fbpx
EOS și Kruk dețin supremația cesionărilor în România

Contestație împotriva unui recuperator, respinsă ca tardivă. Atenție să nu pățiți la fel!

Judecătoria Cluj-Napoca i-a respins contestația la executare unei femei pe motiv că era tardivă față de ziua în care executorul judecătoresc i-a trimis încheierea de încuviințare a executării. Contestatoarea a susținut că a aflat de executare doar cu ocazia popririi pe salariu, față de care contestația era în termen.

Judecătorul explică în motivare ce trebuia să facă femeia pentru a avea renăscut dreptul de a contesta. Odată admisă excepția tardivității ridicată de recuperatorul de creanțe Kruk, nu s-a mai discutat fondul, unde, de obicei, executările de acest gen sunt respinse căci contractele de cesiune nu sunt titluri executorii.

Am extras din Sentința civilă nr. 1300/2016 părțile care se referă la dezbaterea taridivității cererii. 

”Prin contestatia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca la data de 08.12.2015, contestatoarea P. V a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Secapital S.A.R.L. prin reprezentant KRUK ROMÂNIA S.R.L., ca instanța să dispună:

–          anularea tuturor actelor de executare întocmite de B.E.J. T. M în dosarul execuțional nr. 349/2015, inclusiv a popririi instituite asupra cotei de 1/3 a parte din veniturile încasate de contestatoare la K. Bistro S.R.L.

–          suspendarea executării promovate în dosarul de executare nr. 349/2015 al B.E.J. T M. până la soluționarea definitivă și irevocabilă a contestației la executare

În motivare, contestatoarea a susținut că a încheiat cu C.E.C. S.A. contractul de emitere card de credit mastercard nr. …. prin care i s-a acordat o linie de credit cu acces prin card de 3450 lei, primind ultimul raport de activitate, prin poștă, în luna iunie 2012, raport aferent perioadei 01.05.12 -31.05.12, ultima plată fiind realizată la data de 25.06.2012.

În continuare, contestatoarea susține că în luna noiembrie 2015, B.E.J. T. M a trimis, atât pe adresa sa de domiciliu cât și la societatea la care este angajată, S.C. K. BISTRO S.R.L., o înștiințare de poprire.

Potrivit contestatoarei, executarea silită a fost promovată de către un terț față de contractul de emitere card, Secapital S.a. R.L. prin reprezentant Kruk România S.R.L. cu toate că debitoarea nu a avut cunoștință de existența vreunei cesiuni.

Totodată, s-a menționat faptul că potrivit art. 120 din O.U.G. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, doar contractele de credit încheiate cu o instituție de credit constituie titlu executor și nu se poate extrapola caracterul de titlu executor prevăzut de acest articol în privința contractului de cesiune de creanță. Mai mult, debitoarea a arătat că în lipsa unei hotărâri judecătorești care să constituie titlu executor, executarea silită  demarată împotriva sa este prematur promovată.

În același timp, contestatoarea a mai invocat faptul că creanța pentru care a fost demarată executarea silită împotriva sa nu este certă și nu există indicii că ar fi exigibilă, nefiind întrunite toate criteriile prevăzute de art. 662 C.pr.civ. pentru a putea fi pusă în executare.

(…)

În susținerea excepția tardivității, pârâtul a învederat faptul că încheierea de încuviințare a executării precum și somația au fost comunicate de către B.E.J. T. M la data de 22.06.2015, contestația fiind formulată la data de 08.12.2015.

În motivarea pe fond,  s-a arătat faptul că notificarea cesiunii de creanță a fost comunicată debitoarei la adresa de domiciliu a acesteia, executorul judecătoresc întocmind actele de executare cu respectarea regulilor de fond și de formă impuse de dispozițiile C.pr.civ.

În ceea ce privește cererea de suspendare, reclamanta a arătat faptul că în cauză nu există motive care să justifice această măsură, contestatoarea nesusținând în nici un fel această solicitare.

Totodată, creditorul a mai arătat că debitoarei i s-a comunicat, prin scrisoare, cesiunea de creanță la data de 16.07.2013 conform dovezii depuse la dosar iar creanța urmărită este certă, lichidă și exigibilă

(…)

La data de 15.01.2016 contestatoarea a depus răspuns la întâmpinare prin care au solicitat respingerea excepției netimbrării precum și a tardivității, arătând faptul că înștiințarea privind înființarea popririi i-a fost comunicată la data de 24.11.2015, cererea introductivă fiind înregistrată la data de 08.12.2015, iar termenul de 15 zile prevăzut prin dispozițiile art. 715 C.pr.civ s-a împlinit la data de 09.12.2015..

Contestatoarea a mai solicitat respingerea apărărilor formulate de intimată, fiind reiterate aspectele menționate în cererea introductivă de acțiune.

 

(…)

Asupra exceptiei tardivitatii contestatiei la executare, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 248 C.pr.civ., „instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si a celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei”.

În cauza de față creditorul intimat a invocat excepția tardivității contetației arătând faptul că somația, încheierea de încuviințare și alte acte de executare au fost comunicate debitorilor la data de 22.06.2015, conform dovezii depuse la dosar la fila 117.

Pe de altă parte, debitoarea arată faptul că înștiințarea privind măsura popririi i-a fost comunicată la data de 24.11.2015, astfel încât termenul de 15 de zile pentru formularea contestației a început să curgă de la acel moment iar contestația a fost introdusă în acest termen, mai exact la data de 08.12.2015.

În drept, conform art.  715 alin. 1 pct. 3 C.pr.civ.contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data cand debitorul care contestă executarea însăși a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație.”

Instanta constata ca la data de 22.06.2015 executorul judecatoresc a comunicat debitorarei  încheierea de încuviințare, somația imobiliară, încheierea de stabilire cheltuieli de executare, adresa de solicitare declarație venituri și bunuri precum și încheierea de investire. Plicul conținând corespondența a fost depus în cutia poștală potrivit mențiunilor realizate de agentul procedural. Ulterior, la data de 24.11.2015 au fost comunicate debitoarei înștiințarea de aplicare poprire salariu, adresa de poprire, copii certificate ale titlului executoriu și încheiere de încuviințare executare silită .

În cauză, instanta nu poate retine ca termenul pentru depunerea contestatiei la executare ar curge de la data acestei din urmă comunicări, de vreme ce anterior, contestatoarea a luat cunostinta de executarea silita încă de la data de 22.06.2015.

Astfel, procedura de comunicare din data de 22.06.2015 a fost realizată în mod legal potrivit dispozițiilor 163 alin. 8 raportat la alin. 3 C.pr.civ, actul procedural realizat cu această ocazie fiind valabil și nefiind desființat.

Instanța reține că debitoarea avea posibilitatea de a formula contestație la executare prin care să invoce prescripția executării silite, sau orice alte apărări de fond, în termen de 15 zile de la data la care a primit somația de executare, acest termen expirând la data de 08.07.2015 iar, în cauză, instanța reține că acest termen a fost cu mult depășit, cererea fiind formulată la data de 08.12.2015, la 5 luni de la expirarea termenului legal.

În ceea ce privește susținerile contestatoarei privind introducerea în termen a cererii având în vedere faptul că se contestă poprirea comunicată debitorului în data de 24.11.2015, instanța apreciază că aceste apărări sunt neîntemeiate. Astfel, împotriva acestei din urmă măsuri, contestatorul are dreptul de a formula contestație la executare prin care să critice, în mod exclusiv, nerespectarea dispozițiilor legale cu privire la actul de poprire nu și în ceea ce privește întreaga executare silită, aceptarea unei opinii contrare lăsând fără nicio aplicare textul legal care limitează temporal dreptul de a introduce contestație la executare întrucât executare silită presupune realizarea unor acte multiple, iar în acest caz, în urma realizării oricărui act, debitorul ar avea renăscut dreptul său de a contesta întreaga executare îndreptată împotriva sa. Mai mult, instanța reține că prin prezenta cerere, debitoarea nu a formulat absolut nicio apărare împotriva măsurii popririi, criticile sale vizând, exclusiv, procedura de executare silită în întregul ei.

În consecinta, instanța va admite exceptia tardivitatii contestatiei la executare, pe care o va respinge ca tardiv formulata.

 

Admite excepția tardivității contestației la executare, excepție invocată de intimata  Secapital S.a.R.L., prin reprezentant legal Kruk Romania S.R.L. prin întâmpinare.

Respinge ca tardiv formulată contestația la executare formulată de  contestatoarea P V, … în contradictoriu cu intimata  Secapital S.a.R.L., societate înmatriculată în Luxemburg, …. reprezentant legal Kruk Romania S.R.L. cu sediul în București”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns