fbpx

A intrat în vigoare Legea privind acordarea ajutorului financiar pentru plata bonelor

Astăzi, 31 mai, a intrat în vigoare Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Puteți primi pentru fiecare copil de vârstă preșcolară între 250 și la 710 lei, în funcție de veniturile nete lunare pe membru de familie.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în 31 martie, dar s-a specificat la ultimul articol că intră în vigoare la 60 zile de la data publicării.

Legea nr.35/2020

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. – Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare, de către autoritățile administrației publice locale, a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preșcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Art. 2. – Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, prevăzut de prezenta lege, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3500 lei pe membru de familie și care se află în una din următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. – La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. – (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

a) până la 2100 lei – 710 lei;
b) de la 2101 lei până la 2500 lei – 550 lei;
c) de la 2501 lei până la 3000 lei – 390 lei;
d) de la 3001 lei până la 3500 lei – 250 lei.

(2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

Art. 5. – (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură, ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

(2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă județene, respectiv a municipiului București, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă județene, respectiv a municipiului București.

(3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniţă.

Art. 6. – Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 2 care se află în una sau mai multe din următoarele situații:

a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;
b) copilul/copiii sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Acordarea ajutorului financiar pentru plata
serviciilor oferite de bonă

Art. 7. – (1) Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Documentele doveditoare sunt:
a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzută la art. 2;

b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin.(2) cererea este însoțită de documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) și e), precum și de documente eliberate de Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă județene, respectiv a municipiului București.

Art. 8. – (1) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la serviciul public de asistență socială organizat în condițiile prevăzute de art. 113 alin. (3) și (4) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea, de către serviciul public de asistență socială, a îndeplinirii condițiilor de acordare.

(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către direcția de asistență socială în baza:
a) documentelor depuse de solicitant;
b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale;
c) alte documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

(4) În cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului.

Art. 9. – (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la serviciul public de asistență socială, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

(2) Neîndeplinirea obligației prevăzută la alin. (1) în termen de maximum 30 zile de la împlinirea termenului de 6 luni, conduce la încetarea dreptului.

(3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Art. 10. – (1) Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

(2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 zile de la depunerea cererii.
(3) Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.
(4) Plata ajutorului financiar se realizează, în funcție de opțiunea beneficiarului, prin mandat poștal sau în cont bancar.

CAPITOLUL III
Modificarea cuantumului ajutorului financiar, suspendarea plății și încetarea dreptului

Art. 11. – (1) În cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situația socio-economică a persoanei prevăzută la art. 2, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, acesta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să comunice, în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, serviciului public de asistență socială.

(2) În situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului, care se comunică în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3).

Art. 12. – (1) Suspendarea plății ajutorului financiar intervine în una din următoarele situații:

a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;
b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) primarul dispune serviciului public de asistență socială efectuarea de verificări.

(3) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului.

(4) În situația în care, în urma verificărilor, se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Art. 13. – Dreptul la ajutorul financiar încetează în următoarele situații:

a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;
b) a intervenit decesul copilului;
c) copilul intră în sistemul de creșă/grădiniţă;
d) încetează activitatea bonei;
e) schimbarea domiciliului în altă localitate;
f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;
h) se înregistrează situația prevăzută la art. 9.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 14. – Cererile însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

Art. 15. – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recuperează de la titularul dreptului ajutorului financiar în termenul general de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume putând fi recuperate şi din alte drepturi plătite de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. În situaţia în care titularul dreptului ajutorului financiar refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.

Art. 16. – Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local.

Art. 17. – Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege, autoritățile administrației publice locale aprobă, prin hotărâre a consiliului local, metodologia de aplicare, în funcție de specificul local, hotărâre emisă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol.

Art. 18. – Prezenta lege intră în vigoare la 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 17, care intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.

Comments

comentarii

Cu bucurie și mândrie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) marchează un moment de excepție în domeniul ingineriei structurale, odată cu succesul remarcabil obținut de echipa sa de studenți la prestigiosul concurs internațional de design seismic din Seattle.... Citește mai mult
Când spui primăvară, e imposibil să nu te gândești la urzici cu usturoi și mămăligă. Încă din februarie se culeg urzicile tinere, fragede, gustoase, care abundă în 17 vitamine și minerale esențiale pentru sănătate.... Citește mai mult

Lasă un răspuns