fbpx

Autorizația de transformare a podului unui bloc în mansardă cu 8 apartamente, anulată definitiv

Constructorul unui bloc din Florești s-a gândit să transforme podul în mansardă și a obținut pentru asta autorizație de la Primăria comunei. Numai că locatarii de la ultimul etaj nu au fost încântați de acest lucru și au atacat autorizația în instanță. Au câștigat definitiv anularea autorizației și, în plus, au obținut în alt proces, pe fond, anularea procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

Constructorul persoană fizică Marius Cătălin Rusu a primit, în decembrie 2017, autorizatia de construire nr. 730 emisă de Primarul comunei Floreşti pentru executarea lucrărilor de construire constând in „Amenajare mansardă 2 cu 8 apartamente fără modificarea aspectului clădirii si a imobilului de locuinte colective”. Lucrările autorizate vizează podul blocului situat pe strada Cetăţii nr.3A, cu o suprafaţă utilă de 679,5 mp.

In perioada ianuarie 2018- martie 2018, proprietarii apartamentelor de la ultimul etaj, de sub pod, au formulat un număr de trei plângeri prealabile prin care au solicitat revocarea autorizaţiei de construire, niciuna dintre aceste cereri nefiind solutionată până la data inregistrării acţiunii în instanță, în mai 2018.

Asociația de Proprietari Cetății 3A și locatarii de la ultimul etaj, reprezentanți de avocații Marian Bota și David Talpeș de la SCA Budușan și Asociații, au câștigat atât pe fond la Tribunalul Cluj, cât și în recurs la Curtea de Apel.

 

În Sentința civilă nr. 3161/2018 a Tribunalului Cluj, se arată următoarele:

”Prin autorizatia de construire contestată au fost autorizate lucrări de modificare a destinaţiei podului clădirii existente in sensul transformării acestuia in spaţii de locuit ( 8 apartamente), aspect necontestat de părţi. Cu toate că proprietar asupra podului in suprafaţă utilă de 679,5 mp este numai pârâtul Rusu Marius Cătălin apare cu evidenţă că schimbarea destinaţiei acestui spaţiu din clădirea existentă este de natură a afecta dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra părţilor comune indivize ale imobilului după cum este aptă să creeze situaţii de disconfort generate de incompatibilităţi între funcţiunea preexistentă ( pod) şi cea propusă ( 8 spaţii de locuit). Aşa fiind instanţa constată că lucrările autorizate se încadrează in categoria de lucrări pentru care art. 27 din Ordinul nr. 839/2009 prevede acordul vecinilor exprimat în formă autentică.

Cât priveşte existenţa avizului comitetului executiv al Asociaţiei de proprietari care trebuia să fie completat de acordul dat in formă autentică de toţi proprietarii apartamentelor din imobilul in discuţie instanţa observă că nici această condiţie nu a fost indeplinită, nefiind dovedită existenţa unui asemenea aviz , legal adoptat, anterior emiterii actului administrativ contestat. (…)

La dosarul cauzei pârâţii au depus un inscris sub semnătură privată, cuprinzând o semnătură olografă si impresiunea de stampilă a Asociaţiei de proprietari Strada Cetăţii nr. 3A Floreşti, care, in opinia acestora, semnifică indeplinirea de către beneficiar, a prevederilor legale mai sus citate. Instanţa observă că inscrisul mentionat nu este datat, nu cuprinde numele persoanei care l-a semnat si nu se poate dovedi o legătură intre acest inscris si tabelul depus , in copie, la fila 4 a dosarului, tabel care cuprinde numele membrilor Asociatiei de proprietari si semnături la rubricile aferente unora dintre acestia . De asemenea, tabelul mentionat nu este datat si nu cuprinde mentiuni care să facă posibilă identificarea scopului pentru care o parte dintre membrii Asociaţiei au semnat acest tabel. Cu alte cuvinte , in cauză nu s-a dovedit emiterea avizului comitetului executiv al Asociatiei de proprietari reclamante cu respectarea prevederilor Legii nr.230/2007, mai sus citate.

Stabilind că autorizaţia de construire nr. 730 emisă de pârâtul Primarul comunei Floreşti la data de 14.12.2017 in favoarea pârâtului Rusu Marius Cătălin nu respectă prevederile legale care reglementează in materie, pentru toate motivele de fapt si de drept”

Ulterior, recursul comunei Floreștia fost respins de către judecătorii Curții de Apel, care, în Decizia civilă nr. 701/2019 din 20 mai 2019, au precizat:

”În vederea emiterii Autorizatiei de construire nr. 730 din 14.12.2017 autoritatea publică competentă a emis certificatul de urbanism nr. 38 din data de 3.02.2017 in cuprinsul căruia s-a mentionat obligativitatea obţinerii, de către beneficiar, a acordului asociaţiei de proprietari pentru părţile indivize comune si asigurarea unui număr suplimentar de 8 locuri de parcare, câte unul pentru fiecare apartament.

Conform art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, „schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum si a spatiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă fată de destinata iniţială, conform proiectului iniţial al clădirii

cu locuinţe, se poate face numai cu avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal si vertical, spaţiul supus schimbării”.

De asemenea, potrivit „pct 2.5.6. din anexa nr. 1 a legii nr. 50/1991 acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.”

Din cuprinsul acestor dispoziţii legale se deduce că pentru schimbarea destinaţiei unui spaţiu dintr-un imobil clădire de locuinţe se poate face numai cu acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, precum şi cu avizul comitetului executiv al asociaţiei de proprietari.

Curtea constată că aceste exigenţe legale nu au fost respectate. Astfel, acordul vecinilor nu a fost dat în formă autentică, iar avizul comitetului executiv al Asociaţiei de locatari a lipsit.

La dosarul cauzei pârâţii au depus un înscris sub semnătură privată, intitulat „Acord al asociaţiei de proprietari pentru amenajare pod în spaţiu locuibil aflat în Floreşti la adresa str. Cetăţii 3A”. Înscrisul este semnat de preşedintele asociaţiei de proprietari şi poartă ştampila asociaţiei ( f 44 ). În mod corect instanţa fondului a reţinut că acesta nu poate face dovada acordării avizului prevăzut de 42 din Legea nr. 230/2007. Înscrisul menţionat nu este datat, astfel că nu se poate verifica dacă acesta a fost încheiat anterior emiterii autorizaţiei de construire. Se afirmă că tabelul anexat înscrisului este legat din punct de vedere al conţinutului cu aceasta. Însă Curtea, în consens cu instanţa fondului, nu poate face o asemenea deducţie logică, întrucât tabelul nu conţine nici o menţiune care să facă posibilă identificarea scopului pentru care o parte dintre membrii Asociaţiei au semnat acest tabel.

Concluzionând, Curtea reţine că în mod corect s-a reţinut în sentinţa atacată că nu au fost îndeplinite cerinţele legale prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 şi de pct 2.5.6. din anexa nr. 1 a legii nr. 50/1991 pentru emiterea autorizaţiei de construire 730/14.12.2017.”

Asociația de proprietari a obținut la Tribunalul Cluj anularea procesului-verbal de recepție.

Solutia pe scurt: ”Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanţii Asociaţia de proprietari Cetăţii nr. 3A, Botezan Gelu, Mrca Dorel, Nadişan Bogdan, Coldea Carmen în contradictoriu cu pârâţii Primarul Comunei Floreşti, Comuna Floreşti, Rusu Marius Cătălin. Anulează Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 151/06.07.2018, pentru lucrările effectuate la imobilul înscris în CF nr. 57131-C1-U41 Floreşti, în temeiul Autorizaţiei de construire nr. 730/14.12.2017. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ s¸i fiscal, de conflicte de muncă s¸i asigurări sociale. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.05.2019.
Document: Hotarâre  1178/2019  21.05.2019”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina