate în dosar execuțional nr. 673/2016 al SCPEJ Morari si asociații.

 Constată lipsa caracterului de titlu executoriu a titlului deținut de Secapital S.a.R.L., cu consecința anulării executării silite și a tuturor actelor de executare efectuate în dosar execuțional nr. 673/2016 al SCPEJ Morari si asociații și respectiv încetării procedurii de executare silită.

Constată lipsa calității de creditor a Secapital S.a.R.L., respectiv a calității procesuale active în faza de executare silită,  cu consecința anulării executării silite și a tuturor actelor de executare efectuate în dosar execuțional nr. 673/2016 al SCPEJ Morari si asociații.

Constată lipsa caracterului cert și lichid al creanței pentru care s-a declanșat urmărirea silită a lui cu consecința anulării executării silite și a tuturor actelor de executare efectuate în dosar execuțional nr. 673/2016 al SCPEJ Morari si asociații, respectiv anularea somației din data de 01.03.2017, a încheierii din data de 01.03.2017 privind cheltuielile de executare, a adresei de înștiințare cu privire la poprire din data de 01.03.2017, a adreselor de înființare poprire emisă terților popriți Pergamon RD SRL și băncilor Bank Leumi Romania SA, BRD Groupe Societe Generale SA, Banca Transilvania SA, Libra Internet Bank SA, precum și anularea tuturor actelor de executare silită efectuate ulterior.

Dispune anularea încheierii civile nr. ../CC/17.10.2016 pronunțată de Judecătoria Cluj Napoca în dosar nr. …/211/2016.

Constată nulitatea absolută parțială a contractului de credit referitor la clauzele abuzive prevăzute:- la art. 7 din condițiile particulare coroborat cu art. 3.4 din condițiile generale contractul de credit cu privire la  dobânda variabilă (“creditul se acordă cu dobândă variabilă” și “pe parcursul utilizării și rambursării creditului, Banca poate indexa procentul de dobândă, în funcție de costurile resurselor sale. Noul procent al dobânzii va fi afișat la sediul Băncii la data intrării în vigoare a modificării și se va aplica la soldul creditului existent la data modificării dobânzii…”) – la art. 8 in contractul de credit cu privire la comisionul lunar de gestionare a creditului “la data prezentei 0,20%” coroborat cu art. 4 din condițiile generale (“… calculat ca procent din soldul creditului, plătibil în frecvența prevăzută în condițiile particulare, conform listei de tarife și comisioane standard în vigoare la data încasării”); – la art. 9 din contractul de credit cu privire la dobânda penalizatoare de 3.00 puncte procentuale peste dobânda curentă, calculat pe număr de zile de întârziere și comisionul de administrare a creditului restant, la data prezentei de 6,50 RON coroborat cu art. 4.1 lit d din condițiile generale “plătibil lunar”, – la cap. Asigurari din contractul de credit – Asicredit Grup care prevede că “Împrumutatul a luat cunoștință de condițiile și termenii asigurării de viață de grup încheiate între bancă (în calitate de deținător și beneficiar al asigurării) și Asiban SA (în calitate de asigurator) și este de acord să fie inclus în această asigurare în calitate de asigurat, în baza cererii de asigurare. Primele de asigurare se plătesc de către împrumutat (și se debitează automat de către bancă din contul curent) lunar, la aceeași dată cu ratele de credit, până la rambursarea integrală a creditului. (conform graficului de plăți prime de asigurare –anexa la prezentul contract). Prima de asigurare lunară se calculează prin aplicarea cotei de 0,085% la soldul lunar al creditului (curent+restant) înaintea achitării ratei de credit aferentă lunii respective. Clauza de primă este stabilită de către asigurator ca urmare a evaluării riscului, în baza cererii de asigurare și, dacă este cazul, a declarațiilor/examinărilor medicale.Primele de asigurare și despăgubirile se plătesc în moneda creditului” coroborat cu articolul 7.1 din condițiile generale la contractul de credit cu consecința desființării titlului executoriu și anulării întregii executări silite pornită în temeiul contractului de credit, anularea tuturor  actelor de executare demarate față de el în dosarul execuțional nr. 673/2016 al SCPEJ Morari si asociații.

Dispune întoarcerea executării silite și repunerea părții în situația anterioară.

Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 Ron.

În baza art. 18 din OUG nr. 51/2008, obligă intimata la plata în favoarea statului a sumei de 1000 lei pentru care petentul a obținut scutire de la plata taxei judiciare de timbru datorate în cauză, prin admiterea cererii de ajutor public judiciar, la 18.05.2017.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Apelul si motivele de apel se depun la Judecătoria Cluj-Napoca.

Pronunțată in ședința publică din 22.06.2017.


Comments

comentarii

După mai multe zile de caniculă, cerul din municipiul Cluj-Napoca şi din comuna Floreşti s-a întunecat şi a venit o ploaie torenţială.... Citește mai mult
Pentru a încuraja tinerii să se distreze responsabil, MedLife și-a mobilizat resursele și a pus la dispoziție festivalierilor din cadrul Electric Castle primul centru mobil de testare BTS (boli cu transmitere sexuală) din Europa Centrală și de Sud-Est.... Citește mai mult

Lasă un răspuns