fbpx

Instanța de apel a întors sentința favorabilă unui avocat care a condus un Lamborghini cu 164 km/h în localitate

Un avocat din Vaslui a fost surprins de radar cu 164 km/h prin localitate la volanul unui Lamborghini, astfel că a primit o amendă de 1305 lei și a rămas fără permis 90 de zile. Acesta a contestat sancțiunea, iar la prima instanță a avut noroc, numai că Tribunalul a admis apelul Poliției și a respins plângerea contravențională.

S-a reținut în procesul verbal că în data de 12.07.2020, orele 13:38, conducătorul autovehiculului marca Lamborghini cu nr. de înmatriculare  a circulat cu viteza de 164 km/h pe DN 24 loc. Satu Nou, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h pe ruta de deplasare Iași – Vaslui, abatere filmată cu aparat radar pistol Trucam TC . De asemenea, șoferul nu avea are asupra sa actul de identitate și certificatul de înmatriculare.

Cel aflat la volanul bolidului și care a contestat sancțiunea în instanță este avocatul Marius Culiță Hristea din Baroul Vaslui. Instanța Judecătoriei Vaslui i-a admis plângerea pe motiv că ar apărea un BMW pe filmarea de la radar, însă Tribunalul a apreciat că este cât se poate de clar că viteza aparține mașinii Lamborghini.

Motivarea Tribunalului Vaslui:

”Analizând sentința apelată în raport de criticile formulate de apelant și a actelor dosarului, instanța de control constată că apelul este nefondat pentru următoarele considerente:

Referitor la situația de fapt, instanța de apel constată că, așa cum a reținut și prima instanță, prin procesul-verbal  nr. ___ din 12.07.2020, petentul H.C.M a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1305 lei reprezentând 9 puncte-amendă și cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile, pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG 195/2002 și avertisment pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art. 101 alin. 1 pct. 18 din OUG 195/2002.

S-a reținut în procesul verbal că în data de 12.07.2020, orele 13:38, conducătorul autovehiculului marca Lamborghini cu nr. de înmatriculare _.. a circulat cu viteza de 164 km/h pe DN 24 loc. Satu Nou, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h pe ruta de deplasare Iași -Vaslui abatere filmată cu aparat radar pistol Trucam . Nu are asupra sa actul de identitate și certificatul de înmatriculare.

Prin sentința civilă nr.2766 din data de 20.11.2020, Judecătoria Vaslui a admis plângerea, anulând procesul-verbal contravențional, soluție criticată de către intimat prin prezentul apel.

În drept, se constată că prima instanță a avut în vedere, în mod corect, dispozițiile art. 34 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, care prevăd că instanța învestită cu soluționarea plângerii verifică legalitatea și temeinicia procesului verbal și hotărăște asupra sancțiunii.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanța de apel reține că acest aspect nu a fost criticat de către apelantul-intimat, astfel că a căpătat valoare de adevăr absolut că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor art. 17 din O.G. 2/2001, cuprinzând toate mențiunile prevăzute de lege sub sancțiunea nulității exprese.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, apelul de față vizează o greșită soluționare a plângerii, apelantul-intimat invocând faptul că în mod nelegal s-a dispus anularea procesului verbal de contravenție, apreciind, printre altele, că se poate stabili cu certitudine viteza de rulare a autoturismului condus de către petentul-intimat.

Instanța de control reține că, potrivit art. 121 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 aprobat prin HG 1391/2006, conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare, iar potrivit art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002, constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Contrar susținerilor intimatului, din analiza probelor administrate, instanța de apel constată că prezumția de vinovăție nu a fost înlăturată, rezultând fără echivoc din planșele foto coroborate cu înregistrarea pe suport magnetic, că aceasta a săvârșit fapta reținută în procesul-verbal, respectiv că a condus autoturismul marca Lamborghini cu nr. de înmatriculare ….., cu viteza de 164 km/h pe DN 24, în localitatea Satu Nou, pe un sector de drum cu limita de 50 km/h, pe ruta de deplasare Iași- Vaslui, abatere filmată cu aparat radar pistol Trucam TC .

Sectorul de drum pe care a circulat intimatul se află în interiorul localității Satu Nou, județul Vaslui și potrivit dispozițiilor legale arătate anterior apelantul avea obligația de a circula cu viteza legală de 50 km/oră.

Tribunalul mai reține că stabilirea vitezei de deplasare a petentului s-a realizat în condițiile legii, respectiv cu un mijloc certificat și verificat metrologic (cinemometru), astfel că forța probantă a procesului-verbal de contravenție nu rezultă doar din aplicarea principiului general din dreptul administrativ referitor la prezumția de legalitate a actului întocmit de un agent al statului, ci și din dovezile în baza cărora s-a întocmit, respectiv de buletinul de verificare metrologică a cinemometrului despre care se susține că a înregistrat viteza de deplasare a petentului la momentul constatării contravenției, nr. BBSC-02.01-3490 /15.04.2020, verificare valabilă 1 an.

Pe de altă parte, intimatul a avut posibilitatea de a se apăra împotriva prezumției de legalitate a procesului-verbal de contravenție, atât prin dreptul la formularea de obiecțiuni ce urmau a fi inserate în conținutul procesului-verbal de către organul instrumentator, (însă acesta a declarat că nu are obiecțiuni, semnând în acest mod actul constatator), cât și în fața instanței, cu ocazia formulării prezentei contestații împotriva procesului-verbal de contravenție.

Instanța de fond a reținut netemeinicia procesului-verbal, apreciind că din înregistrarea video nu se poate stabili cu certitudine vinovăția petentului cu privire la fapta reținută în sarcina sa, deoarece este redată viteza de deplasare, de 128 km/h, în descreștere, a unui autoturism marca BMW, altul decât acela condus de petent, astfel încât a înlăturat această probă ca nefiind pertinentă.

Contrar susținerilor instanței de fond, tribunalul, din analiza probelor administrate în cauză se poate stabili cu certitudine că intimatul a circulat , pe raza localității Satu Nou, cu viteza de 164 km/h.

Totodată, se remarcă focalizarea aparatului radar pe autoturismul condus de către petent, neexistând nici un dubiu cu privire la atribuirea vitezei de 164 de km/h acestui autoturism.

Tribunalul constată că, deși intimatul a contestat că ar fi circulat cu viteza de 164 km/h, nu a solicitat probe, chiar bazate pe elemente subiective, pentru a dovedi acest fapt, în timp ce situația de fapt reținută de agentul constatator și procesul-verbal care o constată, și anume depășirea vitezei legale de către intimat, este susținută și confirmată cu mijloace tehnice apte în acest sens și concludente, astfel că nu se poate afirma că a fost încălcată prezumția de nevinovăție instituită de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit art. 249 Cod pr. civ., cel ce face o propunere in fata instanței trebuie sa o dovedească, iar in materie contravențională, procesul verbal de constatare a contravenției face dovada cu privire la starea de fapt reținută, până la proba contrara, proba care trebuie sa fie pertinenta si sa înlăture orice stare de dubiu cu privire la vinovăția petentului.

Din probele administrate în cauză, instanța constată că cele consemnate în cuprinsul procesului-verbal de contravenție corespund realității, iar apelantul nu a făcut dovada altei stări de fapt.

Referitor la înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu avertisment, și înlăturarea sancțiunii complimentare , instanța de control judiciar a retine următoarele:

Potrivit art.21 alin.3 din OG nr.2/2001, sancțiunea se aplica in limitele prevăzute de actul normativ si trebuie sa fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama, de împrejurările in care a fost săvârșită fapta, de modul si mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsa, precum si de circumstanțele personale ale contravenientului si celelalte date înscrise in procesul verbal.

Potrivit art.5 alin.5 din OG nr. 2/2001, sancțiunea stabilita trebuie sa fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite.

Contravenția reținută in sarcina intimatului se înscrie in categoria acelora prin care legiuitorul a dorit sa ocrotească valori sociale de o importanta majora, in speță viața, integritatea si siguranța participanților la trafic, iar limitele legale ale sancțiunii amenzii contravenționale stabilite de legiuitor, coroborat cu sancțiunea complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce, denota scopul preventiv ce s-a dorit a-i fi imprimat acestei contravenții.

Faptul ca contravenția reținută în sarcina petentului nu s-a soldat cu producerea unui eveniment rutier, este lipsit de relevanta din perspectiva criteriilor de individualizare oferite de art.21 alin.3 din OG nr.2/2001, câta vreme, astfel cum s-a reținut in cele ce preced, scopul reglementarii acestei contravenții este unul preventiv, știut fiind ca odată produse evenimentele rutiere cauzate de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, cu depășirea limitei legale de viteză, consecințele pot fi uneori ireparabile.

În ceea ce privește sancțiunea complementară, instanța are în vedere că, potrivit dispozițiilor art. 96 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, sancțiunile contravenționale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de lege și se aplică prin același proces-verbal prin care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau avertismentului.

Prin Decizia nr. 5/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a decis că: instanța de judecată, învestită cu soluționarea plângerii contravenționale formulate împotriva unui proces-verbal de contravenție, prin care s-a aplicat sancțiunea complementară a suspendării temporare a exercitării dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea să examineze proporționalitatea acestei sancțiuni complementare.

Ca atare, solicitarea intimatului privind înlăturarea sancțiunii complementare ori înlocuirea acesteia cu avertismentul este inadmisibilă.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 1 Cod proc. civ, instanța va admite apelul formulat de apelantul – intimat Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui împotriva sentinței civile nr. 2766 din data de 20.11.2020 a Judecătoriei Vaslui, pe care o schimbă în tot, în sensul că, va respinge plângerea contravențională formulată de petentul H.C. M împotriva procesului verbal  nr.__ din data 12.07.2020, ca neîntemeiată.”

Comments

comentarii

În locul fostului Spital de Medicina Muncii, de pe strada Louis Pasteur, va fi amenajat un Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie. Marți a avut loc predarea-primirea amplasamentului unde se va ridica construcția.... Citește mai mult
Preţul energiei electrice în Europa a atins marți un nou nivel record, depăşind pentru prima dată pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-oră.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!