fbpx

Hotărârea istorică prin care fabrica de încălțăminte Clujana a intrat dubios în insolvență. MOTIVAREA

Clujust.ro vă prezintă motivarea hotărârii Tribunalului Specializat Cluj prin care fabrica de încălțăminte Clujana, un brand al Clujului, a intrat în procedura insolvenței. Dubios este că, așa cum se arată în actele contabile depuse de reprezentanții Clujana la dosar, societatea deținută de Consiliul Județean a încheiat exerciţiul financiar 2016 cu profit de 212.967 de lei, iar balanţa de verificare aferentă lunii octombrie 2017 indică datorii de 15.976.921 de lei! Societatea deţine disponibilităţi băneşti în cuantum de 109.626 de lei. Conducerea Clujana a invocat că nu poate să acopere datoriile fiscale ”ca urmare a creşterilor succesive a salariului minim pe economie şi ca urmare a creşterii ratelor eşalonate”

Instanța Tribunaluli Specializat Cluj a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței în cazul Clujana, la solicitarea societății debitoare, care acum este condusă de directorul Florin Gliga, dar și a Sindicatului fabricii și a firmei de audit financiar G5 Consulting din Dej, care au depus cereri la o zi după cea a conducerii fabricii. Judecătorul sindic a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor data de 5 martie 2018. De asemenea, a dispus administratorului judiciar provizoriu să întocmească un raport, care va fi dezbătut la termenul de judecată din 21 februarie.

Motivarea hotărârii

Încheierea civilă nr.77/C/2018

Şedinţa Camerei de consiliu din data de 17.01.2018

Instanţa este constituită din:
Judecător Sindic: Daniela Hamciuc
Grefier: Teodora Giurgiu

S-a luat spre examinare cererea privind deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Clujana SA, la solicitarea acesteia în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.

Soluţionarea cauzei se face în Camera de consiliu, fără citare, potrivit art. 66 alin.10 din Legea nr. 85/2014.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că au fost înregistrate oferte de servicii formulate de CII Dumitrescu Mihaela Adriana, CITR SPRL, Dogaru, Oană şi Asociaţii SPRL, Solvendi SPRL, Phoenix Omega IPURL, Redresare Lichidare SPRL, CII Borsa Daniela Cristina, CII Szoke Manea Monica Lelia, Prestigiu SPRL, Expert Insolvenţă SPRL, CII Szabo Dana, RTZ & Partners SPRL, Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL Filiala Cluj şi Casa De Insolvenţă Avi Consulting IPRUL.

Au mai fost depuse, data de 20 decembrie 2017, cerere de deschidere a procedurii insolvenţei la de Sindicatul Clujana (filele 185-188) şi de desemnare în calitate de administrator judiciar a societăţii profesionale CITR SPRL, respectiv cererea creditoarei G 5 Consulting SRL având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei Clujana SA şi de desemnare în calitate de administrator judiciar a societăţii profesionale CITR SPRL( filele 189-199).

De asemenea, se constată că s-au depus la dosar la data de 16.01.2018 de către debitoare, înscrisurile solicitate de către judecătorul sindic.
Judecătorul sindic încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar.

În baza înscrisurilor de la dosar, judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare.

Judecătorul sindic,

Deliberând, reţine că prin cererea înregistrată la data de 19 decembrie 2017 sub nr. 983/1285/2017, debitoarea SC Clujana SA a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei.

În motivare, debitoarea a arătat faptul că la momentul actual întâmpină dificultăţi financiare, acumulând la data de 31.10.2017 datorii pe termen scurt în cuantum de 14.908.013 lei pentru care nu are lichidităţi suficiente. Deşi aceasta a luat măsuri de reducere a costurilor încă de la începutul anului 2015, cu toate acestea, pe de o parte, situaţia societăţii s-a îmbunătăţit în ceea ce priveşte activitatea curentă, menţinându-se nivelul de contracte de execuţie încălţăminte în sistem lohn, pe de altă parte, pe fondul creşterii necesarului de disponibilităţi băneşti ca urmare a creşterilor succesive a salariului minim pe economie şi ca urmare a creşterii ratelor eşalonate, societatea debitoare nu poate genera suficiente disponibilităţi pentru plata integrală şi imediată a tuturor datoriilor fiscale.

În prezent debitoarea susţine că are un număr de 312 angajaţi cu contract de muncă şi o persoană angajată cu contract de mandat şi îşi exprimă intenţia de a propune un plan de reorganizare.

În ceea ce priveşte desemnarea unui administrator judiciar, debitoarea nu a nominalizat nici un practician în insolvenţă, solicitând doar desemnarea unui practician în insolvenţă cu o vastă experienţă.

În drept, debitoarea a invocat dispoziţiile art. 38 alin. 1, 66, 67, 71 şi 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Se constată că debitoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanţei anexate la fila 6 a dosarului.

Analizând cererea formulată de către debitoare, judecătorul sindic urmează a constata următoarele:

Conform art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă insolvenţa este definită ca fiind acea stare a patrimoniului ce se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, insolvenţa prezumându-se atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.

Totodată, legiuitorul prin dispoziţiile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 a instituit, în plus, o condiţie de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de debitoare, şi anume, aceea a valorii-prag de 40.000 lei. În accepţiunea normei legale menţionată anterior, valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi, este de minim 6 salarii medii brute pe economie.

Din actele financiar-contabile depuse în probaţiune de debitoare se poate constata că, pe de o parte, din contul de profit şi pierdere din 31.12.2016, reiese că debitoarea a încheiat exerciţiul financiar 2016 înregistrând profit de 212.967 de lei, iar balanţa de verificare aferentă lunii octombrie 2017 indică datorii de 15.976.921 de lei, constatând totodată faptul că debitoarea deţine disponibilităţi băneşti în cuantum de 109.626 de lei, insuficiente pentru plata datoriilor.

În acest context, judecătorul sindic reţine incidenţa dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor Legii nr. 85/2014, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.

Ca atare, în temeiul dispoziţiilor art. 71 alin. 1 raportat la art. 38 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC Clujana SA.

În ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar provizoriu, judecătorul sindic are în vedere faptul că, pe de o parte, debitoarea a lăsat la aprecierea instanţei desemnarea administratorului judiciar, iar, pe de altă parte, în dosar au fost depuse două cereri de deschidere a procedurii insolvenţei la data de 20 decembrie 2017 de Sindicatul Clujana şi de desemnare în calitate de administrator judiciar a societăţii profesionale CITR SPRL; de asemenea, la data de 20 decembrie 2017 a fost înregistrată la dosar cererea creditoarei G 5 Consulting SRL având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei Clujana SA şi de desemnare în calitate de administrator judiciar a societăţii profesionale CITR SPRL.

În drept, potrivit art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 în cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea unui administrator judiciar, va avea prevalenţă cererea creditorului.

În cauză, doar creditorii au solicitat desemnarea unui administrator judiciar în cererea debitoarei de deschidere a procedurii insolvenţei, astfel încât, în temeiul dispoziţiilor art. 73 raportat la art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, având în vedere opţiunea creditorilor, va desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu pe societatea profesională CITR SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din acelaşi act normativ.

În temeiul art. 74 din lege, stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Potrivit art. 52-53 din Legea nr. 85/2014 va dispune desemnarea administratorului special.

Se va stabili în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a întocmi şi depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prev. art. 97 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014 se va dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar.

Conform art. 82 din lege, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar, toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 se va dispune în sarcina administratorului judiciar efectuarea notificărilor prev. de art. 100 din Legea nr. 85/2014.

În baza prev. art. 100 alin. 1 lit. b,c,d coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr.85/2014, se va fixa termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 05 martie 2018, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, publicarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 26 martie 2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar, de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 18 aprilie 2018, sala 102, ora 08.00.

În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor.

De asemenea, în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014 judecătorul sindic va stabili în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de textul arătat, în termen de maxim 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notificã: debitoarea în cazul formulării unei propuneri de intrare a debitoarei în faliment în procedură simplificată şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 21 februarie 2018, sala 102, ora 08.00.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns